Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
I Pracownia Malarstwa

2/ Kierownik Pracowni
prof. dr hab Krzysztof Markowski
krzysztof.markowski@uap.edu.pl

3/ Asystent
dr hab. Paweł Kaszczyński, prof. UAP
pawel.kaszczynski@uap.edu.pl

4/ Sala
305, budynek A

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia
studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II, III, IV, V semestr), Malarstwo Pracownia Uzupełniająca (II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).

Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II semestr), Malarstwo Pracownia Uzupełniająca (I, II, III semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla pozostałych kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie Mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Animacja (III, IV semestr)
Projektowanie Mebla (III, IV, V semestr)
Design Krajobrazu (V semestr)
Wzornictwo (III, IV, V semestr)
Architektura Wnętrz (III, IV, V semestr)
Scenografia (III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (III, IV semestr)
Grafika (III, IV, V semestr)
Fotografia (III, IV, V semestr)
Rzeźba (III, IV semestr)
Intermedia (III, IV, V semestr)
Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego
wyboru, na kierunku:
Animacja (I, II, III semestr)
Architektura (III semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II, III semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV semestr)
Grafika (I, II, III semestr)
Fotografia (I, II, III semestr)
Intermedia (I, II, III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – Malarstwo Pracownia Kierunkowa – 41 ECTS, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca –
4 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 9 ECTS
II stopień – ECTS, Malarstwo Pracownia Kierunkowa 15 ECTS, Pracownia Uzupełniająca – 25
ECTS, Magisterska Pracownia Artystyczna – 12 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS,
Praca Dyplomowa – 10 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Pracownia umożliwia poznanie obszarów wyrażeń obrazowych w polu malarstwa i przede wszystkim formułowanie indywidualnej i autorskiej wypowiedzi obrazowej. W początkowym etapie – o charakterze propedeutycznym – akcentowane jest zaznajomienie studenta z podstawowymi środkami artykulacyjnymi : relacje pomiędzy światłem – kolorem i rysunkiem, charakter plamy barwnej, rodzaje kompozycji… oraz umożliwienie nabywania i poszerzania umiejętności warsztatowych – ku wyrażaniu treści. Proponowane tematy i zadania służą
odkrywaniu, rozpoznawaniu i określaniu m o ż l i w o ś c i i twórczo rozumianych n i e m o ż l i w o ś c i wobec założenia, że obraz n i e j e s t o d w z o r o w a n i e m rzeczywistości, odwołuje się jednak do naszych mechanizmów percepcji i sposobu rozumienia realnego świata.
Doświadczenie odbioru tej realności zasadza się na takich czynnikach jak: poczucie przestrzeni, wyodrębnianie kształtów, widzenie barw.
Istotna w Pracowni jest praca indywidualna ze studentem. Wspólna analiza podejmowanych czy proponowanych tematów na etapie określania koncepcji, idei, obszaru wypowiedzi… i refleksja, prowadzona ku jak najpełniejszemu ujmowaniu s e n s ó w i kształtowaniu autorskiej postawy twórczo artystycznej.W Pracowni studenci uczą się umiejętności warsztatowych, rozwijają swoją wyobraźnię, świadomość artystyczną oraz swój sposób widzenia, który z kolei formuje indywidualny kod kompozycyjny. Zajęcia są indywidualne. Dzielą się na część studyjną oraz ćwiczenia semestralne. Pracy studentów towarzyszy refleksja w formie rozmowy, korekty oraz przekazywanie informacji dotyczących technologii.

13/ Spis zalecanych lektur

J. Derrida “Prawda w malarstwie”
“Czas Przeszły” o twórczości Mikołaja Smoczyńskiego
J. Ludwiński “Sztuka w epoce postartystycznej i inne teksty”
P. Taranczewski, P. Tendera “Rozmowy o malarstwie”
P. Taranczewski „O płaszczyźnie obrazu”
N. Kowalska „Polska Awangarda Malarska”
J. Berger „Poetyka przestrzeni”
J. Gage „Historia koloru”
M. Rzepińska „Historia koloru w dziejach europejskiego malarstwa”
U. Eco „Historia piękna”
U. Eco „Historia brzydoty”
U. Eco “Dzieło otwarte”
V. Stoichita “Ustanowienie obrazu” W. Kandinsky „Punkt i linia a płaszczyzna”
W. Kandinsky „O duchowości w sztuce”
J. Berger „O patrzeniu”
J. Berger „Sposoby widzenia”
R. Arncheim „Sztuka i percepcja wzrokowa”
W. Benjamin „Pasaże”
W. Ślesiński „Techniki malarskie i spoiwa organiczne”
M. Doener „Materiały malarskie i ich zastosowanie”

14/ Metody oceny
Zaliczenie z oceną.
Ocena obejmuje:
– etapy wstępne podjętych tematów lub dydaktycznych wskazań,
– etap rozwinięcia przez studenta analizy wybranego tematu lub wskazanego zadania, ich
opracowanie w formie szkiców lub innej formie zapisu koncepcji (notacje fotograficzne, filmowe,
niekiedy opracowania koncepcji przy pomocy programów komputerowych),
– stopień twórczego zaangażowania studenta (refleksji na etapie wspólnej analizy w czasie
rozmowy, jak i wobec podjętych działań twórczych,
– etap realizacyjny,
– postępy w ciągu całego roku akademickiego.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest czynna i twórcza postawa studenta oraz realizacje
malarskie podjętych zagadnień.
Formą zaliczenia jest przegląd i analiza zapisanych koncepcji i zrealizowanych prac (ilość
obrazów potrzebna do zaliczenia nie jest wskazywana przez prowadzących odgórnie)

15/ Język wykładowy
Polski

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:57
  • Ostatnia edycja: 22.03.2021, 11:23