Przejdź do treści

 

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
VIII Pracownia Rysunku

2/ Kierownik Pracowni
dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy prof. UAP
katarzyna.kujawska-murphy@uap.edu.pl

3/ Asystent
dr Filip Wierzbicki-Nowak ad.
filip.wierzbicki-nowak@uap.edu.pl

4/ Sala
nr 302, bud. A

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (III, IV, V, VI semestr), Rysunek z elementami anatomii (I, II
semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).

Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (I, II semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura (I, II, III, IV, V, VI semestr)
Design Krajobrazu ( I, II, III, IV semestr)
Projektowanie mebla (I, II, III, IV, V semestr)
Wzornictwo (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura wnętrz (I, II, III, IV, V semestr)
Scenografia (I, II, III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV, V semestr)
Fotografia (I, II, III, IV semestr)
Intermedia (I, II, III, IV, V semestr)
Grafika (I, II, III, IV, V semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV, V semestr)

Pracownia na II stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Architektura wnętrz (I, II semestr)
Fotografia (I, II semestr)
Intermedia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Design Krajobrazu (V semestr)
Fotografia (V semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Architektura (III semestr)
Projektowanie mebla (III, IV semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (II, I, II, III, IV, V semestr)
Intermedia (III semestr)
Grafika (III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – Rysunek – 17 ECTS, Rysunek z elementami anatomii – 10 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 9 ECTS
II stopień – Rysunek – 8 ECTS, Magisterska Pracownia Artystyczna – 12 ECTS, Pracownia Dyplomująca -5 ECTS, Praca Dyplomowa -10 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Ważnym elementem kształcenia są bieżące relacje (poprzez magazyny, albumy, filmy) z międzynarodowej areny artystycznej oraz innych uczelni, szczególnie skupionych przy wymianach w zakresie Programu Erasmus. Praktyka takich prezentacji w pracowni pozwoli zapoznać się z współczesnymi problemami praktycznego wdrażania osiągnięć sztuki, szczególnie komunikacji artystycznej. Prowadzone ćwiczenia mają na celu uświadomienie roli sztuki w regenerowaniu i rewitalizacji socjologicznych i światopoglądowych. Regularnie odbywają się w Pracowni pokazy artystycznych filmów, biografii artystycznych, przegląd katalogów, pism. Zalecane są lektury. Studenci Programu Erasmus przygotowują prezentację dorobku oraz informacje na temat macierzystej uczelni. Studenci zobowiązani zostają do realizacji 2-3 tematów „wolnych” semestralnie. Istotną częścią współpracy jest zebranie wiedzy, analiza, omówienie projektu poprzedzającego wykonanie ostatecznej realizacji, a następnie omówienie jej i udokumentowanie.

PRZYKŁADOWE TEMATY:
1. „CZAS GĘSTY” ZDOBYĆ OBECNOŚĆ.
ZADANIE: Zrealizuj serię prac (rysunek, fotografia, video, performance, kolekcja…), w których podejmiesz próbę rozważenia istoty bycia (człowieka, natury, itp.) w kontekście miejsca, czasu. Przemyśl, jak zawęzić narrację do niezbędnego minimum. „…trzeba zrobić wysiłek, nieludzki, aby przekroczyć granicę naszych możliwości. Być, jakim się jest. Jest to trudne z różnych powodów. Po pierwsze: bardzo rzadko się zdarza, że Jesteśmy. Prawie zawsze Jesteśmy w trakcie tracenia czasu – więc nie Jesteśmy. Po drugie, boimy się być sobą. Ukrywamy się, zasłaniamy. Jesteśmy wytresowani, aby nie być sobą, żeby grać role, które są akceptowane przez innych – a więc nie Jesteśmy. (.…) Zdobyć obecność. Wyłom w czasie potocznym, przesiadka. Kamień jest kamieniem, ziemia ziemią, las lasem, ogień ogniem, pył na podłodze jest pyłem na podłodze. Kiedy się przechodzi przez góry są momenty, kiedy stajemy naprzeciwko terenu płaskiego. (….)”. Jerzy Grotowski „Teksty zebrane. Grotowski” Instytut im. Jerzego Grotowskiego (2012)

2. NIC POZA MIEJSCEM NIE BĘDZIE MIAŁO MIEJSCA.
Nie jest problemem W dzisiejszej sztuce wypełnianie Pustki z powodu horror vaccui, lecz raczej problemem jest stworzenie Pustki. Współzależność między pustym, niezajętym miejscem i gwałtownie poruszającym się nieuchwytnym obiektem zajmującym miejsce, ale nie posiadającym swojego miejsca. Chodzi o to, że puste miejsce w strukturze samo w sobie jest współzależne z wędrującym elementem, któremu brak miejsca. W oparciu o własne przemyślenia i obserwacje, proszę zwizualizować powyższe rozważania, w kontekście własnej przestrzeni fizycznej, geografii, obiektów otaczających i obiektów pożądanych. Do realizacji zadania można użyć rysunku, rzutów, fotografii, itp..

