Przejdź do treści

STUDIA I STOPNIA

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNY

Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia;

Tryb kształcenia: stacjonarny;

Profil kształcenia: ogólnoakademicki;

Obszar kształcenia: sztuka;

Czas trwania studiów: 6 semestrów;

Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego): 180;

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowa, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia: dziedzina sztuki, dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta – licencjat.

Zakresy

– Sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa 

– Sztuka interdyscyplinarna i promocja kultury 

 Studia na Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych pozwalają studentom zdobywać nie tylko umiejętności artystyczne, prowadzenia warsztatów czy zajmowania się promocją sztuki.  Dają możliwości przyswojenia sobie najważniejszych technik artystycznych, jak i pozwalają na zorientowanie się w głównych problemach sztuki i kultury współczesnej. Tym samym stwarzają dobre podstawy do działań twórczych oraz organizacyjnych, pozwalając w przyszłości wybrać zarówno ścieżkę zawodową artystyczną, jak i działania w obszarze edukacji, promocji i animacji kultury.

Zasady studiowania

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (na studiach pierwszego stopnia) kładzie silny nacisk na indywidualny rozwój artystyczny studiujących na nim osób (przede wszystkim na płaszczyźnie interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych praktyk artystycznych), oraz na kompleksowe przygotowanie studentów i studentek do realizacji działań edukacyjnych dotyczących przejawów kultury i sztuki lub inicjatyw promujących różnorodne zjawiska kulturowe i artystyczne. Osoby studiujące na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych mogą wybierać pracownie artystyczne, warsztatowe i projektowe z propozycji całej Uczelni. Poza tym zobowiązane są do zaliczenia obowiązkowych zajęć  w pracowniach wydziałowych (Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP) oraz pracowni dyplomowej, także ze wspomnianej Katedry ww. Wydziału. Wybór i możliwość zmian pracowni jest regulowany poprzez Regulamin Studiów (dostępny na stronie internetowej UAP).

W trakcie trzech lat studiów osoby studiujące na studiach pierwszego stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, zobowiązane są zaliczyć:

– prezentacje pracowni Katedry Interdyscyplinarnej WEAiK;

– praktykę* (w tym, jeśli to konieczne – praktykę dydaktyczną i praktykę pedagogiczno-psychologiczną); 

– plener artystyczny (od roku akademickiego 2022/2023 – oba zakresy)**

– plener teoretyczny (obejmujący wykłady i ćwiczenia powiązane z wybranymi zagadnieniami teorii sztuki dla studentów i studentek zakresu: Sztuka interdyscyplinarna i promocja kultury)***;

 – plener kierunkowy (o charakterze interdyscyplinarnym, realizowany z zespołem pedagogów)****.

 * Wg ustaleń obowiązujących od roku akademickiego 2022/2023 praktyka: dla zakresu Sztuka interdyscyplinarna i promocja kultury – realizowana w instytucjach kultury (np. galerie, muzea, centra kultury), w fundacjach związanych z działalnością promocyjną z dziedziny kultury i sztuki;  oraz dla zakresu Sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa realizowana w instytucjach kultury (np. galerie, muzea, centra kultury), fundacjach zajmujących się działalnością edukacyjną i artystyczną, itp. Dla obu zakresów – możliwość realizacji praktyk w okresie całości studiów , zaliczenie – VI semestr.

** Plener artystyczny – realizowany w dowolnej Pracowni UAP, możliwość realizacji pleneru w okresie całości studiów, zaliczenie – VI semestr.

*** Plener teoretyczny – plener należy odbyć w trakcie studiów (w terminie ustalonym przez Kierownika/Kierowniczkę Katedry Historii Sztuki i Filozofii); 15 h w semestrze, w którym zorganizowany będzie plener, zaliczenie – VI semestr.

**** Plener kierunkowy – obowiązkowy do odbycia na I roku studiów, 15 godzin, jednorazowo w wybranym semestrze. 

W związku z procesami kształcenia studentów, realizowanymi na studiach pierwszego stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, podejmowana jest również intensywna współpraca z wieloma podmiotami (instytucjami) zewnętrznymi wobec macierzystej Uczelni, takimi jak: poznańskie szkoły podstawowe, licea i przedszkola; ale również galerie, jednostki naukowe czy instytucje społeczne (takie jak np.: Wydział Biologii UAM, Fundacja „Nie wykluczaj mnie”, czy  Galeria Jerzego Piotrowicza „Pod Koroną” w Poznaniu).

Opiekunem studiów licencjackich na EA jest mgr Piotr Słomczewski, as., piotr.slomczewski@uap.edu.pl

Zasady dyplomowania

Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych dyplom składa się z dwóch części: artystycznej i teoretycznej, traktowanych równorzędnie. W obu przypadkach istnieje wolny wybór pracowni dyplomowej (z pracowni wydziałowych) i seminarium dyplomowego. Zaleca się, by praca teoretyczna była związana treścią z pracą praktyczną. Warunkiem uzyskania tytułu licencjata jest przystąpienie do obrony pracy dyplomowej i uzyskanie pozytywnej oceny komisji podczas publicznej, otwartej w charakterze obrony. Zob. Regulamin dotyczący licencjackiego egzaminu dyplomowego (dostępny na stronie internetowej UAP).

Charakterystyka absolwenta i uzyskane efekty uczenia się

Absolwenci i absolwentki studiów licencjackich powinni umieć tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranej przez siebie dziedzinie. Powinni być świadomi używanych narzędzi i umieścić swoją działalność w szerokim kontekście wiedzy kulturowej. Powinni wyróżniać się dużą wiedzą dotyczącą rozwoju sztuki i jej współczesnych przejawów, jednocześnie powinni posiadać umiejętności i wiedzę potrzebne do upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych. Bardzo ważną kompetencją jest również samokrytycyzm oraz umiejętność oceniania i argumentowania swojej oceny. Absolwenci/absolwentki powinni być komunikatywni i umieć współdziałać z innymi w różnorodnych przedsięwzięciach kulturalnych i artystycznych.

Obszary zatrudnienia absolwentów i absolwentek (w zależności od wybranego przez nich zakresu studiów pierwszego stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) związane mogą być albo z realizacją działań twórczych i inicjatyw edukacyjnych (np. w domach kultury i w instytucjach kultury, takich jak:  galerie sztuki czy muzea); albo  z realizacją inicjatyw promujących  różnorodne zjawiska artystyczne i kulturowe – np.  w telewizji, radiu czy w redakcjach prasowych, jak również w instytucjach kultury i w fundacjach zajmujących się promowaniem tego rodzaju dziedzin. Oferta programowa kierunku jest przygotowana  w odniesieniu do zapotrzebowań współczesnego rynku pracy w Polsce, na którym poszukiwane są kreatywne osoby,  zajmujące się działalnością edukacyjną i promocyjną różnych przejawów współczesnej sztuki i kultury.

Możliwość dalszego kształcenia

Po ukończeniu kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na poziomie licencjatu można dalej kontynuować naukę na studiach magisterskich wszelkich kierunków artystycznych i humanistycznych, o ile nie istnieją wewnętrzne ograniczenia formalne w tym względzie na określonych kierunkach studiów magisterskich.

Obszary zatrudnienia

Działania twórcze, działania edukacyjne, instytucje kultury, galerie; media.

