Przejdź do treści

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

prof. dr hab. Dominik Lejman – kierownik pracowni

mgr Ewa Kubiak, asyst.


KONTAKT
email: dominik.lejman@uap.edu.pl
email: ewa.kubiak@uap.edu.pl

Lokalizacja

Bud. F, sale nr 3, 6.

Program
Punktem wyjścia w rozumieniu warsztatu twórczego jest podejście do malarstwa jako dyscypliny we właściwy sobie sposób asymilującej szeroki wachlarz dostępnych narzędzi przy biegłym opanowaniu tradycyjnych i współczesnych środków tworzenia obrazu.

Języki wykładowe
Polski, angielski


Realizowane przedmioty

Jednolite studia magisterskie: Malarstwo Propedeutyka, Konsultacje, Malarstwo – Pracownia Kierunkowa, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Magisterska Pracownia Artystyczna, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy, Malarstwo – przedmiot prowadzony dla innych kierunków.

Studia I stopnia: Malarstwo – Pracownia Kierunkowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy, Malarstwo – przedmiot prowadzony dla innych kierunków.

Studia II stopnia: Magisterska Pracownia Artystyczna, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy. 

Wystawa końcoworoczna


II PAINTING STUDIO

prof. dr hab. Dominik Lejman – head of studio

Ewa Kubiak, MSc, assistant

CONTACT

email: dominik.lejman@uap.edu.pl

email: ewa.kubiak@uap.edu.pl

Location 

Building F, room 3 and 6

Programme

The starting point in understanding the creative workshop is to approach painting as a discipline that assimilates, in its own way, a wide range of available tools with a proficient mastery of traditional and contemporary means of image making.

Languages of instruction

Polish, English

Subjects

Uniform master’s studies: Painting Propaedeutics, Consultations, Painting – Specialization Studio, Selected Art or Design Studio, Master’s Art Studio, Supplementary Painting Studio, Supplementary Art Studio, Diploma Studio, Diploma Examination, Painting – a subject conducted for other faculties.

Bachelor: Painting – Specialization Studio, Supplementary Artistic Studio, Selected Art or Design Studio, Diploma Studio, Diploma Examination, Painting – subject taught for other faculties.

Master: Master’s Art Studio, Painting Supplementary Studio, Supplementary Art Studio, Selected Art or Design Studio, Diploma Studio, Diploma Examination.

Final year exhibition

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:57
  • Ostatnia edycja: 15.05.2023, 12:04