Przejdź do treści

Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach, wraz z zakupem wyposażenia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zabytkowego budynku pałacu plenerowego w Skokach wraz z zagospodarowaniem terenu, który jest własnością Uczelni. Budynek, wybudowany około roku 1870, w miejscu poprzedniego obiektu, razem z XIX w. parkiem, tworzy zabytkowy zespół pałacowo-parkowy o powierzchni 4.0988 ha, zlokalizowany w płn-wch. części miasta Skoki, ok. 40 km od Poznania. Budynek wraz z założeniem parkowym został wpisany do rejestru zabytków w dniu 29.04.1975 r.

Przebudowa budynku polega na dostosowaniu go do obowiązujących przepisów warunków technicznych w tym szczególnie na termomodernizacji obejmującej docieplenie przegród, naprawę i docieplenie poszycia dachowego, wymianę źródła ciepła (przebudowa węzła), przebudowę instalacji wewnętrznych w tym instalacji wentylacji, wykonanie izolacji termicznych i przeciwwilgociowych budynku. Szczególnym zakresem przebudowy będzie także dostosowanie zabytkowego obiektu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego, co wymaga przebudowania dróg ewakuacyjnych, zapewnienia zabezpieczenia ich przed zadymieniem, wykonania instalacji systemów monitorowania zagrożeń pożarowych i ostrzegania o sytuacjach alarmowych, podziału budynku na wydzielone strefy pożarowe, a także przebudowy drogi pożarowej.

Ponadto zaplanowano zmianę układu pomieszczeń uwzględniającą obecne standardy, w tym dostęp dla osób niepełnosprawnych, przebudowę węzłów sanitarnych, zaplecza gastronomicznego oraz wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich oraz zmiany w zagospodarowaniu terenu. W zakresie inwestycji zaplanowano również zakupy wyposażenia budynku: umeblowania i urządzeń gastronomicznych, a także koszty przygotowania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskiego.

Realizacja inwestycji podzielona została na etapy planowane do wykonania w kolejnych latach od 2020 do 2024. Podział ten wynika z technicznych możliwości etapowania prac prowadzonych na czynnym obiekcie uwzględniając możliwość finansowania inwestycji  w kolejnych latach budżetowych.

W latach 2020 r. – 2021 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowano wydatki w kwocie: 3 336 037,76 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych.

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 08.12.2022, 13:10
  • Ostatnia edycja: 08.12.2022, 13:12