OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA | Edukacja w nowych muzeach i instytucjach kultury

Dziekan

dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. nadzw. UAP
izabela.kowalczyk@uap.edu.pl
godziny urzędowania: wtorki, godz. 11.00-13.00
pok. 401, budynek C, Plac Wielkopolski 9

Prodziekan

dr Sonia Rammer, ad.
dyżury dla studentów: wtorki, godz. 10.30 – 12.00
pok. 401, budynek C, Plac Wielkopolski 9

Dziekanat

mgr Monika Ławska
monika.lawska@uap.edu.pl
tel.: 61 853 00 18 w. 117
godziny urzędowania: wtorek-piątek, 10.00–12.00 (poniedziałek nieczynne)
pok. 403, budynek C, Plac Wielkopolski 9

Biuro Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa:

mgr Sylwia Niedbała
sylwia.stanislawska-niedbala@uap.edu.pl
tel: 61 853 00 18 w. 119
godziny urzędowania: poniedziałek–czwartek, 11.00–13.00
pok. 401, budynek C, Plac Wielkopolski 9


Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, istniejący na Uczelni od 1985 roku, kształci studentów i studentki na kierunkach: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych oraz Kuratorstwo i Teorie Sztuki. Wydział jest dynamicznie rozwijającą się jednostką. Posiada pierwszą kategorię naukową. O jego specyfice decyduje wzajemne przenikanie się sztuki i teorii. Strategia rozwoju Wydziału zakłada stałe dążenie do unowocześniania metod nauczania. W roku 2000 przeprowadzono reformę programu studiów i wprowadzono obok pedagogiki sztuki specjalność: krytykę i promocję sztuki. Kolejna reforma miała miejsce w 2008 roku, kiedy wraz z wprowadzeniem studiów dwustopniowych, pojawiły się nowe specjalności: wybrana specjalność artystyczna, realizacja działań twórczych i edukacyjnych oraz kuratorstwo i promowanie kultury. W 2015 roku został powołany pierwszy teoretyczny kierunek na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu: Kuratorstwo i Teorie Sztuki.

Powiększająca się liczba transdyscyplinarnych pracowni artystycznych daje możliwość wyboru oraz dopasowania  procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb studentów. Kierunek teoretyczny, poprzez umiejscowienie w środowisku sztuki, nastawiony jest na efektywne łączenie teorii z praktyką. Interdyscyplinarność Wydziału stanowi o jego odmienności i prowokuje do podejmowania twórczych wyzwań.

W 2016 roku przy Wydziale zostały afiliowane Zeszyty Artystyczne. To wyjątkowe akademickie pismo, istniejące od 1983 roku, łączy analizę naukową i krytyczną z artystycznymi metodami tworzenia i pisania. Od 2010 roku organizowany jest ogólnopolski konkurs na najlepszy dyplom powstały na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Projekt Edukacja Artystyczna.

Ponadto od 2016 roku przy Wydziale istnieje Studium Pedagogiczne umożliwiające studentom i absolwentom innych kierunków artystycznych uzyskiwanie kwalifikacji pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć plastycznych.

Do priorytetów Wydziału należą:

 • 10 Pracowni Katedry Interdyscyplinarnej,
 • 2 Katedry teoretyczne,
 • zajęcia z doświadczonymi praktykami,
 • możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych,
 • ciekawe praktyki w ramach specjalności,
 • utrzymanie wysokiej jakości nauczania,
 • kształtowanie programów studiów przy uwzględnieniu potrzeb rynku pracy,
 • nacisk na interdyscyplinarność,
 • rozwój kadry naukowej,
 • tworzenie partnerskiej i twórczej relacji ze studentami i studentkami,
 • wzmacnianie kierunku teoretycznego (utworzenie studiów magisterskich na kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki).

 


STUDIA

STUDIA I STOPNIA

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

specjalności, I stopień:

 • sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa oraz wybrana specjalność artystyczna (uprawnienia pedagogiczne w ramach specjalności),
 • promocja i animacja kultury oraz wybrana specjalność artystyczna.

Stacjonarne studia I stopnia: trwają 6 semestrów (3 lata)
Profil kształcenia: 
ogólnoakademicki
Forma kształcenia: 
studia stacjonarne
Obszar kształcenia: 
sztuki piękne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: 
licencjat

Studia na Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych pozwalają studentom zdobywać nie tylko umiejętności artystyczne, ale również uzyskać kompetencje do nauczania sztuki, prowadzenia warsztatów czy zajmowania się promocją sztuki.  Dają możliwości przyswojenia sobie najważniejszych technik artystycznych, jak i pozwalają na zorientowanie się w głównych problemach sztuki i kultury współczesnej. Tym samym stwarzają dobre podstawy do działań twórczych oraz organizacyjnych, pozwalając w przyszłości wybrać zarówno ścieżkę zawodową artystyczną, jak i działania w obszarze edukacji, promocji i animacji kultury.

Zasady studiowania
Osoby studiujące kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych wybierają pracownie artystyczne zarówno z oferty pracowni wydziałowych, jak i z propozycji całego Uniwersytetu. Wybór i możliwość zmian pracowni określona jest poprzez regulamin studiów WEAiK. Pracownie obowiązkowe podane będę w planie studiów. Wyboru specjalności dokonuje się w I semestrze.

Wszystkich obowiązuje zaliczenie: zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów, pleneru pracownianego, praktyki – pedagogicznej w przypadku specjalności sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa oraz praktyki odbywanej w instytucji kultury w specjalności promocja i animacja kultury. Osoby studiujące tę ostatnią specjalność muszą także zaliczyć plener teoretyczny. Informacje o praktykach znajdują się w odrębnych regulaminach praktyk.

Zasady dyplomowania
Na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych dyplom składa się z dwóch części: artystycznej i teoretycznej, traktowanych równorzędnie. Warunkiem uzyskania tytułu licencjata jest przystąpienie do obrony pracy dyplomowej i uzyskanie pozytywnej oceny komisji podczas publicznej obrony.

Charakterystyka absolwenta i uzyskane efekty kształcenia

Absolwenci studiów licencjackich powinni umieć tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranej przez siebie dziedzinie. Powinni być świadomi używanych narzędzi i umieścić swoją działalność w szerokim kontekście wiedzy kulturowej. Mają wyróżniać się dużą wiedzą dotyczącą rozwoju sztuki i jej współczesnych przejawów, jednocześnie powinni posiadać umiejętności i wiedzę potrzebne do upowszechniania różnorodnych przekazów wizualnych i medialnych. Bardzo ważną kompetencją jest również samokrytycyzm oraz umiejętność oceniania i argumentowania swojej oceny. Absolwenci powinni być komunikatywni i umieć współdziałać z innymi w różnorodnych przedsięwzięciach kulturalnych.

Specjalność sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa daje możliwość uzyskania uprawnień do nauczania przedmiotu plastyka na poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Dalsze możliwości kształcenia
Po ukończeniu kierunku edukacja artystyczna na poziomie licencjatu można dalej kontynuować naukę na studiach magisterskich z zakresu edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, a także na innych kierunkach artystycznych i humanistycznych, o ile nie ma wewnętrznych ograniczeń.

Obszary zatrudnienia
Działania twórcze, działania edukacyjne (w tym przedszkola, szkoły podstawowe, ogniska dla dzieci, domy kultury); instytucje kultury, galerie; media.

Informacja na temat egzaminów wstępnych
Egzaminy wstępne na kierunek Edukacja Artystyczna I stopień trwają trzy dni.

1. Sprawdzian kwalifikacyjny na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Edukacji Artystycznej składa się z:

a. sprawdzianu z rysunku (martwa natura),

b. sprawdzianu kierunkowego połączonego z autoprezentacją prac rysunkowych, wykonanych podczas części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

2. Sprawdzian kwalifikacyjny trwa jeden dzień i rozpoczyna się sprawdzianem z rysunku (godz. 9.00-13.00). Od godz. 15.00 następuje autoprezentacja prac wykonanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

3. Autoprezentacja przeprowadzana przez kandydata dotyczy wyłącznie prac praktycznych zrealizowanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.


KIERUNEK KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI

BRAK SPECJALNOŚCI 

Stacjonarne studia I stopnia: trwają 6 semestrów (3 lata)
Profil kształcenia: praktyczny
Forma kształcenia: studia stacjonarne
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Dziedziny nauki i dyscyplina naukowa, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia: obszar – nauki humanistyczne, dziedzina – nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa – nauki o sztuce
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Kuratorstwo i Teorie Sztuki to pierwszy teoretyczny kierunek na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Podczas studiów nacisk zostaje położony na łączenie praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania prezentacji sztuki z wiedzą teoretyczną dotyczącą wielorakich kontekstów sztuki i kultury. W programie uwzględniliśmy zarówno teoretyczne aspekty nauk humanistycznych, szczególnie dotyczących nauk o sztuce, jak i praktyczną wiedzę dotyczącą tworzenia wystaw, w tym pozyskiwania środków, stosowania przepisów prawnych oraz promowania wydarzeń. Dlatego połowa przedmiotów ma formę warsztatową. Zakłada się również 3 miesiące praktyk. Część zajęć będą prowadzić praktycy, często odbywać się one będą w naturalnym środowisku kuratorskim – w galeriach i muzeach.

