Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku (UATW), działający przy Wydziale Edukacji Artystycznej, zaprasza Seniorów i Seniorki na nowy cykl zajęć, który rozpocznie się w październiku 2017 roku.
Tutaj będziecie Państwo mogli pogłębiać kontakt z kulturą oraz doskonalić swoje umiejętności artystyczne. Zajęcia w UATW są dobrym sposobem wykorzystania wolnego czasu, służą rozwojowi Waszych zainteresowań artystycznych oraz aktywizacji społecznej.

Program i metody pracy UATW nastawione są na twórcze poznanie, aktywność, samodzielność oraz współpracę. Z pewnością każdy znajdzie tu coś ciekawego dla siebie!

Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku, działający przy Wydziale Edukacji Artystycznej, prowadzi działalność edukacyjną i kulturową w ramach kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych nastawionych na kontakt z kulturą oraz pragnących doskonalić swoje umiejętności artystyczne, rozwój intelektualny i aktywność społeczną.

Do naszych zadań należy:

  • wspomaganie kształcenia dorosłych;
  • zachowanie i zwiększenie intelektualnej sprawności słuchaczy oraz rozwój ich zainteresowań artystycznych;
  • przeciwdziałanie samotności, aktywizacja społeczna osób starszych;
  • prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach artystycznych oraz nauk o sztuce i kulturze.

Cele te realizujemy poprzez:

  • wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauk o sztuce i kulturze, mające na celu poszerzenie wiedzy i zainteresowań słuchaczy (sekcja teoretyczna);
  • zajęcia praktyczne z zakresu sztuk wizualnych np. malarstwo, rysunek, ikonopisanie, fotografia, ceramika itp. (sekcja praktyczna);
  • inne formy zajęć (np. wspólne wyjścia na wystawy do galerii i muzeów, aktywność poza Uniwersytetem).

Program i metody pracy UATW nastawione są na twórcze poznanie, aktywność, samodzielność oraz współpracę. Zajęcia w ramach UATW prowadzić będą wykładowcy oraz warsztatowcy z wieloletnim doświadczeniem.


Słuchaczem UATW może zostać każda osoba, która ukończyła pięćdziesiąty rok życia. Nabór do UATW odbywa się w trybie semestralnym (na semestr zimowy i letni). Przyjęcie do UATW odbywa się na wniosek zainteresowanego przy uwzględnieniu ustalonych limitów przyjęć.

Warunkiem przyjęcia do UATW jest złożenie w dziekanacie Wydziału Edukacji Artystycznej następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na studia,
  • kwestionariusz osobowy (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia słuchacza, PESEL, miejsce zamieszkania, wykształcenie, oświadczenie o zgodności danych),
  • deklarację wyboru zajęć, dowód wpłaty: opłata rekrutacyjna (dla nowych członków) i za udział w zajęciach danej sekcji.

O przyjęciu do UATW decyduje kolejność zgłoszeń.
Nowy cykl zajęć rozpoczyna się w październiku 2017 roku. Szczegółowy program zajęć, zasady rekrutacji oraz opłaty podamy w najbliższym czasie.

Wstępne zapisy przyjmuje pani Kierownik UATW: Magdalena Kleszyńska: uatw@uap.edu.pl
Osobą do kontaktu jest również pani Magdalena Obacz, sekcja ds. socjalno-bytowych studentów Budynek C, pok. 410 wtorek-piątek, 10.00–14.00 tel. 61 853 00 18 w. 116


Warunki przyjęcia do Uniwersytetu Artystycznego Trzeciego Wieku:

1. Przyjęcie do UATW odbywa się na wniosek zainteresowanego.
2. Warunkiem przyjęcia do UATW jest złożenie w Dziekanacie Wydziału Edukacji Artystycznej lub w Sekretariacie Uniwersytetu Artystycznego Trzeciego Wieku, u P. Eweliny Jarosz, następujących dokumentów:
a. podanie o przyjęcie na studia,
b. kwestionariusz osobowy
c. deklarację wyboru zajęć,
d. dowód wpłaty: opłata rekrutacyjna
(Dokumenty w wersji papierowej można pobrać w Sekretariacie UATW.)

Zapisu można dokonać składając dokumenty:
– osobiście, w terminie: 4 – 29.09.2017;
– przesyłając pocztą, w terminie: 5.06 – 29.09.2017 (decyduje data stempla);
Opłata rekrutująca: 50 zł
Opłaty należy uiszczać na konto UATW:
WBK 26 1090 1362 0000 0001 0561 6806
al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań
(w tytule przelewu proszę podać: imię, nazwisko)

Sekretariat UATW:
Ewelina Jarosz
plac Wielkopolski 9
Poznań 60–967
godziny urzędowania: poniedziałek-czwartek, 11.00–13.00
pok. 401, budynek C

Wstępnie kalkulowane kwoty za sekcje:
Sekcja Ikonoposanie:
Semestr I 650zł
Semestr II 650zł

Sekcja Malarstwo:
Semestr I 140 zł
Semestr II 140zł

Sekcja Rysunek:
Semstr I 180zł
Semestr II 180zł

Sekcja Ceramika:
Semstr I 170zł
Semestr II 170zł

Sekcja Teoretyczna:
Semstr I 163zł
Semestr II 163zł


Dokumenty:

REGULAMIN_UATW

PODANIE_O_PRZYJECIE_NA_STUDIA

UMOWA

KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_I_DEKLARACJA_WYBORU_ZAJEC

ROZKLAD_ZAJĘĆ