Przejdź do treści

PROGRAMY INWESTYCYJNE

Strategicznym celem Uniwersytetu jest poprawa warunków kształcenia poprzez zwiększenie i unowocześnienie powierzchni dydaktycznej oraz zakup najnowocześniejszego wyposażenia skutkujące zwiększeniem zainteresowania kandydatów studiowaniem na UAP. Celem podejmowanych działań inwestycyjnych jest także konsolidacja powierzchni w zwarty kompleks dydaktyczny, a w efekcie obniżenie kosztów utrzymania powierzchni ,lepsza organizacja pracy i możliwość nowoczesnego zarządzania Uczelnią.
Uczelnia realizuje następujące inwestycje:

ze środków UE:
I. „Poprawa jakości oferty edukacyjnej i kulturalnej poprzez rewitalizację, przebudowę i rozbudowę Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”, zrealizowany w ramach POIiŚ 2007-2013.
II. „Przebudowa, remont i zakup wyposażenia niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej na cele działalności kulturalnej i edukacji artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”, realizowany w ramach POIiŚ 2014-2020.

ze środków inwestycyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

I „Spłata kredytu działki przy Al. Marcinkowskiego i przebudowa znajdującego się na niej budynku oraz spłata kredytu na nabycie nieruchomości przy ul. Wolnica w Poznaniu”.
II „Upowszechnianie kultury filmowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”.
III „Przebudowa i zakup wyposażenia niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej na cele działalności kulturalnej i edukacji artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Koszty niekwalifikowane w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020”.
IV „Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach, wraz z zakupem wyposażenia”


KONTAKT: budowa@uap.edu.pl

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 08.03.2018, 00:34
  • Ostatnia edycja: 08.12.2022, 13:13