STUDIUM PEDAGOGICZNE  działa na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i prowadzi studia w zakresie:

 PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

To oferta dla studentów i absolwentów:

  • wszystkich kierunków i specjalności prowadzonych na  UAP
  • wszystkich uczelni w zakresie specjalności sztuki plastyczne

Przygotowanie pedagogiczne uprawnia absolwentów Studium do prowadzenia przedmiotów artystycznych w instytucjach i szkołach artystycznych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz do prowadzenia edukacji artystycznej i zajęć plastyki-sztuki w placówkach kształcenia ogólnego i ośrodkach edukacji szkolnej.

Studium Pedagogiczne na WEA UAP prowadzi nabór w trybie ciągłym.

Tok  kształcenia realizowany w trybie zaocznym trwa 3 semestry

(6 zjazdów sobotnio – niedzielnych na semestr). Ilość uczestników w grupie od 15 do 25 osób. Całkowity koszt kształcenia: 3.200 zł.

Ogólne zasady organizacji Studium określa Regulamin SP na WEA

/dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu/.

ZAPISY I WARUNKI PRZYJĘCIA:

Przyjęcie odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej.
Warunkiem przyjęcia jest złożenie w sekretariacie Studium:
podania z danymi kandydata (do pobrania – zał. 1. do Regulaminu),
odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia albo jednolitych magisterskich (kierunek-specjalność w zakresie sztuk plastycznych),
lub zaświadczenia, potwierdzającego kontynuację studiów (z podaniem stopnia, kierunku – specjalności studiów i zaliczonych semestrów),
ksera dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

Kontakt / informacje / zgłoszenia:

Kierownik:
dr Jan Wasiewicz
jan.wasiewicz@uap.edu.pl

Dziekanat
mgr Monika Ławska
monika.lawska@uap.edu.pl
tel.: 61 853 00 18 w. 117
godziny urzędowania: wtorek-piątek, 10.00–12.00
pok. 403, budynek C, Plac Wielkopolski 9


DOKUMENTY DO POBRANIA: