Przejdź do treści

 

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
XII Pracownia Rysunku

2/ Kierownik Pracowni
dr Natalia Wegner ad.
natalia.wegner@uap.edu.pl

3/ Asystent

dr Jakub Malinowski, ad.

4/ Sala
nr 6, bud. A

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (III, IV, V, VI semestr), Rysunek z elementami anatomii (I, II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).
Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (I, II semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura (I, II, III, IV, V, VI semestr)
Design Krajobrazu ( I, II, III, IV semestr)
Projektowanie mebla (I, II, III, IV, V semestr)
Wzornictwo (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura wnętrz (I, II, III, IV, V semestr)
Scenografia (I, II, III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV, V semestr)
Fotografia (I, II, III, IV semestr)
Intermedia (I, II, III, IV, V semestr)
Grafika (I, II, III, IV, V semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV, V semestr)

Pracownia na II stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Architektura wnętrz (I, II semestr)
Fotografia (I, II semestr)
Intermedia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV semestr)
Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Design Krajobrazu (V semestr)
Fotografia (V semestr)
Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Architektura (III semestr)
Projektowanie mebla (III, IV semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (II, I, II, III, IV, V semestr)
Intermedia (III semestr)
Grafika (III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – Rysunek – 17 ECTS, Rysunek z elementami anatomii – 10 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 9 ECTS
II stopień – Rysunek – 8 ECTS, Magisterska Pracownia Artystyczna – 12 ECTS, Pracownia Dyplomująca -5 ECTS, Praca Dyplomowa -10 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Obserwacja.
Program pracowni koncentruje się na nieustannej obserwacji w niej i poza nią. Poprzez systematyczną obserwację miejsc stałych, będących obok, w zasięgu, odkrywanie fascynującego, poznawczego aspektu codzienności. Podejmowanie wysiłku jej wizualnej interpretacji, w którym ważny jest akt wyboru, zależny od własnych zainteresowań, temperamentu, preferencji.
Pracownia.
Jako miejsce spotkania studentów z różnych wydziałów i o różnych osobowościach, możliwościach kreacyjnych, temperamentach. Okazja do wzajemnej nauki, obserwacji, inspiracji przy pracy. Miejsce rozwijania umiejętności, próbowania nowych technik i narzędzi, nie tylko tradycyjnie przypisanych rysunkowi, ale np. pokrewnych studiowanej dziedzinie. Proponowanie własnych pomysłów i rozwiązań technologicznych adekwatnych do zastanej sytuacji i podejmowanych zadań. Analizowanie zagadnień dotyczących linii, plamy, waloru, kontrastu, światłocienia, skali, formatu, płaszczyzny, faktury, proporcji, kompozycji, przestrzeni. Pracownia jako miejsce geograficzne, w konkretnej przestrzeni, usytuowane wobec stron świata, w układzie miasta.
Człowiek.
Jako powód stawiania pytań, inspiracja, miara, wyznacznik skali i proporcji, uosobienie ruchu, ekspresji, emocji. Ciało w układzie przestrzennym. Przestrzeń wobec ciała. Wzajemne zależności. Sytuacje aranżowane ze szczególnym uwzględnieniem światła i cienia (fizyczność ciała, fizyczność cienia). Istotne zagadnienia: obecność, ślad obecności, nieobecność. Postać przed, za, pomiędzy. Poza postacią. Ogląd bezpośredni, pośredni, całościowy, fragmentaryczny. Sylwetka ludzka jako pretekst do wnikliwej analizy (np. rysunek anatomiczny, szczególnie zalecany młodszym studentom) lub syntezy wykorzystującej światło lub składniki aranżacji.
Światło.

Światło kształtujące przestrzeń, zmieniające jej parametry. Przestrzeń jako forma dla światła. Światło naturalne, zmienne, zależne od biegu czasu. Światło sztuczne akcentujące obszar, bryłę, jako nośnik nastroju, tajemnicy, emocji.
Pejzaż.
Który może być miastem, polem, wnętrzem auta, pociągu, pokoju, pracowni. Pejzaż widziany w ruchu jako element podróży. Codzienna droga do pracowni. Pejzaż wewnętrzny, intymny, emocjonalny, duchowy, pejzaż snu.

Studenci I roku studiów licencjackich zobowiązani są do realizacji w domu ćwiczeń z rysunku anatomicznego. W semestrze zimowym studium dłoni i stopy, w letnim studium detali głowy (oko, nos, usta, ucho). Technika – ołówek, węgiel, format dowolny.
Studenci II i III roku studiów licencjackich zobowiązani są do realizacji poza pracownią jednego wybranego tematu w semestrze zimowym i jednego w letnim. Można realizować ten sam temat w obu semestrach. Prace są konsultowane podczas zajęć rysunku. Technika, formaty dowolne.
Studenci lat magisterskich realizują wybrany lub zaproponowany przez siebie temat. Jeden w semestrze zimowym i jeden w letnim. Konsultacje są obowiązkowe. Studenci mogą też uczestniczyć w regularnych zajęciach w pracowni.
Propozycje tematyczne do wyboru:
Kadr – obserwacja i notowanie zmian w obrębie jednego wybranego miejsca (czas, światło, pora roku itd.). Próba wizualnego przedstawienia procesu.
Droga – doświadczenie przemieszczania się, obraz ruchomy, przesuwający się, podział drogi na odcinki, etapy, punkty orientacyjne. Fragmentaryczność i ciągłość
Zakłócenie – interpretacja tematu, powód zakłócenia, efekt zakłócenia, konsekwencja zakłócenia Relief – interpretacja tematu
Refleks/ odbicie/ powtórzenie
Znak
Otwarcie W głąb
Zapis/analiza wizualna pejzażu dźwiękowego
Odgłosy dnia, nocy, miejsca, istot żywych, zjawisk atmosferycznych itd.
Tematy zaproponowane przez studentów.

13/ Spis zalecanych lektur
Wasilij Kandinski „Punkt i linia a płaszczyzna”
Rudolf Arnheim – Sztuka i percepcja wzrokowa
John Berger”Ways of Seeing” (polskie wydanie „Sposoby widzenia”)
Ponadto katalogi z wystaw.
Filmy (do programu jest załączona lista tytułów filmów fabularnych i animowanych)- zwracanie uwagi na kompozycję filmowego kadru

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.

Przegląd prac pod koniec semestru, omówienie rezultatów pracy, zaangażowania i
frekwencji studenta.

15/ Język wykładowy
Polski, Angielski

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:48
  • Ostatnia edycja: 02.06.2020, 02:28