Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
II Pracownia Malarstwa

2/ Kierownik Pracowni
dr hab. Dominik Lejman, prof. UAP
dominik.lejman@uap.edu.pl

3/ Asystent
mgr Ewa Kubiak, asyst.
ewa.kubiak@uap.edu.pl

4/ Sala
sala 6, bud. F

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia
studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II, III, IV, V semestr), Malarstwo Pracownia Uzupełniająca (II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).

Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II semestr), Malarstwo Pracownia
Uzupełniająca (I, II, III semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla pozostałych kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie Mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Animacja (III, IV semestr)
Projektowanie Mebla (III, IV, V semestr)
Design Krajobrazu (V semestr)

Wzornictwo (III, IV, V semestr)
Architektura Wnętrz (III, IV, V semestr)
Scenografia (III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (III, IV semestr)
Grafika (III, IV, V semestr)
Fotografia (III, IV, V semestr)
Rzeźba (III, IV semestr)
Intermedia (III, IV, V semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunku:
Animacja (I, II, III semestr)
Architektura (III semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II, III semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV semestr)
Grafika (I, II, III semestr)
Fotografia (I, II, III semestr)
Intermedia (I, II, III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – Malarstwo Pracownia Kierunkowa – 41 ECTS, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca – 4 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 9 ECTS
II stopień – ECTS, Malarstwo Pracownia Kierunkowa 15 ECTS, Pracownia Uzupełniająca – 25 ECTS, Magisterska Pracownia Artystyczna – 12 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 10 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Pracownia kładzie nacisk na równowagę podstaw warsztatowych i teoretycznych w indywidualnym rozwoju studiujących. Przy założeniu opanowania ogólnych zasad z zakresu pojęć kompozycji, koloru, światła, perspektywy w malarstwie (opanowanie podstaw dotyczy programowo studentów 1 roku studiów licencjackich), problemowe zadania semestralne stają się punktem wyjścia do wielostopniowej analizy powstających prac, w zależności od indywidualnych osiągnięć studenta, jego rozwoju i etapu studiów, począwszy od podstawowych jakości formalnych a skończywszy na ich koncepcyjnym wykorzystaniu. Tematy zagadnień semestralnych stanowić mają szeroko rozumianą inspirację do powstania prac w ramach indywidualnego rozwoju studenta/studentki.
Trwałym elementem programu jest możliwość wykorzystania/zaanektowania przez każdego studenta całej powierzchni II pracowni lub dowolnej, wybranej przestrzeni na okres jednego dnia, co stanowi jedną z podstaw zaliczenia. Realizacja dotyczy obowiązkowo studentów ostatnich lat studiów licencjackich i studentów studiów magisterskich. Powstały cykl indywidualnych realizacji-wystaw w procesie ma za zadanie umożliwienie studentom całościowego podejścia do aktualnego etapu ich rozwoju, znalezienia ekspozycyjnych relacji pomiędzy poszczególnymi pracami i stworzenia integralnej wypowiedzi w formie ekspozycji.
Zadanie każdorazowo służy wywołaniu szerszej dyskusji w gronie pracowni, umożliwiając każdemu krytyczne odniesienie się do prac kolegi/koleżanki Po ukończonej instalacji prac ma miejsce spotkanie wszystkich studentów II pracowni, w trakcie którego rozmawiamy na temat wystąpienia.
Zajęcia z prowadzącym są cyklicznie uzupełniane o spotkania z zaproszonymi gośćmi. (Pracownia jest również otwarta na zgłoszenia ze strony studentów kogo chcieliby zaprosić). Prezentacji twórczości przez zaproszonych gości każdorazowo towarzyszy indywidualna rozmowa zaproszonego ze studentami na temat ich własnych prac. Zaproszeni goście (przekrojowo 2006-2015): Jarosław Fliciński 2006 Wojciech Leder 2007 Krzysztof Gliszczyński 2007 Robert Maciejuk 2008 Włodzimierz Zakrzewski 2008 Marek Chlanda 2009 Krzysztof Wodiczko (spotkanie ze studentami) 2009 Piotr Wyrzykowski 2010 Esther Stocker 2011 Piotr Nathan 2013 Luc Tuymans 2014 Leon Tarasewicz 2016, Douglas Allsop 2017, Mikołaj Trzaska 2019 Pracownia w ramach programu inicjuje grupowe projekty studentów realizowane na zewnątrz przestrzeni pracowni: LoveSexRiotAids, Kunstraum Bethanien, Berlin Minimalizm Jako Miejsce Zbrodni, CK Zamek, Poznań Lutoslawski Opera Narodowa Poznan Spotkanie Obrazów, Muthesius Kunsthochschule, Kilonia i Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Wyjazdy plenerowe, wyjazdy studyjne + wspólne oglądanie wystaw poparte dyskusją stanowią istotny, uzupełniający element programu pracowni. Idea pobytu plenerowego sprowadza się do wyboru miejsca które przy swojej geograficznej bliskości (co ma również związek ze studenckim budżetem) dostarcza doświadczeń odrębnych kulturowo.
Zrealizowane w ostatnich latach pobyty plenerowe:
Plener Villa Verzegnis, kolekcja Marzona, Włochy 2013
Spotkanie Obrazów: Muthesius Kiel, ASP Gdańsk 2014-15
Pracownia jako środowisko twórcze. Wizyty w pracowniach artystów (min.Thomas Saraceno,
Edgardo Rutnitzky), Berlin 2011

13/ Spis zalecanych lektur
Roland Barthes ‘Camera Lucida: Reflections on Photography’
John Berger ‘Ways of Seeing’
Stuart Morgan ‘What the Butler Saw: Selected Writings’
Norman Bryson “Looking at the Overlooked”
Gaston Bachelard ‘The Poetics of Space’
Erwin Panofsky ‘Perspective as Symbolic Form’
David Batchelor ‘Chromophobia’
Italo Calvino ‘Invisible Cities’
Zbigniew Herbert ‘Still Life with a Bridle: Essays and Apocryphas
Charles A. Riley” Color Codes”, Modern Theories of color in Philosophy, Painting and
architecture, Literature, Music and Psychology (I-II)
Marc Auge ‘Oblivion’
Maria Poprzęcka “ Inne obrazy. Oko, widzenia, sztuka”
Hans Belting ‘An Anthropology of Images: Picture, Medium, Body’
David Freedberg ‘The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response’
Gilles Deleuze ‘Francis Bacon: The Logic of Sensation’
Noel Carrol ‘A Philosophy of Mass Art’
Yves Alain Bois ‘The Models of Painting’
James Elkins ‘What Painting Is’

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.
Na ocenę wpływają następujące czynniki:
· obecność na zajęciach
· kreatywność i zaangażowanie
· terminowa realizacja wszystkich zadanych ćwiczeń
· poziom merytoryczny prac

15/ Język wykładowy
Polski, angielski

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:57
  • Ostatnia edycja: 22.03.2019, 11:47