Przejdź do treści

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy prof. UAP – kierowniczka pracowni

dr Filip Wierzbicki-Nowak, adiunkt 


KONTAKT:
email: katarzyna.kujawska-murphy@uap.edu.pl
email: filip.wierzbicki-nowak@uap.edu.plLokalizacja 

Budynek A, sala 302,

Program 
Rozumiemy „rysunek” jako krytyczny skrót myślowy. Dozwolona w VIII Pracowni Rysunku intermedialność w poszukiwaniu sensu idei, jej analizy, zawiera specyfikę lapidarności rysunku. Zwracamy uwagę na przenikanie się różnych dziedzin sztuki, np. architektury, projektowania, socjologii, komunikacji w kontekstach współczesnych i historycznych rzeczywistości. Utożsamianie wartości artystyczno-intelektualnych opiera się na zależności człowieka od rzeczywistości, w tym przestrzeni. Wysiłki zrozumienia kontekstów rysunkowych dają wolność decyzji o użyciu medium, podczas wyrażania komunikatów wizualnych – od piękna, przez socjologię – aż po idee związku rysunku z medycyną.

Program wymaga także pracy z rysunkiem anatomicznym i studiowania martwej natury. Prezentujemy filmy biograficzne, artystyczne, udostępniamy albumy i lektury.


Przykładowe tematy obok martwej natury oraz modela w pracowni

 1)
Czas jest nieodłączną częścią życia i wszystkiego, co robimy. Ale czy naprawdę istnieje? Uczenie są zafascynowani pojęciem czasu od wieków. Usiłują znaleźć klucz do jego tajemnic, zrozumieć tego nieuchwytnego tyrana, który rządzi wszechświatem.
 

ZADANIE: Proszę dokonać mapy myśli i zwizualizować zagadnienie, o których mowa, pytania, projekty, itd. Technika dowolna. 

REFERENCJE: PDF (NA KOŃCU TEMATÓW). Wskazówka: Proszę zapoznać się z każdym przedstawionym artystą. 

2) 

Atlas niewidocznego. 

Mapy, wykresy, szkice, które zmienianiają widziany świat. 

Poprzez wieki, atlasy odnosiły się do dróg, rzek, gór – odkrywały to, co widoczne – ale z innej perspektywy, punktu widzenia, wymiaru. 

ZADANIE (technika dowolna): 

Dzisiejsza rzeczywistość bazuje na zbiorach danych, informacji, śladach wokół człowieka. 

Transformacje niezmiernej ilości danych wizualizacja ich – potrafi eksplorować ukryte patterny, zwyczaje, szlaki działań społeczeństwa. 

Można zbudować mapę niewidzialnego: szczęścia na naszym globie, kabli na dnie mórz. Proszę zilustrować przebieg ocieplania klimatu; odsłonić to, co niewidzialne. 

REFERENCJE: publikacje Lva Manovicha, 

Sztuka: Gerhard Richter, Rachel Whiteread, Susan Philipsz. LINK: https://www.pinterest.co.uk/ingepanneels/artists-who-use-maps-in-their-work/3). 
Zadanie z martwą naturą: 

Zbalansuj kształty, formy, tekstury, powierzchnie – w sposób dowolny, to znaczy: dynamiczny albo harmonijny, otwarty albo scentralizowany, albo tak, jakbyś nigdy nie śmiał/nie śmiała stworzyć danej kompozycji. Obrysy, zarysy, narysy, overerlapping, odbicia, symetrie, itp..
 
ODNIESIENIA: Pop Art, Collage, Richard Hammilton, Michale Craig-Martin. 

4) 
Cyberprzestrzeń – Ideą rzeczywistości wirtualnej jest symulacja, wykreowanie samodzielnego świata na tyle sugestywnie, by przesłonić świat materialny. 

ZADANIE: Proszę stworzyć przestrzeń zapośredniczoną 

(program komputerowy, animacja, rendering, interfejs), w której obecne są wirtualne, abstrakcyjne byty dostrzegane poprzez obraz lub dźwięk. 


ODNIESIENIA

Erik Davis „Techgnoza” 

J. Baudrillard „Symulakry i symulacja”; 

Artykuł: „Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar aktywności człowieka – analiza pojęciowa” M. Marczyk. 

5) 
Metamorfoza – poszukaj w swoim otoczeniu, lub stwórz sytuację, w której dojdzie do procesu przeobrażania się. Przetworzony zapis, będący śladem wydarzenia, może być krótkim, natychmiastowym incydentem lub długotrwałym, utrzymującym się cyklem. Jak można uchwycić proces nieustających przeobrażeń? Metamorfoza, może prowadzić nas do innych obszarów niż pierwotnie zakładaliśmy. Dlatego w celu notowania przebiegu transformacji, warto posłużyć się notatnikiem, szkicownikiem, brudnopisem. 

