„Przebudowa i zakup wyposażenia niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej na cele działalności kulturalnej i edukacji artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Koszty niekwalifikowane w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014- 2020”.
Program inwestycyjny obejmujący swym zakresem podatek VAT – niekwalifikowany koszt projektu pn: „Przebudowa, remont i zakup wyposażenia niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej na cele działalności kulturalnej i edukacji artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.” , objęty umową o dofinansowanie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego