Wydział Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prowadzi Studium Pedagogiczne, skierowane do studentów i absolwentów:

  • wszystkich kierunków i specjalności prowadzonych na UAP
  • wszystkich uczelni w zakresie specjalności sztuki plastyczne

Przygotowanie pedagogiczne uprawnia absolwentów do prowadzenia przedmiotów artystycznych w instytucjach kultury i szkołach artystycznych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz do prowadzenia edukacji artystycznej i zajęć plastyki-sztuki w placówkach kształcenia ogólnego i ośrodkach edukacji szkolnej. Wiedza i umiejętności, pogłębione przez praktykę pedagogiczną, przygotowują absolwentów Studium do planowania projektów artystycznych, działań twórczych i realizacji programów kształcenia w dziedzinie sztuk wizualnych. Pozwolą rozpoznać zainteresowania i twórcze możliwości, monitorować je i skutecznie rozwijać na różnych poziomach i płaszczyznach komunikowania w toku interpersonalnych oddziaływań edukacyjnych.

Dodatkowe kwalifikacje – to nowe możliwości realizacji zawodowej!

Tok kształcenia realizowany w trybie zaocznym trwa 3 semestry (6 zjazdów sobotnio-niedzielnych/semestr). Ilość uczestników w grupie: 15 – 25 osób. Całkowity koszt kształcenia: 3.200 zł. Ogólne zasady organizacji Studium określa Regulamin SP WEA (dostępny wraz z informacją na stronie internetowej UAP).

Uwaga!  Studium Pedagogiczne prowadzi nabór w trybie ciągłym.

 

Kontakt / Informacje / Zgłoszenia:

Sekretariat Studium Pedagogicznego

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Plac Wielkopolski 9, bud. C, pokój. 410, tel. 61 853 00 18 w. 116