Zasady dyplomowania
Na kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki dyplom składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej, traktowanych równorzędnie. W obu przypadkach istnieje wolny wybór kuratorskiej pracowni dyplomowej i seminarium dyplomowego. Warunkiem uzyskania tytułu licencjata jest przystąpienie do obrony pracy dyplomowej i uzyskanie pozytywnej oceny komisji podczas publicznej obrony.

Sylwetka absolwenta
Absolwent powinien posiadać wiedzę humanistyczną oraz umiejętności umożliwiające występowanie w roli kuratora, animatora kultury i teoretyka sztuki współczesnej. Powinien być przygotowany do organizacji wystaw i wydarzeń kulturalnych oraz umieć wykorzystywać zdobytą wiedzę i znać złożone konteksty sztuki, z naciskiem na sztukę współczesną. Będzie umiał syntetyzować wiedzę wykorzystując różnorodne treści, zarówno przykłady z zakresu sztuki, jak i elementy dyskursu teoretycznego, a także analizować i interpretować dzieło sztuki z wykorzystaniem naukowej metodologii. Studia powinny wyposażyć również w wiedzę dotyczącą dokumentowania i klasyfikowania sztuki oraz wiedzę o metodach jej sponsorowania (w tym pozyskiwania środków z funduszy unijnych). Absolwent musi mieć kwalifikacje pozwalające współpracować z innymi i umiejętnie organizować i zarządzać zespołem ludzi.
Absolwenci powinni osiągnąć popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, co w szczególności powinno przejawiać się poprzez:

– inicjowanie i pracę z innymi osobami przy wspólnych projektach i działaniach,
– prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań,
– integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych,
– prezentowanie wypowiedzi dotyczących sztuki

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w placówkach takich jak muzea i galerie sztuki, ośrodkach upowszechniania kultury, instytucjach kultury i ośrodkach sztuki; mass-mediach i prasie specjalistycznej; strukturach promocji sztuki.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Dalsze możliwości kształcenia
Po ukończeniu kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki na poziomie licencjatu można dalej kontynuować naukę na studiach magisterskich wszelkich kierunków humanistycznych i artystycznych, o ile nie ma wewnętrznych ograniczeń.

Obszary zatrudnienia
Krajowe i zagraniczne instytucje sztuki i kultury; muzea, galerie, domy kultury; praca przy organizacji i promocji wystaw oraz innych wydarzeń kulturalnych; praca w szeroko pojętym obszarze rynku sztuki (praca przy kolekcjach, targach sztuki); praca w mediach, w działach dotyczących promocji sztuki i kultury.

Informacja na temat egzaminów wstępnych

Stopień pierwszy
Konkurs świadectw dojrzałości, które należy dostarczyć do 10.07. 2018. Rozstrzygnięcie i podanie wyników nastąpi 17.07.2018

STUDIA II STOPNIA

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

specjalności, II stopień:

 • wybrana specjalność artystyczna,
 • strategie kuratorskie i promocja sztuki,
 • realizacja działań twórczych i edukacyjnych.

Stacjonarne studia II stopnia: trwają 4 semestry (2 lata)
Profil kształcenia:
 akademicki
Forma kształcenia: 
studia stacjonarne
Obszar kształcenia: 
sztuki piękne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: 
magister

Kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych stanowi interesującą alternatywę wobec czysto artystycznych kierunków, przygotowując nie tylko do bycia artystą/artystką, ale również do realizacji działań edukacyjnych czy zajmowania się promocją sztuki. Wyjątkowość tego kierunku polega na łączeniu praktyki z teorią, pozwalając w przyszłości zajmować się zarówno sztuką, jak i działaniami edukacyjnymi oraz organizacyjnymi związanymi ze sztuką współczesną. Odpowiada to wyzwaniom współczesnego rynku pracy, stawiającego na elastyczność oraz łączenie różnych kompetencji.

Zasady studiowania
Osoby studiujące wybierają: jedną ze specjalności; wyboru dokonują w I semestrze; dwa 30-godzinne fakultety spośród wszystkich propozycji przygotowanych dla studiów II stopnia.

Studenci i studentki mają możliwość wyboru pracowni artystycznych spośród wszystkich pracowni dostępnych w UAP, natomiast dyplom magisterski, w przypadku  wybranej specjalności artystycznej, z dziedziny malarstwa i rysunku przeprowadzany jest w pracowniach przynależących do WEAiK.