Informacja na temat egzaminów wstępnych

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy;

Etap pierwszy:

(bez udziału Kandydatów)

Polega na przeglądzie prac kandydata, (min. 10, max. 20 prac) dostarczonych drogą elektroniczną oraz zapoznaniem się z listem motywacyjnym. Portfolio załączone drogą elektroniczną, powinno mieć formę zamkniętego pliku PDF i objętość nieprzekraczającą 100 MB:

 • Portfolio, w którym Kandydat przedstawia reprodukcje od 10 do 20 własnych prac z krótkim ich opisem (opis danej pracy: maksymalnie do 3000 znaków razem ze spacjami), w tym  przynajmniej 3 reprodukcje rysunków, wykonanych najlepiej w formacie 100×70 cm, przedstawiających motyw martwej natury. Poza reprodukcjami, można również przedstawić inne prace np. z malarstwa, fotografii, rzeźby, dołączyć linki do jednej lub dwóch prac w medium filmowym.
 • List motywacyjny, (przygotowany w pliku elektronicznym PDF, maksymalnie 6000 znaków ze spacjami), w którym Kandydat/ka, oprócz krótkiego przedstawienia swojej osoby,powinien odpowiedzieć na następujące pytania: 
  • Dlaczego chcę studiować na kierunku: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych?
  • Jakie są moje zainteresowania artystyczne?
  • Co interesuje mnie w sztuce współczesnej i dawnej?
  • Jakie ewentualne formy działalności edukacyjnej mnie interesują i dlaczego?
  • W przypadku przyjęcia na studia, jaki oferowany zakres (specjalność) studiów wybiorę i dlaczego?*
   *INFORMACJA DO PYTANIA 5): na studiach I stopnia można wybrać zakresy – 1) Sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa lub  2) Sztuka interdyscyplinarna i promocja kultury

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 7 pkt) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:

Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem przeprowadzonej drogą online.

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

za portfolio i list motywacyjny – do 20 punktów.

za rozmowę kwalifikacyjną – do 10 punktów.KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI – studia licencjackie 

Studia stacjonarne I stopnia: trwają 6 semestrów (3 lata)
Profil kształcenia: praktyczny
Forma kształcenia: studia stacjonarne
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Dziedziny nauki i dyscyplina naukowa, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia: dziedzina – nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa – nauki o sztuce
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Kuratorstwo i Teorie Sztuki to pierwszy teoretyczny kierunek na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W przedmiotowym programie uwzględnione zostały zarówno teoretyczne aspekty nauk humanistycznych, szczególnie dotyczących nauk o sztuce, jak i praktyczna wiedza dotycząca tworzenia wystaw, w tym pozyskiwania środków, stosowania przepisów prawnych oraz promowanie wydarzeń. W programie kładziemy nacisk na połączenie praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania prezentacji sztuki, z wiedzą teoretyczną, dlatego połowa przedmiotów ma formę warsztatową, a część zajęć prowadzą praktycy. 

Praktyka zawodowa
Ważnym elementem w całym cyklu edukacyjnym są praktyki, które odbywają się w wybranej przez studenta/studentkę placówce, z listy zaproponowanych miejsc. Praktyka jest obowiązkowa, jej celem jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej organizacji wystaw, funkcjonowania poszczególnych ośrodków, zdobywania funduszy. Należy starać się aktywnie wykorzystać czas praktyki, brać udział w realizowanych projektach, proponować własne aktywności, by zdobyć jak najwięcej praktycznej wiedzy i umiejętności.

Praktyka trwa sześć miesięcy (zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym), rozłożone na cały cykl kształcenia. Więcej informacji w regulaminie praktyk. 

Zasady dyplomowania
Warunkiem uzyskania tytułu licencjata jest przystąpienie do obrony pracy dyplomowej i uzyskanie pozytywnej oceny komisji podczas publicznej obrony.

Dyplom składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej, traktowanych równorzędnie. Wytyczne dotyczące pracy teoretycznej określają „Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania teoretycznych prac licencjackich na kierunku kuratorstwo i teorie sztuki prowadzonym na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP” ⇒ dostępne na stronie WEAiK

Część praktyczną pracy dyplomowej stanowi projekt wystawy (lub zrealizowana wystawa), wykonany indywidualnie. Szczegółowe zasady ⇒ dostępne na stronie WEAiK

Sylwetka absolwenta/absolwentki
Absolwent/absolwentka powinien/na posiadać wiedzę humanistyczną oraz umiejętności umożliwiające występowanie w roli kuratora/ki, animatora/ki kultury i teoretyka/czki sztuki współczesnej. Powinien/na być przygotowany/a do organizacji wystaw i wydarzeń kulturalnych oraz umieć wykorzystywać zdobytą wiedzę i znać złożone konteksty sztuki, z naciskiem na sztukę współczesną. Powinien/na znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent/absolwentka powinien/na być przygotowany/a do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze możliwości kształcenia
Po ukończeniu kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki na poziomie licencjatu można dalej kontynuować naukę na studiach magisterskich wszelkich kierunków humanistycznych i artystycznych, o ile nie ma wewnętrznych ograniczeń.

Obszary zatrudnienia
Krajowe i zagraniczne instytucje sztuki i kultury; muzea, galerie, domy kultury; praca przy organizacji i promocji wystaw oraz innych wydarzeń kulturalnych; praca w szeroko pojętym obszarze rynku sztuki (praca przy kolekcjach, targach sztuki); praca w mediach, w działach dotyczących promocji sztuki i kultury.

Informacja na temat egzaminów wstępnych
Konkurs świadectw dojrzałości.


STUDIA II STOPNIA

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia;

Tryb kształcenia: stacjonarny;

Profil kształcenia: ogólnoakademicki;

Obszar kształcenia: sztuka;

Czas trwania studiów: 4 semestry;

Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego): 120;

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia: dziedzina sztuki, dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Zakres, II stopień: Wybrany zakres artystyczny oraz realizacja działań twórczych i edukacyjnych

Kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych stanowi interesującą alternatywę wobec czysto artystycznych kierunków, przygotowując nie tylko do bycia artystą/artystką, ale również do realizacji działań edukacyjnych czy zajmowania się promocją sztuki. Wyjątkowość tego kierunku polega na łączeniu praktyki z teorią, pozwalając w przyszłości zajmować się zarówno sztuką, jak i działaniami edukacyjnymi oraz organizacyjnymi związanymi ze sztuką współczesną. Odpowiada to wyzwaniom współczesnego rynku pracy, stawiającego na elastyczność oraz łączenie różnych kompetencji.

Zasady studiowania

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (na studiach drugiego stopnia) kładzie silny nacisk na zaawansowany, indywidualny rozwój artystyczny studiujących na nim osób (przede wszystkim na płaszczyźnie interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych praktyk artystycznych) oraz na bardziej pogłębione (niż na studiach pierwszego stopnia) przygotowanie studentów i studentek do realizacji działań twórczych i edukacyjnych.  Oferowany jest tylko jeden zakres – Wybrany zakres artystyczny oraz realizacja działań twórczych i edukacyjnych.

Studia drugiego stopnia opierają się na zajęciach w pracowniach. Studenci i studentki  mogą wybrać dwie pracownie: jedną z Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa oraz jedną z oferty całej Uczelni.

Wybór dziedziny artystycznej realizowanej tylko w pracowni WEAiK na drugim roku determinuje wybór promotora dyplomu. Dopuszcza się zmianę dziedziny artystycznej po I i II semestrze, ale wraz z początkiem III semestru dokonany wybór jest zobowiązujący. Wyboru opiekuna/opiekunki pracy teoretycznej dokonuje się po I semestrze studiów. Dopuszcza się zmianę z początkiem III semestru. Na pierwszym roku studiów drugiego stopnia obowiązkowe są zajęcia z języka obcego oraz  dwa trzydziestogodzinne godzinne fakultety (przewidziane odpowiednio w semestrze I i II, wybierane przez studentów i studentki spośród wszystkich propozycji przygotowanych przez Uczelnię dla studiów magisterskich).  Na studiach drugiego stopnia  (wg  najnowszych ustaleń obowiązujących od roku akademickiego 2022/2023) oferowane są następujące grupy przedmiotów: ogólnouczelniane przedmioty teoretyczne – główne, ogólnouczelniane przedmioty teoretyczne – uzupełniające, przedmioty ogólnouczelniane artystyczne – główne, przedmioty ogólnouczelniane artystyczne – uzupełniające, przedmioty kierunkowe teoretyczne – główne, przedmioty kierunkowe teoretyczne – uzupełniające, przedmioty kierunkowe artystyczne – główne, oraz przedmioty kierunkowe artystyczne – uzupełniające (wcześniej: przedmioty ogólne, przedmioty ogólnoplastyczne, przedmioty kierunkowe praktyczne, przedmioty kierunkowe teoretyczne oraz przedmioty dotyczące zakresu). Sposoby ocen i weryfikacji efektów uczenia są szczegółowo omówione w kartach poszczególnych przedmiotów, mogą to być odpowiednio: zaliczenia, zaliczenia z oceną lub egzaminy. W przypadku przedmiotów artystycznych – które oferowane są w ramach działalności określonych  pracowni, w tym pracowni  również wydziałowych WEAiK –  istotne są również przeglądy semestralne i końcoworoczne prac studenckich oraz wystawa końcoworoczna Uczelni, na której każda pracownia prezentuje najlepsze prace studenckie powstałe w danym roku akademickim. Zob. również – Regulamin Studiów (na stronie internetowej UAP).

W trakcie studiów osoby studiujące zobligowane są zaliczyć:

– prezentacje pracowni Katedry Interdyscyplinarnej WEAiK;

– praktykę* (zob. regulamin praktyki – na stronie internetowej UAP );

– plener artystyczny** ;

– plener kierunkowy (trzydniowy plener interdyscyplinarny, realizowany pod opieką zespołu pedagogów WEAiK)***.

 

*Praktyka realizowana w trakcie studiów, po I semestrze , zaliczenie – IV semestr. Wcześniej: (na drugim lub pierwszym roku studiów) realizowana w przypadku zakresu: Realizacja działań twórczych.

** Plener artystyczny należy odbyć w dowolnej Pracowni UAP w trakcie studiów, w semestrze II, III, lub IV (30 godzin jednorazowo, w którym plener jest realizowany), zaliczenie semestr IV. Wcześniej: (pięciodniowy plener artystyczny w dowolnej pracowni, na drugim lub pierwszym roku studiów), realizowany albo w przypadku zakresu Wybrana specjalność artystyczna.

*** Plener kierunkowy – plener należy odbyć w trakcie trwania studiów, w semestrze I (15 godzin, jednorazowo), zaliczenie – I semestr.

 

W związku z procesami kształcenia studentów, realizowanymi na studiach pierwszego stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, podejmowana jest również intensywna współpraca z wieloma podmiotami (instytucjami) zewnętrznymi wobec macierzystej Uczelni, takimi jak: poznańskie szkoły podstawowe, licea i przedszkola; ale również galerie, jednostki naukowe czy instytucje społeczne (takie jak np.: Wydział Biologii UAM, Fundacja „Nie wykluczaj mnie”, czy Galeria Jerzego Piotrowicza „Pod Koroną” w Poznaniu).

Opiekunem studiów magisterskich na EA jest dr Sebastian Krzywak, ad.; sebastian.krzywak@uap.edu.pl

Zasady dyplomowania

Dyplom składa się z części teoretycznej oraz z części praktycznej, która: w przypadku projektu dyplomowego – wybrana dziedzina artystyczna – magisterska jest nową realizacją artystyczną; a w przypadku dziedziny dyplomowej (warsztaty, projekty twórcze i edukacyjne)  –  zrealizowanym  i opisanym warsztatem.

Dodatkowo dyplomant/dyplomantka zobowiązany/zobowiązana jest do przygotowania portfolio wybranych prac powstałych w czasie studiów. Warunkiem uzyskania tytułu magistra jest przystąpienie do obrony pracy dyplomowej i uzyskanie pozytywnej oceny komisji podczas publicznej, otwartej w charakterze obrony.

Możliwa jest realizacja aneksu do dyplomu, powstałego w pracowni wydziałowej lub w pracowni spoza Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. Zob. Regulamin dotyczący magisterskiego egzaminu dyplomowego (dostępny na stronie internetowej UAP).

Sylwetka absolwenta i przewidywane efekty uczenia się 

Studia drugiego stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych dają absolwentom i absolwentkom możliwość zdobycia zaawansowanych umiejętności, wiedzy  kompetencji dotyczących zarówno uprawiania własnej dojrzałej twórczości artystycznej, jak prowadzenia wartościowych inicjatyw z obszaru działań twórczych i edukacyjnych. Absolwent/absolwentka ww. studiów jest osobą wszechstronnie wykształconą artystycznie i teoretycznie. Jednocześnie posiadana wiedza z zakresu szeroko rozumianych nauk o kulturze i sztuce umożliwia jemu/jej nie tylko kreatywne rozumienie tych wszystkich zjawisk, które tworzą rzeczywistość sztuki współczesnej, lecz także ich aktywne propagowanie i upowszechnianie. Sylwetka absolwenta/absolwentki (dzięki realizacji zakładanych efektów uczenia) odpowiada obowiązującym standardom i wymaganiom na  współczesnym rynku pracy w Polsce, który zakłada mobilność i szerokie kompetencje zawodowe pracownika.

Absolwenci i absolwentki studiów magisterskich muszą posiadać większe umiejętności artystyczne, szerszą wiedzę teoretyczną niż absolwenci studiów pierwszego stopnia. Muszą być przygotowani do bycia aktywnym twórcą w zakresie sztuk plastycznych oraz do skutecznego, wartościowego i konstruktywnego zajmowania się działalnością edukacyjną dotyczącą sztuki i kultury współczesnej. Jednocześnie muszą wykazywać się dużą wiedzą i umiejętnościami krytycznymi, co pozwoli w przyszłości kierować im zespołami ludzkimi. Absolwent/absolwentka studiów magisterskich musi wypracować potrzebę nieustannego poszerzania swej wiedzy, zarówno czysto teoretycznej, jak i tej związanej z aktywnym uprawianiem twórczości artystycznej. Musi umieć świadomie uzasadniać i kreować własne realizacje, a przy tym być otwartym/tą  na inne postawy artystyczne i światopoglądowe. Musi posiadać też wiedzą ogólnokulturową, jasno formułować własne sądy i opinie, być osobą kreatywną, która, na bazie zdobytej wiedzy, stanie się w pełni samodzielna i zdolna do twórczego przetwarzania nabytych doświadczeń oraz podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych i artystycznych. Obszary zatrudnienia absolwentów i absolwentek studiów drugiego stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych dotyczą: działań twórczych i edukacyjnych, realizowanych  w instytucjach kultury i sztuki (np. w galeriach, w muzeach, domach i centrach kultury) oraz pracy przy organizacji festiwali i wydarzeń związanych ze sztuką i kulturą; ewentualnie także: nauki plastyki w szkołach ponadpodstawowych (pod warunkiem uzyskania uprawnień I stopnia) oraz promocji wydarzeń artystycznych poprzez, np.  możliwości współczesnych mediów (prasy, radia. telewizji, internetu, itp.). 

Dalsze możliwości kształcenia

Po ukończeniu studiów magisterskich absolwenci i absolwentki mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie artystyczne oraz w pokrewnych dziedzinach humanistycznych.

Obszary zatrudnienia

Działania twórcze i edukacyjne; instytucje kultury i sztuki (np. galerie, muzea); praca przy organizacji festiwali i wydarzeń związanych ze sztuką i kulturą; promocja wydarzeń artystycznych; obszar mediów.

