Przejdź do treści

IV PRACOWNIA MALARSTWA / IV PAINTING STUDIO

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

prof. Andrzej Zdanowicz – kierownik pracowni / head of the studio

mgr. Julia Królikowska  – asystent / assistant


KONTAKT
email: andrzej.zdanowicz@uap.edu.pl
email: julia.krolikowska@uap.edu.pl


Lokalizacja 

Sala 302, bud. A / room 302, building A

Program

Program pracowni obejmuje zagadnienia refleksji związanej z kolorem, formą, formatem, fakturą i techniką, czyli tym wszystkim co buduje fenomen obrazu malarskiego. Skierowany jest na wykształcenie indywidualnego języka wypowiedzi wykorzystujący predyspozycje, możliwości i zainteresowania studiujących. Pracownia jako miejsce spotkań i pracy ma za zadanie stworzyć ku temu sprzyjające warunki poprzez propozycje martwych natur, pracę z modelem/modelką, propozycję ćwiczeń hasłowych odwołujących się do wyobraźni osób studiujących. W dalszej kolejności, atmosfera rozmów o sztuce, prezentacje dotychczasowych dokonań, wspólne dyskusje na tematy powstałych prac mają za zadanie wykształcenie autorskich tematów, które proponują osoby studiujące.

The programme of the studio covers issues of reflections related to colour, form, format, texture and technique and everything that builds the phenomenon of painting. It is aimed at the education of an individual language of expression using the predispositions, possibilities and interests of the student. The studio as a place of meetings and work has the task of creating favourable conditions for this through proposals of still life, work with a model, proposal of exercises appealing to the imagination of the student. Subsequently the atmosphere of talks about art, presentations of achievements so far, join discussion on the themes of the created works are intended to educate the author`s themes proposed by the student.

Języki wykładowe
Polski, angielski/ Polish, English


Realizowane przedmioty

Jednolite studia magisterskie: Malarstwo Propedeutyka, Konsultacje, Malarstwo – Pracownia Kierunkowa, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Magisterska Pracownia Artystyczna, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy, Malarstwo – przedmiot prowadzony dla innych kierunków.

Studia I stopnia: Malarstwo – Pracownia Kierunkowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy, Malarstwo – przedmiot prowadzony dla innych kierunków.

Studia II stopnia: Magisterska Pracownia Artystyczna, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy. 

Subjects

Uniform master’s studies: Painting Propaedeutics, Consultations, Painting – Specialization Studio, Selected Art or Design Studio, Master’s Art Studio, Supplementary Painting Studio, Supplementary Art Studio, Diploma Studio, Diploma Examination, Painting – a subject conducted for other faculties.

Bachelor: Painting – Specialization Studio, Supplementary Artistic Studio, Selected Art or Design Studio, Diploma Studio, Diploma Examination, Painting – subject taught for other faculties.

Master: Master’s Art Studio, Painting Supplementary Studio, Supplementary Art Studio, Selected Art or Design Studio, Diploma Studio, Diploma Examination.

Wystawa końcoworoczna


https://drive.google.com/drive/folders/1GfBhHfBR6Wv1nN36uBVHQKen4v89tuNb

https://drive.google.com/drive/folders/1L6STY589ZGO7EDL-VA5TjbyTt8PtASB3

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:04
  • Ostatnia edycja: 15.05.2023, 12:07