3. MENTALNOŚĆ POCZEKALNI
„Słyszymy zapowiedź: „Pociąg przyjedzie o godzinie 18:15 i odjedzie o 18:20 – i nigdy nie przyjechał o 18:15. Potem kolejna zapowiedź: „Pociąg przyjedzie o 20:10”. I tak dalej. Siedzisz wiec w poczekalni i myślisz. Musi przyjechać o 20:15. Tak to było. Po prostu stan mesjanicznej antycypacji. Ciągle słyszysz zapowiedzi zbliżającego się przyjścia Mesjasza i wiesz doskonale, że nie przyjdzie. A jednak jakoś dobrze jest ciągle słyszeć o jego nadejściu.” Heiner Muller, Jan Hoet „Insights into The Process of Production”. Sedno tej mesjańskiej postawy nie polega na tym, że utrzymywana była tutaj nadzieja, lecz na tym, że skoro Mesjasz nie nadszedł, ludzie zaczęli się rozglądać i zauważyli martwą materialność. Idea czekania często jest główną tezą w sztuce, np. Samuel Beckett w Czekając na Godota doskonale odzwierciedlił ideę czekania. Proszę przeanalizować i zwizualizować ten najczęstszy stan, w jakim znajduje się człowiek – stan czekania – następstwa, trwanie, stan poprzedzający czekanie, itd… Sposób realizacji projektu – dowolny: od szkiców, poprzez rysunek, fotografię, kolekcje, instalacje, itd…

4. POZA OSTATECZNYM HORYZONTEM REPREZENTACJI
Widzimy pusty papier wysuwający się z faksu. Czy ta pustość oznacza, że tekst wypisany na papierze po drugiej stronie nie został przesłany, czy też osoba że osoba po drugiej stronie włożyła pustą kartkę papieru w maszynę? Czy nie odnajdujemy tutaj pewnego rodzaju mechanicznego odpowiednika nietzscheańskiego rozróżnienia na „brak woli” i „(aktywną) wolę nicości jako takiej”: czysta kartka papieru może oznaczać „przekaz nie doszedł” lub „pustka, którą widzimy, jest właśnie przekazem. od nadawcy”? Jak więc można to rozstrzygnąć? Otóż wystarczy się przyjrzeć z bliska papierowi. Jeśli są na nim małe plamki, pozbawione znaczenia materialne pozostałości, oznacza to, że pustka jest przekazem. CZY TO JEST SZTUKA? Proszę przeanalizować kwestie błędu w przekazie wizualnym, redukcji przekazu wizualnego, odkrywania – zakrywania. Technika analizy – dowolna (szkice, rysunek, zbiory, fotografie, itd..).

5. SYMETRIA BAJKA O KULI KULA – bajka o uwięzionej osobie na wierzchołku kuli – w idealnej symetrii. Każda próba zejścia przyczynia się do ryzyka ześlizgnięcia i złamania symetrii. Łamanie symetrii jest stanem przejściowym. Rysunek w symetrii obrotów i odbić. Jak złamać symetrię?
– martwej natury
– modela
– fragmentu
– własnego tematu

13/ Spis zalecanych lektur
Roland Barthes “Światło obrazu”, 2008
Album Rachel Whitread “Shedding Life”, 1997
Edward Casey „The Fate of Place”, 1998
Gaston Bachellard, ”Poetyka Przestrzeni”
Karen Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, 1981
Jacques Lacan, “Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie”, 1995
Lacan. Przewodnik Krytyki Politycznej, 2008
Jacek Lejman „Człowiek jako zwierzę terytorialne” – artykuł
Jacek Lejman „Status semiotyki przestrzeni”
Leszek Sokołowski „O ewolucji pojęcia przestrzeni fizycznej: od Euklidesa do Lindego” 1998
Przestrzeń w nauce współczesnej – sympozjum KUL
Hans Belting „Antropologia obrazu”, 2002
Maurice Marleau-Ponty „Fenomenologia percepcji”, 1945
Rosalind E. Krauss „Under the blue cup”, 2011
Rosalind E. Krauss “Perpetual Inventory”, 2010
Album John Baldessari „Pure Beauty”, 2010
Album Elsworth Kelly – Retospective,1998
2 https://www.we-heart.com/2015/11/12/richard-wilson-sculptor-interview/
Album Horoshi Sugimoto, 2010
Samuel Beckett Dzieła dramatyczne – w przekładzie Antoniego Libery
Journal of Beckett Studies, Volume 3, Number 2, 1989 (review of Footfalls, S. Gontarski)
Journal of Beckett Studies, Autumn 1980, Number 6
S. Beckett “No właśnie co”, Dramaty i proza – w przekładzie Antoniego Libery
Mirosław Bałka „How it is”, 2010
W. Kandinsky, “Punkt i linia a płaszczyzna”
Czasopisma:
Szum, Artluk
Portale internetowe:
https://artnews.org/ http://magazynszum.pl/

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.
Sposób oceniania studenta, sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia, warunki uzyskania zaliczenia; forma zaliczenia.
Wykonanie prac na zaliczenie, proces poznawczy, zainteresowania około-rysunkowe, uczestnictwo w zajęciach, uczestnictwo w organizowanych przez pracownię przedsięwzięciach artystyczno- badawczych. (dokumentacja) https://www.facebook.com/8pracowniauap.poznan

15/ Język wykładowy
Polski, angielski

Program Pracowni EN

Godziny otwarcia
wtorek – środa, godz. 15.00–19.45

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:43
  • Ostatnia edycja: 17.09.2020, 18:23