Informacja na temat egzaminów wstępnych

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy;

Etap pierwszy:

 (Bez udziału kandydata)

Polega na przeglądzie prac kandydata, (min. 10, max. 20 prac) dostarczonych wcześniej drogą elektroniczną oraz zapoznaniem się z listem motywacyjnym. Portfolio załączone drogą elektroniczną, powinno mieć formę zamkniętego pliku PDF i objętość nieprzekraczającą 100 MB:

 • Portfolio, w którym Kandydat przedstawia reprodukcje od 10–20 własnych prac (rysunków, prac malarskich, rzeźbiarskich, intermedialnych fotograficznych itp.) z krótkim ich opisem (opis danej pracy: maksymalnie do 3000 znaków razem ze spacjami, jeśli jest to niezbędnie konieczne do jej omówienia, w innych przypadkach opisy mogą być krótkie i uwzględniać: tytuł pracy, technikę jej wykonania, rozmiar i rok powstania), w tym  ewentualne projekty artystyczne lub edukacyjne, jeśli Kandydat/Kandydatka posiada je w swoim dorobku.Można również dodać w portfolio linki do jednej lub dwóch prac w medium filmowym.
 • List motywacyjny, (przygotowany w pliku elektronicznym PDF, maksymalnie 6000 znaków ze spacjami), w którym Kandydat, oprócz krótkiego przedstawienia swojej osoby,powinien odpowiedzieć na następujące pytania: 
  • Dlaczego chcę studiować na kierunku: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych?
  • Jakie są moje zainteresowania artystyczne?
  • Co interesuje mnie w sztuce współczesnej i dawnej?
  • Jakie ewentualne formy działalności edukacyjnej mnie interesują i dlaczego?

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

pastedGraphic.png

KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI – studia magisterskie

Studia stacjonarne II stopnia: 4 semestry (2 lata)
Profil kształcenia: praktyczny
Forma kształcenia: studia stacjonarne
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Dziedziny nauki i dyscyplina naukowa, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia: dziedzina – nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa – nauki o sztuce

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Kuratorstwo i teorie sztuki to pierwszy teoretyczny kierunek na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W programie kierunku kładziemy nacisk na połączenie praktycznych umiejętności, niezbędnych do realizowania prezentacji sztuki, z wiedzą teoretyczną dotyczącą wielorakich kontekstów sztuki i kultury. W programie uwzględnione zostały zarówno teoretyczne aspekty nauk humanistycznych, szczególnie dotyczących nauk o sztuce, jak i praktyczna wiedza dotycząca tworzenia wystaw. Dlatego połowa przedmiotów ma formę warsztatową, a część zajęć prowadzą praktycy.

Praktyka zawodowa
Ważnym elementem w całym cyklu edukacyjnym są praktyki, które odbywają się w wybranej przez studenta/studentkę placówce, z tych, z którymi zostały podpisane porozumienia. Praktyka zgodnie z Rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia studiów jest obowiązkowa. Jej celem jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej organizacji wystaw, funkcjonowania poszczególnych ośrodków, zdobywania funduszy. Praktyka trwa trzy miesiące, rozłożone na okres całych studiów. Potwierdzeniem odbycia praktyk jest wypełniony dzienniczek. 

Zasady dyplomowania
Dyplom składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej, traktowanych równorzędnie.
Wytyczne dotyczące pracy teoretycznej określają „Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania teoretycznych prac magisterskich na kierunku kuratorstwo i teorie sztuki prowadzonym na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP”⇒ dostępne na stronie WEAiK
Część praktyczną pracy dyplomowej stanowi zrealizowana indywidualnie wystawa ⇒ dostępne na stronie WEAiK

Warunkiem uzyskania tytułu magistra jest przystąpienie do obrony pracy dyplomowej i uzyskanie pozytywnej oceny komisji.

Informacja na temat egzaminów wstępnych

List motywacyjny.
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i kompetencje kandydata/kandydatki z zakresu sztuki i nauk humanistycznych.


DODATKOWE OFERTY EDUKACYJNE:


Programy kształcenia

 • Autor: Piotr Grzywacz
 • Opublikowano: 17.10.2018, 12:56
 • Ostatnia edycja: 21.12.2022, 11:34