W przypadku specjalności artystycznej dyplom magisterski obejmuje, oprócz pracy pisemnej obowiązkowej dla wszystkich studentów UAP (szczegóły w regulaminie studiów WEAiK), wybraną dziedzinę artystyczną. Wybór dziedziny i pracowni artystycznej jest zobowiązujący począwszy od III semestru (kierownik pracowni staje się promotorem pracy artystycznej).

Studenci w trakcie studiów zobligowani są zaliczyć: jeden plener artystyczny oraz praktyki dostosowane do wybranej specjalności.

Zasady dyplomowania
Dyplom składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej, która w specjalności:

 • wybrana specjalność artystyczna jest nową realizacją artystyczną;
 • realizacja działań twórczych i edukacyjnych to portfolio i dokumentacja zrealizowanych warsztatów;
 • strategie kuratorskie i promowanie kultury to portfolio i zrealizowana wystawa.

Warunkiem uzyskania tytułu magistra jest przystąpienie do obrony pracy dyplomowej i uzyskanie pozytywnej oceny komisji podczas publicznej obrony.

Sylwetka absolwenta i przewidywane efekty kształcenia
Studia na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych dają dobre podstawy do zajmowania się sztuką, animacją i promocją kultury. Absolwent tych studiów jest osobą wszechstronnie wykształconą artystycznie i teoretycznie. Jednocześnie posiadana wiedza z zakresu szeroko rozumianych nauk o kulturze i sztuce umożliwia absolwentowi nie tylko kreatywne rozumienie tych wszystkich zjawisk, które tworzą rzeczywistość sztuki współczesnej, lecz także ich aktywne propagowanie i upowszechnianie.

Sylwetka absolwenta odpowiada obowiązującym standardom i wymaganiom obecnego rynku pracy, który zakłada mobilność i szerokie kompetencje.

Absolwenci studiów magisterskich muszą posiadać większe umiejętności artystyczne, szerszą wiedzę teoretyczną niż absolwenci studiów I stopnia. Powinni być przygotowani do bycia aktywnymi  twórcami w zakresie sztuk plastycznych oraz animatorami sztuki, czy szerzej kultury, współczesnej. Jednocześnie muszą wykazywać się dużą wiedzą i umiejętnościami krytycznymi, co pozwoli w przyszłości kierować zespołem ludzkim. Absolwent powinien wypracować potrzebę nieustannego poszerzania swej wiedzy zarówno czysto teoretycznej, jak i związanej z aktywnym uprawianiem ekspresji artystycznej. Musi umieć świadomie uzasadniać i podejmować własne realizacje, a przy tym być otwartym na inne spojrzenia. Absolwent powinien posiadać wiedzą ogólnokulturową, jasno formułować swoje sądy, być osobą kreatywną, która na bazie zdobytej wiedzy stanie się w pełni samodzielna, zdolna do integrowania nabytej wiedzy i podejmowania nowych działań.

Dalsze możliwości kształcenia
Po skończeniu studiów magisterskich absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie artystyczne oraz w pokrewnych dziedzinach humanistycznych.

Obszary zatrudnienia
Działania twórcze; instytucje kultury i sztuki (np. galerie, muzea); nauka plastyki w szkołach ponadpodstawowych (pod warunkiem uzyskania uprawnień I stopnia); praca przy organizacji festiwali i wydarzeń związanych ze sztuką i kulturą; promocja wydarzeń artystycznych; obszar mediów.

Informacja na temat egzaminów wstępnych
Egzamin trwa jeden dzień i jest formą rozmowy. Kandydat /kandydatka zobowiązany jest przedstawić komisji krótką prezentację własnego portfolio (do 20 prac, wersja elektroniczna lub papierowa). W przypadku wersji elektronicznej osoba kandydująca powinna posiadać nośnik umożliwiający obejrzenie prac (np. pendrive, laptop). Ponadto zostanie przeprowadzona z kandydatem/kandydatką rozmowa dotycząca jego/jej wiedzy i kompetencji.


KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI

Studia stacjonarne II stopnia: 4 semestry (2 lata), tytuł zawodowy: magister.
Profil kształcenia: praktyczny
Forma kształcenia: studia stacjonarne
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Dziedziny nauki i dyscyplina naukowa, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia: obszar – nauki humanistyczne, dziedzina – nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa – nauki o sztuce
Informacja na temat egzaminów wstępnych
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i kompetencje kandydata/kandydatki z zakresu sztuki i nauk humanistycznych.


DODATKOWE OFERTY EDUKACYJNE:


Programy kształcenia