Ustawy, rozporządzenia

1.
Podstawa prawna – 1. Ustawa z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytułach w zakresie sztuki. Dz. U. z 2003r. Nr 65, poz. 595; ze zmian. Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365; Dz. U. z 2010r. Nr 96. poz. 620; Nr 182, poz. 1228; Dz. U. z 2011r. Nr 84, poz. 455 tekst jednolity.

2.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Dz. U. z 2011r. Nr 204 poz. 1200, tekst jednolity.

3.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1.09.2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Dz. U. z 2011r. Nr 196, poz. 1165.

4.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8.08.2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Dz. U. nr 179, poz. 1065.

5.
Ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 05.09.2014 r. poz. 1198).

6.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3.10.2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 14.10.2014 r. poz. 1383).

7.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 10.11.2015 r. poz. 1842).


Tryb postępowania

Tryb postępowania (obowiązuje od 10.2014)

Tryb postępowania (obowiązuje od 25.11.2015)


Dokumenty do pobrania