Przejdź do treści

Celem przeprowadzania ankietyzacji jest monitorowanie oraz poprawa jakości kształcenia i warunków studiowania. Treść ankiet konsultowana jest z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów. Ankietyzacją objęci są studenci, doktoranci i dyplomanci.  Ankietyzacja jest dobrowolna i anonimowa.

Ankiety analizowane są przez Uczelnianą Radę ds. Nauki i Jakości Kształcenia i przekazywane będą do analizy Radom Programowym Kierunków oraz  Senackiej Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich. Ankietyzacja wśród dyplomantów przeprowadzana jest po zakończeniu kształcenia. Termin i formę przeprowadzania ankietyzacji każdorazowo określać będzie Uczelniana Rada ds. Nauki  i Jakości Kształcenia.

W roku akademickim 2019/2020 uruchomiona została ankietyzacja online za pomocą systemu Akademus. Ankiety dotyczące poszczególnych zajęć dydaktycznych dostępne są po zalogowaniu do panelu Studenta, można je znaleźć postępując zgodnie z instrukcją.

ROZWIN

Procedura ankietyzacji do 2019/2020

Formularze ankiet:

do oceny zajęć dydaktycznych

do oceny kierunku studiów


Obowiązuje do końca roku akademickiego 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że ze względów technicznych zostaje przedłużony termin ANKIETYZACJI  do 30 maja 2019 roku.

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia

Procedura ankietyzacji, opracowana przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia, została zatwierdzona przez Senat w dniu 23 marca 2012 (Uchwała Senatu nr 45/2011/2012).

Wprowadzone zostały dwa rodzaje ankiet:

  • dla studentów – do oceny zajęć dydaktycznych
  • dla doktorantów – do oceny zajęć dydaktycznych
  • dla dyplomantów – do oceny kierunku studiów

Celem przeprowadzania ankietyzacji jest monitorowanie i poprawa jakości kształcenia oraz kontrola warunków studiowania. Za pośrednictwem ankiet, których treść konsultowana była z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów, studenci, doktoranci i dyplomanci wypowiedzieć się mogą w sposób anonimowy na tematy związane z warunkami studiowania i jakością kształcenia w UAP. W interesie studentów leży zatem jak najszerszy udział w ankietyzacji, niskie wyniki (poniżej 30% studentów biorących udział w ankietyzacji) nie są reprezentatywne i nie wywołają działań ze strony władz Uczelni.

Ankiety do oceny zajęć dydaktycznych przekazywane będą do analizy Senackiej Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich, natomiast ankiety wypełniane przez dyplomantów studiów pierwszego i drugiego stopnia analizować będzie Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia. Wyniki zbiorcze ankietyzacji, w której weźmie udział ponad 30% uprawnionych dyplomantów, przekazywane będą Radom Programowym Kierunków.

Termin przeprowadzania ankietyzacji do oceny zajęć dydaktycznych każdorazowo określać będzie Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia.
Ankietyzacja wśród dyplomantów przeprowadzana jest po zakończeniu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Procedura przeprowadzania ankietyzacji:

Formularze ankiet (ważne tylko z pieczęcią dziekanatu):

do oceny zajęć dydaktycznych

do oceny kierunku studiów

Wyniki ankietyzacji

  • Autor: Szymon Dolata
  • Opublikowano: 12.11.2020, 15:43
  • Ostatnia edycja: 18.02.2021, 14:09