REFERENCJE:

W. Strzemiński : „Teoria widzenia”.

Języki wykładowe
j. polski, j. angielski


Realizowane przedmioty

Jednolite studia magisterskie: Rysunek z elementami anatomii, Konsultacje, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia I stopnia: Rysunek z elementami anatomii, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia II stopnia: Rysunek,  Wybrana pracownia artystyczna lub projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Egzamin dyplomowy

Wystawy końcoworoczna 

2022

2021

20208th Drawing Studio


Tutors at the 8th Drawing Studio:

dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy prof. UAP   
(leading the Studio),

dr Filip Wierzbicki-Nowak adiunkt / adjuct

Contact:
email: katarzyna.kujawska-murphy@uap.edu.pl
email: filip.wierzbicki-nowak@uap.edu.plPlace

Building A, Atelier 302

Programme
The curriculum of the Drawing Studio VIII refers to the contemporary problems of practical implementation of drawing and diversity with architecture, design, city-psychology, communication, in the context of contemporary and historical world and safety in it. The programme is conducted to raise awareness of the role of integration between art disciplines and science disciplines in cultural / social discourse. We also offer work wit a still life a a life model. The most important is the regeneration and revitalization through art and historical knowledge as well as the local context of places, cities and communities. The program allows diversity in expressing a communicat: from drawing, moving image, through intermedia creativity, installation, sound, photography, quotes – reproduction, language. Classes will include drawing reinterpretation of the world.

Examples of Themes apart of a still life and a model in the atelier:

 1)
Time is an immanent part of life and everything we do. 

Does Time really exist? Philosophers and scientists have been fascinated with time since centuries. They have been trying to find a key to its secrets and to understand this untouchable Tyrannus, which rules our universe. 

TASK

1. Create a mind map. 

2. Visualize the dilemmas, questions, projects. The technique: you own choice. 

REFERENCE: PDF (AT THE END OF THEMES). 
TIP: Please, get familiar with every mentioned artist in the PDF. 


2)
The Atlas of Invisible. 
For centuries, maps depicted what people could see: roads, rivers, mountains. Today’s reality is based on an invisible world of data, one that grows with nearly everything we do, data with traces around us. 


TASK: Transform enormous datasets into rich maps, and visualizations. 

Explore hidden patterns in human society, e.g. investigate happiness levels around the globe, track the undersea cables or illustrate how a warming planet affects everything around. 

REFERENCES and TIPS: 

Lev Manovich, Gerhard Richter, Rachel Whiteread, Susan Philipsz, 

LINK: https://www.pinterest.co.uk/ingepanneels/artists-who-use-maps-in-their-work/ 

3). 
Work with a still life.

TASK: Balance shapes, forms, textures, surfaces – in a free combination – in a way e.g., dynamic or static, opened or with a center, or the way that you would never dare to try to create such a composition. Use sketches, overdrawing, overlapping, reflections, symmetries, etc.. 

REFERENCES: Pop Art, Collage, Richard Hammilton, Michael Craig-Martin 

4) 
Cyberspace – The idea of virtual reality is simulation – creating an independent world suggestively enough to obscure the material world. 

TASK: Create a mediated space. Use different media including computer software: (computer program, animation, rendering, interface) in which virtual, abstract entities perceived through image or sound are present. 


REFERENCES

Erik Davis „Techgnosis” 

J. Baudrillard „Simulacra and simulations”; 

Article: 

„Cyberspace as a New Dimension of Human Activity – a Conceptual Analysis” 

M. Marczyk.

5) 
Metamorphosis – look in your surroundings or create a situation, in which the process of transformation may take place. A processed trace of an event can be a short or immediate incident, a long, or sustained cycle. 

How can you grasp the process of continual transformation? Metamorphosis can lead us to different areas than we originally assumed. Therefore, in order to record the course of transformation, it is worth using a notebook, sketchbook, or scrapbook. 

REFERENCES: W. Strzeminski, book: “Vision Theory”.

Classes are led in 
Polish, English language.

Uniform Master’s studies: Drawing with elements of anatomy, Consultations, Drawing, Selected Art and Design Studio, Supplementary Art Studio, Master’s Art Studio, Diploma Studio, Diploma Thesis

1st degree studies: Drawing with elements of anatomy, Drawing, Selected Art and Design Studio, Supplementary Art Studio, Master’s Art Studio, Diploma Studio, Diploma Thesis

 2nd degree studies: Drawing, Selected Art or Design Studio, Supplementary Art Studio, Master’s Art Studio, Diploma Studio, Diploma Examination

End-Year Exhibitions of Students’ Works

2022

2021

2020

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:43
  • Ostatnia edycja: 10.05.2023, 15:55