Przejdź do treści

STUDIA I STOPNIA

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

zakresy, I stopień:

 • sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa oraz wybrana specjalność artystyczna (uprawnienia pedagogiczne w ramach zakresu),
 • promocja i animacja kultury oraz wybrana specjalność artystyczna.

Stacjonarne studia I stopnia: trwają 6 semestrów (3 lata)
Profil kształcenia: 
ogólnoakademicki
Forma kształcenia: 
studia stacjonarne
Obszar kształcenia: 
sztuki piękne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: 
licencjat

Studia na Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych pozwalają studentom zdobywać nie tylko umiejętności artystyczne, ale również uzyskać kompetencje do nauczania sztuki, prowadzenia warsztatów czy zajmowania się promocją sztuki.  Dają możliwości przyswojenia sobie najważniejszych technik artystycznych, jak i pozwalają na zorientowanie się w głównych problemach sztuki i kultury współczesnej. Tym samym stwarzają dobre podstawy do działań twórczych oraz organizacyjnych, pozwalając w przyszłości wybrać zarówno ścieżkę zawodową artystyczną, jak i działania w obszarze edukacji, promocji i animacji kultury.

Zasady studiowania

Osoby studiujące kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych wybierają pracownie artystyczne zarówno z oferty pracowni wydziałowych, jak i z propozycji całego Uniwersytetu. Wybór i możliwość zmian pracowni określona jest poprzez regulamin studiów WEAiK. Pracownie obowiązkowe podane będą w planie studiów. Wyboru zakresu dokonuje się w I semestrze, przy złożeniu podania o przyjęcie na studia. Wszystkich obowiązuje zaliczenie zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów. W trakcie trzech lat studiów osoby studiujące zobligowane są zaliczyć:

 • praktykę dydaktyczną (zakres: sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa oraz wybrana specjalność artystyczna)*
 • praktykę pedagogiczno-psychologiczną (zakres: sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa oraz wybrana specjalność artystyczna)*
 • praktykę zawodową (zakres: promocja i animacja kultury oraz wybrana specjalność artystyczna)*
 • plener teoretyczny (zakres: promocja i animacja kultury oraz wybrana specjalność artystyczna)
 • plener artystyczny (w wybranej pracowni)
 • plener wydziałowy
 • dwa 30-to godzinne fakultety spośród wszystkich propozycji przygotowanych na studiach pierwszego stopnia;

*Regulaminy poszczególnych praktyk dostępne są na stronie internetowej uczelni;
http://uap.edu.pl/dla-studentow/regulamin-praktyk/

 • Opiekunem studiów licencjackich na EA jest mgr Sebastian Krzywak, as., sebastian.krzywak@uap.edu.pl
 • Dyżury Prodziekan do spraw studenckich dr hab. Soni Rammer, prof. UAP (sonia.rammer@uap.edu.pl) odbywać się będą w środy 9:30-10:30  w Biurze Dziekan WEAiK

Zasady dyplomowania
Na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych dyplom składa się z dwóch części: artystycznej i teoretycznej, traktowanych równorzędnie. Warunkiem uzyskania tytułu licencjata jest przystąpienie do obrony pracy dyplomowej i uzyskanie pozytywnej oceny komisji podczas publicznej obrony.

Charakterystyka absolwenta i uzyskane efekty kształcenia
Absolwenci studiów licencjackich powinni umieć tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranej przez siebie dziedzinie. Powinni być świadomi używanych narzędzi i umieścić swoją działalność w szerokim kontekście wiedzy kulturowej. Mają wyróżniać się dużą wiedzą dotyczącą rozwoju sztuki i jej współczesnych przejawów, jednocześnie powinni posiadać umiejętności i wiedzę potrzebne do upowszechniania różnorodnych przekazów wizualnych i medialnych. Bardzo ważną kompetencją jest również samokrytycyzm oraz umiejętność oceniania i argumentowania swojej oceny. Absolwenci powinni być komunikatywni i umieć współdziałać z innymi w różnorodnych przedsięwzięciach kulturalnych.

Zakres sztuka interdyscyplinarna oraz wybrana specjalność artystyczna daje możliwość uzyskania uprawnień do nauczania przedmiotu plastyka na poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Dalsze możliwości kształcenia
Po ukończeniu kierunku edukacja artystyczna na poziomie licencjatu można dalej kontynuować naukę na studiach magisterskich z zakresu edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, a także na innych kierunkach artystycznych i humanistycznych, o ile nie ma wewnętrznych ograniczeń.

Obszary zatrudnienia
Działania twórcze, działania edukacyjne (w tym przedszkola, szkoły podstawowe, ogniska dla dzieci, domy kultury); instytucje kultury, galerie; media.

Informacja na temat egzaminów wstępnych
Sprawdzian kwalifikacyjny trwa jeden dzień i rozpoczyna się sprawdzianem z rysunku (godz. 9.00–13.00). Od godz. 15.00 następuje autoprezentacja prac wykonanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI – studia licencjackie 

Studia stacjonarne I stopnia: trwają 6 semestrów (3 lata)
Profil kształcenia: praktyczny
Forma kształcenia: studia stacjonarne
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Dziedziny nauki i dyscyplina naukowa, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia: dziedzina – nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa – nauki o sztuce
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Kuratorstwo i Teorie Sztuki to pierwszy teoretyczny kierunek na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W przedmiotowym programie uwzględnione zostały zarówno teoretyczne aspekty nauk humanistycznych, szczególnie dotyczących nauk o sztuce, jak i praktyczna wiedza dotycząca tworzenia wystaw, w tym pozyskiwania środków, stosowania przepisów prawnych oraz promowanie wydarzeń. W programie kładziemy nacisk na połączenie praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania prezentacji sztuki, z wiedzą teoretyczną, dlatego połowa przedmiotów ma formę warsztatową, a część zajęć prowadzą praktycy. 

Praktyka zawodowa
Ważnym elementem w całym cyklu edukacyjnym są praktyki, które odbywają się w wybranej przez studenta/studentkę placówce, z listy zaproponowanych miejsc. Praktyka jest obowiązkowa, jej celem jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej organizacji wystaw, funkcjonowania poszczególnych ośrodków, zdobywania funduszy. Należy starać się aktywnie wykorzystać czas praktyki, brać udział w realizowanych projektach, proponować własne aktywności, by zdobyć jak najwięcej praktycznej wiedzy i umiejętności.

Praktyka trwa sześć miesięcy (zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym), rozłożone na cały cykl kształcenia. Więcej informacji w regulaminie praktyk. 

Zasady dyplomowania
Warunkiem uzyskania tytułu licencjata jest przystąpienie do obrony pracy dyplomowej i uzyskanie pozytywnej oceny komisji podczas publicznej obrony.

Dyplom składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej, traktowanych równorzędnie. Wytyczne dotyczące pracy teoretycznej określają „Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania teoretycznych prac licencjackich na kierunku kuratorstwo i teorie sztuki prowadzonym na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP” ⇒ dostępne na stronie WEAiK

Część praktyczną pracy dyplomowej stanowi projekt wystawy (lub zrealizowana wystawa), wykonany indywidualnie. Szczegółowe zasady ⇒ dostępne na stronie WEAiK

Sylwetka absolwenta/absolwentki
Absolwent/absolwentka powinien/na posiadać wiedzę humanistyczną oraz umiejętności umożliwiające występowanie w roli kuratora/ki, animatora/ki kultury i teoretyka/czki sztuki współczesnej. Powinien/na być przygotowany/a do organizacji wystaw i wydarzeń kulturalnych oraz umieć wykorzystywać zdobytą wiedzę i znać złożone konteksty sztuki, z naciskiem na sztukę współczesną. Powinien/na znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent/absolwentka powinien/na być przygotowany/a do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze możliwości kształcenia
Po ukończeniu kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki na poziomie licencjatu można dalej kontynuować naukę na studiach magisterskich wszelkich kierunków humanistycznych i artystycznych, o ile nie ma wewnętrznych ograniczeń.

Obszary zatrudnienia
Krajowe i zagraniczne instytucje sztuki i kultury; muzea, galerie, domy kultury; praca przy organizacji i promocji wystaw oraz innych wydarzeń kulturalnych; praca w szeroko pojętym obszarze rynku sztuki (praca przy kolekcjach, targach sztuki); praca w mediach, w działach dotyczących promocji sztuki i kultury.

Informacja na temat egzaminów wstępnych
Konkurs świadectw dojrzałości.


STUDIA II STOPNIA

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

specjalności, II stopień:

 • wybrana specjalność artystyczna,
 • realizacja działań twórczych i edukacyjnych.

