Przejdź do treści

STUDIUM PEDAGOGICZNE  

Studia niestacjonarne (3 semestry)

Studium Pedagogiczne na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa prowadzi studia w zakresie: Przygotowanie Pedagogiczne. Studium stwarza możliwość studentom UAP i innych uczelni, jak również absolwentom studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunkach (specjalnościach) plastycznych (artystycznych i projektowych), uzyskania kwalifikacji pedagogicznych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia.
Ukończenie studiów uprawnia więc jego absolwentów do prowadzenia przedmiotów i warsztatów artystycznych/projektowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz zajęć plastyki-sztuki w ośrodkach edukacji szkolnej, placówkach kształcenia ogólnego, instytucjach i szkołach artystycznych.
Tok kształcenia realizowany w trybie niestacjonarnym trwa trzy semestry (sześć zjazdów sobotnio-niedzielnych na semestr). Nauka w studium jest odpłatna, całkowity koszt kształcenia wynosi 4000 zł (płatny w trzech ratach 0% – możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu opłat).

Sposób kształcenia
Program kształcenia w Studium spełnia wszelkie wymagania określone w odpowiednich ministerialnych rozporządzeniach MEN i MKiDN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół powszechnych i artystycznych i obejmuje następujące przedmioty: metodyka – dydaktyka kształcenia plastycznego, dydaktyka szczegółowa, psychologia, pedagogika, przedmioty uzupełniające. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, konwersatoriów oraz warsztatów. Wszyscy słuchacze są także zobowiązani do odbycia praktyki pedagogicznej. Ogólnym celem praktyki jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań i pracy zawodowej w charakterze nauczyciela/edukatora; gromadzenie doświadczeń i konfrontacja nabytej wiedzy w zakresie psychologii, pedagogiki i dydaktyki (metodyki) z rzeczywistością pedagogiczną.

ZAPISY I WARUNKI PRZYJĘCIA:

Przyjęcie odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej.  Warunkiem przyjęcia jest rejestracja w systemie Akademus oraz złożenie w sekretariacie Studium:

  • podania z danymi kandydata (do pobrania – zał. 1. do Regulaminu)
  • odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia albo jednolitych magisterskich (kierunek-specjalność w zakresie sztuk plastycznych)
  • lub zaświadczenia, potwierdzającego kontynuację studiów (z podaniem stopnia, kierunku – specjalności studiów i zaliczonych semestrów)

Kontakt / informacje / zgłoszenia:

Kierownik:
dr Jan Wasiewicz
jan.wasiewicz@uap.edu.pl

Dziekanat
mgr Danuta Kostecka
danuta.kostecka@uap.edu.pl
tel.: 61 853 00 18 w. 117
godziny urzędowania: wtorek-piątek, 10.00–12.00
pok. 403, budynek C, Plac Wielkopolski 9


DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN SP

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 24.03.2017, 02:26
  • Ostatnia edycja: 21.07.2023, 14:09