Działa na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i prowadzi studia w zakresie: „Przygotowanie pedagogiczne”

ADRESACI:
Oferta Studium skierowana jest do studentów i absolwentów:

  • wszystkich kierunków i specjalności prowadzonych na UAP
  • innych uczelni, na kierunkach w dziedzinie sztuk plastycznych

którzy chcą zdobyć kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela lub instruktora w dyscyplinie artystycznej, w zakresie sztuk plastycznych czy prowadzenia warsztatów twórczych, kursów lub szkoleń.

CELE:
Studia w zakresie „Przygotowanie pedagogiczne” mają charakter kwalifikacyjny, ich program pozwala uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne i psychologiczne, potwierdzone świadectwem ukończenia Studium Pedagogicznego. Uprawniają absolwentów do prowadzenia przedmiotów artystycznych w instytucjach kultury i szkołach artystycznych zgodnie z posiadanym przygotowaniem merytorycznym oraz do nauczania plastyki-sztuki i prowadzenia zajęć edukacji artystycznej w placówkach kształcenia ogólnego i ośrodkach oświatowych. Wiedza i umiejętności, pogłębione przez praktykę pedagogiczną, przygotowują absolwentów Studium do planowania i realizacji programów kształcenia w dyscyplinach wizualnych w dziedzinie sztuk plastycznych w tym także warsztatów i projektów artystycznych. Pozwolą rozpoznać indywidualne potrzeby, zainteresowania i twórcze możliwości, monitorować je i skutecznie rozwijać na różnych poziomach edukacji. Prowadzone zajęcia kształcą praktyczną umiejętność przetwarzania, organizowania informacji oraz poszukiwania jej form wyrażania w interpersonalnych płaszczyznach komunikowania. Skłaniają słuchaczy do rozwijania własnych dyspozycji przez działania indywidualne i doskonalenie warsztatu pedagogicznego w toku kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych objętych programem.

Dodatkowe kwalifikacje, to nowe możliwości realizacji zawodowej.

PROGRAM:
Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kształcenie prowadzone w zakresie studiów „Przygotowanie pedagogiczne” obejmuje treści z zakresu psychologii i pedagogiki, oraz znajomość zagadnień dydaktyki ogólnej i szczegółowej – metodyki (w powiązaniu z przygotowaniem merytorycznym studenta w zakresie sztuk plastycznych). Uzupełniająco prowadzone są interaktywne zajęcia doskonalące zdolności personalne słuchaczy, w zakresie umiejętności dot. właściwej emisji głosu. Wiedza teoretyczna nabywana przez słuchaczy jest sukcesywnie łączona z umiejętnościami praktycznymi, tak w toku samych zajęć merytorycznych, prowadzonych metodami interaktywnymi w Studium, jak też w trakcie obowiązkowej praktyki pedagogicznej, odbywanej w wymiarze 150 godzin.
Praktyka pedagogiczna realizowana jest w placówkach oświatowych oraz instytucjach kultury, równolegle z tokiem zajęć prowadzonych na uczelni.
Celem jest stosowanie wiedzy i wykorzystanie umiejętności nabytych – ćwiczonych w ramach Studium i zajęć z poszczególnych przedmiotów i ich skonfrontowanie z praktyką pedagogiczną w rzeczywistości zewnętrznej. Założeniem jest stałe gromadzenie doświadczeń i zapoznanie słuchaczy ze specyfiką środowisk, instytucji oświatowych i różnych ośrodków kultury. Rozpoznanie istotnych zadań i celów, monitoring projektów i osiąganych efektów pracy na różnych etapach edukacyjnych i własna gotowość do skutecznego podejmowania i rozwijania twórczych działań edukacyjnych.

Absolwenci Studium uzyskają kompetencje do realizacji aktualnych zadań zawodowych, pozwalające realizować procesy nauczania, wychowania oraz twórczo projektować działania edukacyjne; poznają praktyczne narzędzia, metody i strategie planowania pracy zgodne ze współczesną dydaktyką.

KWALIFIKACJE:
Warunkiem ukończenia Studium Pedagogicznego jest:
uzyskanie pozytywnych ocen i zaliczenia wszystkich przedmiotów w ramach prowadzonego kształcenia,
zaliczenie praktyki pedagogicznej.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studium Pedagogicznego.
Uzyskane „Przygotowanie pedagogicznego” uprawnia do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) w różnych typach szkół, instytucjach kultury i ośrodkach sztuki – odpowiednio do poziomu i zgodnie z kierunkiem ukończonych studiów dających przygotowanie merytoryczne.

ORGANIZACJA:
Studia prowadzone są w w trybie zaocznym. Tok kształcenia trwa trzy semestry (6 zjazdów sobotnio-niedzielnych w każdym semestrze).
Ilość uczestników w grupie: od 15 do 25 osób.
Całkowity koszt kształcenia wynosi: 3.200 zł (płatność rozłożona jest na trzy semestry). Kandydaci nie wnoszą opłaty wstępnej.

Zasady organizacji Studium określa Regulamin Studium Pedagogicznego na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (dostępny na stronie internetowej UAP i w sekretariacie Studium).

ZAPISY I WARUNKI PRZYJĘCIA:
Przyjęcie odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej.
Warunkiem przyjęcia jest złożenie w sekretariacie Studium:
podania z danymi kandydata (do pobrania – zał. 1. do Regulaminu),
odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia albo jednolitych magisterskich (kierunek-specjalność w zakresie sztuk plastycznych),
lub zaświadczenia, potwierdzającego kontynuację studiów (z podaniem stopnia, kierunku – specjalności studiów i zaliczonych semestrów),
ksera dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

Uwaga!  Studium Pedagogiczne prowadzi nabór w trybie ciągłym.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:
Sekretariat Studium Pedagogicznego
p. Magdalena Obacz
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Plac Wielkopolski 9, bud. C, pokój. 410,
pn. – pt. w godz. 10.00-15.00
tel. 61 853 00 18 (w. 116)

KONTAKT / INFORMACJE: 
Aleksandra Jagielska – p.o. Kierownik Studium Pedagogicznego
Magdalena Obacz – sekretariat Studium
studium.pedagogiczne@uap.edu.pl

DOKUMENTY STUDIUM / DRUKI:
Regulamin Studium Pedagogicznego na WEA UAP
Zał. 1. Do Regulaminu SP (Podanie o przyjęcie – wzór)