Stacjonarne studia II stopnia: trwają 4 semestry (2 lata)
Profil kształcenia:
 akademicki
Forma kształcenia: 
studia stacjonarne
Obszar kształcenia: 
sztuki piękne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: 
magister

Kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych stanowi interesującą alternatywę wobec czysto artystycznych kierunków, przygotowując nie tylko do bycia artystą/artystką, ale również do realizacji działań edukacyjnych czy zajmowania się promocją sztuki. Wyjątkowość tego kierunku polega na łączeniu praktyki z teorią, pozwalając w przyszłości zajmować się zarówno sztuką, jak i działaniami edukacyjnymi oraz organizacyjnymi związanymi ze sztuką współczesną. Odpowiada to wyzwaniom współczesnego rynku pracy, stawiającego na elastyczność oraz łączenie różnych kompetencji.

Zasady studiowania
Osoby studiujące wybierają jeden z zakresów; wyboru dokonują w I semestrze na podstawie deklaracji złożonej podczas egzaminu wstępnego. Studenci i studentki wybierają dwie pracownie: jedną z Wydziału oraz jedną z oferty całej Uczelni.
Przy wyborze zakresu: wybrana specjalność artystyczna należy dodatkowo wybrać kolejną pracownię – wybranej dziedziny artystycznej. Na pierwszym roku wybór dokonywany jest spośród pracowni UAP, na drugim roku tylko z pracowni wydziałowych. Wybór dziedziny artystycznej realizowanej w pracowni WEAiK na drugim roku determinuje wybór promotora.

Dopuszcza się zmianę dziedziny artystycznej po I i II semestrze, ale wraz z początkiem III semestru dokonany wybór jest zobowiązujący. Przy wyborze zakresu: realizacja działań twórczych i edukacyjnych dyplom realizowany jest pod kierunkiem jednego promotora lub zespołu promotorów* Zobowiązującego wyboru dokonuje się na początku III semestru.
* lista promotorów/zespołu promotorów dostępna jest na stronie internetowej 
Wyboru promotora pracy teoretycznej dokonuje się po I semestrze. Dopuszcza się zmianę z początkiem III semestru.
W trakcie studiów osoby studiujące zobligowane są zaliczyć:

 • dwa 30-to godzinne fakultety spośród wszystkich propozycji przygotowanych na studiach drugiego stopnia;
 • praktykę (zakres: realizacja działań twórczych i edukacyjnych);
 • plener (zakres: wybrana specjalność artystyczna – pięciodniowy plener artystyczny w dowolnej pracowni)
 • plener wydziałowy

Opiekunem studiów magisterskich na EA jest dr Raman Tratsiuk, ad.raman.tratsiuk@uap.edu.pl

Dyżury Prodziekan do spraw studenckich dr hab. Soni Rammer, prof. UAP (sonia.rammer@uap.edu.pl) odbywać się będą w środy 9:30-10:30  w Biurze Dziekan WEAiK

Zasady dyplomowania
Dyplom składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej, która w zakresie:

 • wybrana specjalność artystyczna jest nową realizacją artystyczną;
 • realizacja działań twórczych i edukacyjnych to portfolio i dokumentacja zrealizowanych warsztatów;

Warunkiem uzyskania tytułu magistra jest przystąpienie do obrony pracy dyplomowej i uzyskanie pozytywnej oceny komisji podczas publicznej obrony.

Sylwetka absolwenta i przewidywane efekty kształcenia
Studia na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych dają dobre podstawy do zajmowania się sztuką, animacją i promocją kultury. Absolwent tych studiów jest osobą wszechstronnie wykształconą artystycznie i teoretycznie. Jednocześnie posiadana wiedza z zakresu szeroko rozumianych nauk o kulturze i sztuce umożliwia absolwentowi nie tylko kreatywne rozumienie tych wszystkich zjawisk, które tworzą rzeczywistość sztuki współczesnej, lecz także ich aktywne propagowanie i upowszechnianie.

Sylwetka absolwenta odpowiada obowiązującym standardom i wymaganiom obecnego rynku pracy, który zakłada mobilność i szerokie kompetencje.

Absolwenci studiów magisterskich muszą posiadać większe umiejętności artystyczne, szerszą wiedzę teoretyczną niż absolwenci studiów I stopnia. Powinni być przygotowani do bycia aktywnymi twórcami w zakresie sztuk plastycznych oraz animatorami sztuki, czy szerzej kultury, współczesnej. Jednocześnie muszą wykazywać się dużą wiedzą i umiejętnościami krytycznymi, co pozwoli w przyszłości kierować zespołem ludzkim. Absolwent powinien wypracować potrzebę nieustannego poszerzania swej wiedzy zarówno czysto teoretycznej, jak i związanej z aktywnym uprawianiem ekspresji artystycznej. Musi umieć świadomie uzasadniać i podejmować własne realizacje, a przy tym być otwartym na inne spojrzenia. Absolwent powinien posiadać wiedzą ogólnokulturową, jasno formułować swoje sądy, być osobą kreatywną, która na bazie zdobytej wiedzy stanie się w pełni samodzielna, zdolna do integrowania nabytej wiedzy i podejmowania nowych działań.

Dalsze możliwości kształcenia
Po skończeniu studiów magisterskich absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie artystyczne oraz w pokrewnych dziedzinach humanistycznych.

Obszary zatrudnienia
Działania twórcze; instytucje kultury i sztuki (np. galerie, muzea); nauka plastyki w szkołach ponadpodstawowych (pod warunkiem uzyskania uprawnień I stopnia); praca przy organizacji festiwali i wydarzeń związanych ze sztuką i kulturą; promocja wydarzeń artystycznych; obszar mediów.

Informacja na temat egzaminów wstępnych
Egzamin trwa jeden dzień i jest formą rozmowy. Kandydat /kandydatka zobowiązany jest przedstawić komisji krótką prezentację własnego portfolio (do 20 prac, wersja elektroniczna lub papierowa). W przypadku wersji elektronicznej osoba kandydująca powinna posiadać nośnik umożliwiający obejrzenie prac (np. pendrive, laptop). Ponadto zostanie przeprowadzona z kandydatem/kandydatką rozmowa dotycząca jego/jej wiedzy i kompetencji.

pastedGraphic.png

KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI – studia magisterskie

Studia stacjonarne II stopnia: 4 semestry (2 lata)
Profil kształcenia: praktyczny
Forma kształcenia: studia stacjonarne
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Dziedziny nauki i dyscyplina naukowa, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia: dziedzina – nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa – nauki o sztuce

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Kuratorstwo i teorie sztuki to pierwszy teoretyczny kierunek na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W programie kierunku kładziemy nacisk na połączenie praktycznych umiejętności, niezbędnych do realizowania prezentacji sztuki, z wiedzą teoretyczną dotyczącą wielorakich kontekstów sztuki i kultury. W programie uwzględnione zostały zarówno teoretyczne aspekty nauk humanistycznych, szczególnie dotyczących nauk o sztuce, jak i praktyczna wiedza dotycząca tworzenia wystaw. Dlatego połowa przedmiotów ma formę warsztatową, a część zajęć prowadzą praktycy.

Praktyka zawodowa
Ważnym elementem w całym cyklu edukacyjnym są praktyki, które odbywają się w wybranej przez studenta/studentkę placówce, z tych, z którymi zostały podpisane porozumienia. Praktyka zgodnie z Rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia studiów jest obowiązkowa. Jej celem jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej organizacji wystaw, funkcjonowania poszczególnych ośrodków, zdobywania funduszy. Praktyka trwa trzy miesiące, rozłożone na okres całych studiów. Potwierdzeniem odbycia praktyk jest wypełniony dzienniczek. 

Zasady dyplomowania
Dyplom składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej, traktowanych równorzędnie.
Wytyczne dotyczące pracy teoretycznej określają „Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania teoretycznych prac magisterskich na kierunku kuratorstwo i teorie sztuki prowadzonym na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP”⇒ dostępne na stronie WEAiK
Część praktyczną pracy dyplomowej stanowi zrealizowana indywidualnie wystawa ⇒ dostępne na stronie WEAiK

Warunkiem uzyskania tytułu magistra jest przystąpienie do obrony pracy dyplomowej i uzyskanie pozytywnej oceny komisji.

Informacja na temat egzaminów wstępnych

List motywacyjny.
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i kompetencje kandydata/kandydatki z zakresu sztuki i nauk humanistycznych.


DODATKOWE OFERTY EDUKACYJNE:


Programy kształcenia

 • Autor:
 • Opublikowano: 17.10.2018, 12:56
 • Ostatnia edycja: 18.02.2022, 09:52