Przejdź do treści

Kierowniczka Katedry
dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy, prof. UAP

Motto

I Katedra Rysunku oferuje szerokie możliwości edukacyjne w zakresie rysunku; rzetelne możliwości poznania współczesnych i historycznych kontekstów sztuki poprzez kreatywne wyrażanie związków i wpływów świadomości rysunkowej na relacje socjologiczno-kulturowe oraz naukowe.
Wychodząc z założenia, że rysunek jest podstawową formą analizy percepcji przestrzeni i jej dziejów, studenci w I Katedrze Rysunku mają możliwość styczności z elementarnymi pojęciami związanymi z anatomią człowieka, z szerokim potencjałem programowym, intelektualnym i warsztatowym każdej pracowni. Ta różnorodność stanowi silną zaletę. Doświadczenia, podczas działań rysunkowych i około-rysunkowych, jak: zakrywanie-odkrywanie, kontinuum, wyznaczanie centrum, relacje wewnątrz-na zewnątrz, daleko-blisko, razem-osobno, symetria lub jej brak dostarczają jeszcze jednego aspektu kształcenia młodych ludzi: ściśle powiązanego ze współczesnymi czasami, gdzie decyzyjność, podejmowanie ryzyka, przygotowuje adeptów Uczelni do pracy po studiach. Nauka w pracownikach I Katedry Rysunku w kategoriach spontanicznego postrzegania, wspomaga tworzenie przestrzeni dla człowieka z jego dynamicznym polem psychologicznym prowadzącym do odczuwania czasu, przemijania, cykliczności.
Nabycie umiejętności rozumienia, rysowania, rekonstruowania i komunikowania rzeczywistości są podstawową, elementarną i niezbędną wiedzą konieczną do studiowania na każdym istniejącym Wydziale na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.
Wraz z przekonaniem, że medium implikuje wymiar materialny wypowiedzi, a wypowiedź artystyczną jako całość cechuje wymiar mentalny, programy I Katedry dopuszczają intermedialność przekazu, użycie np. fotografii , cytatów – reprodukcji, instalacji, obrazu ruchomego (dotyczy studentów lat starszych).
Szerokie spektrum programów Pracowni Rysunkowych I Katedry Rysunku: od rysunku studyjnego po reinterpretację rzeczywistości i komunikowanie kontekstów poprzez omawianie projektów, gromadzenie danych, analizy i debaty – wyrażane są w różnorodnym medium.
W każdym z istniejących Wydziałów naszej Uczelni – zarodek koncepcji zaczyna się od rysowania.

dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy, prof. UAP
Kierownik I Katedry Rysunku Wydziału Malarstwa i Rysunku


English

I Faculty of Drawing at the Painting and Drawing Department

Introduction of the First Drawing Faculty at Painting and Drawing department at Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznan.
First Department of Drawing offers wide educational opportunities in the field of drawing; reliable possibilities of getting to know the contemporary and historical contexts of art through the creative expression of relations and influences of the drawing consciousness on sociological, cultural and scientific relations. Assuming that drawing is the basic form of analyzing the perception of space and its history, students at the First Faculty of Drawing have an opportunity to encounter elementary concepts related to study human anatomy, as well as the broad programme, intellectual and workshop potential of each studio taking the place at the First Drawing Faculty. This diversity of the offered programms is a strong advantage. Experiences in drawing and around-drawing activities such as cover-reveal, continuum, in-out, far-close, together-apart, symmetry or its lack provide yet another aspect of educating young people: closely related to the modern times, where decision-making and risk-taking prepare the students to work after graduation. It is important to understand that drawing learning in terms of spontaneous perception, support creation of space for a human being with a dynamic psychological field leads to the feeling of time, and critical art practice. Along with the belief that the medium implies the material dimension of the statement, and the artistic statement as a whole is characterized by a mental dimension, the programs of the First Department allow for using multimedia expressing the message (for older students).
A wide spectrum of programs of the Faculty: from studio life, human body drawing, studying still-lives to reinterpreting reality and communicating contexts by discussing projects, collecting data, analyzing and debating – can be expressed in a variety of media.
In each of the existing Departments of our University – the germ of the concept begins with drawing

The Head of the First Drawing Faculty:
Associated Professor Katarzyna Kujawska-Murphy, Post-Doctor (Post Ph.D.).


PRACOWNIE

I Pracownia Rysunku – budynek D, s. 14 A
prof. dr hab. Jacek Strzelecki
dr Adam Gillert, ad.

II Pracownia Rysunku budynek F, s. 13
dr hab. Vladislav Radzivillovic, prof. UAP
dr Maciej Andrzejczak, ad.

III Pracownia Rysunku – budynek A, s. 301
dr hab. Barbara Pilch, prof. UAP
mgr Diuna Ostrowski, asyst.

VIII Pracownia Rysunku – budynek A, s. 302
dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy, prof. UAP
dr Filip Wierzbicki-Nowak, ad.

XII Pracownia Rysunku – budynek A, s. 06
dr hab. Natalia Wegner, prof. UAP
dr Jakub Malinowski, ad.

XV Pracownia Rysunku budynek A, s. 111
prof. dr hab. Grzegorz Keczmerski
dr Agata Nowak, ad.

XVII Pracownia Rysunku – budynek G, s. E213
dr hab. Tomasz Bukowski, prof. UAP
dr Anna Kołacka, ad.

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:22
  • Ostatnia edycja: 06.12.2023, 12:55