GRAFIKA (GRAFIKA PROJEKTOWA)

>>> REKRUTACJA

Tryb studiów

  • jednolite studia magisterskie stacjonarne
  • studia stacjonarne II stopnia
  • studia niestacjonarne I stopnia
  • studia niestacjonarne II stopnia
  • studia podyplomowe

Sposób kształcenia

Proces dydaktyczny na Grafice Projektowej opiera się zarówno na zajęciach o charakterze praktycznym jak i teoretycznym.
Studenci na pierwszym roku studiów spotykają się z przedmiotami ogólnymi i ogólnoplastycznymi, a także z podstawami projektowania oraz technik animacji, co pozwala im zapoznać się z przekrojem podstawowych zagadnień dotyczących grafiki projektowej.
Takie przygotowanie stanowi odpowiednią bazę dla wyboru najbardziej zgodnych z ich zainteresowaniami i potencjałem twórczym, wyspecjalizowanych pracowni projektowych na kolejnych latach studiów.

Innym istotnym elementem kształcenia w tej dziedzinie jest wzajemne przenikanie się problemów natury projektowej i artystycznej, stąd już na pierwszym roku studenci uczestniczą również w zajęciach z podstaw grafiki artystycznej, które mogą kontynuować w kolejnych latach w ramach pracowni wolnego wyboru.

Od drugiego roku studiów na Grafice Projektowej studenci samodzielnie wybierają pracownię kierunkową, jak również pracownie uzupełniające. Na studiach w trybie stacjonarnym mogą wybierać wśród dziesięciu specjalistycznych pracowni. Każda z nich realizuje unikatowe programy autorskie, których celem jest pielęgnowanie bogatej tradycji projektowej i definiowanie przyszłościowych trendów.

W ramach zajęć studenci tworzą autorskie projekty, w oparciu o zdobyte wcześniej podstawy projektowania graficznego, rozwijają nowe umiejętności poprzez uczestniczenie w indywidualnych i grupowych konsultacjach z prowadzącymi, a także w warsztatach i plenerach. Realizując ich poszczególne programy zyskują tym samym indywidualnie skonfigurowany zestaw kompetencji. Program zakłada  uzyskanie w ciągu pierwszych trzech lat studiów możliwie kompletnego zestawu umiejętności, wiedzy i doświadczeń. Prócz przygotowania kierunkowego, studenci korzystają równolegle z zajęć z rysunku oraz malarstwa, co pozwala im na uzyskanie większego zakresu doświadczeń, wiedzy i umiejętności koniecznych dla rozwoju własnej działalności twórczej oraz zbudowanie szerszego kontekstu artystycznego.
Kolejne lata studiów to czas na realizację bardziej złożonych projektów, badanie wybranych obszarów zainteresowań, specjalizację oraz kształtowanie własnego stylu i postawy projektowej. Zwieńczeniem tego procesu jest realizacja pracy dyplomowej prezentowanej podczas publicznej obrony.

Możliwość uczestniczenia w zajęciach dowolnie wybranej pracowni artystycznej lub projektowej w całym toku studiów stanowi interesującą i unikatową ofertę dydaktyczną w skali kraju.

Grafika Projektowa (studia II stopnia, magisterskie) to propozycja adresowana zarówno do studentów będących absolwentami I stopnia naszego Uniwersytetu, jak również do tych, którzy ukończyli pierwszy stopień na innej uczelni. Studia te oferują możliwość realizacji zaawansowanych autorskich prac, zakładających łączenie różnorakich doświadczeń projektowych w wybranych przez siebie pracowniach. Dają też możliwość zmierzenia się z bardziej złożonymi i odpowiedzialnymi zadaniami, pozwalając na skoncentrowanie się na wybranych przez siebie obszarach grafiki projektowej. Ostatnim etapem kształcenia jest realizacja, publiczna prezentacja i obrona pracy dyplomowej na poziomie magisterskim.

Grafika Projektowa (studia I stopnia licencjackie i II stopnia magisterskie) w trybie niestacjonarnym realizuje program kształcenia odpowiadający studiom w trybie stacjonarnym. Studia te umożliwiają zdobycie podstawowego zestawu kompetencji i umiejętności projektowych oraz teoretycznej wiedzy ogólnoplastycznej i doświadczeń z zakresu rysunku i malarstwa.
Studenci studiujący w tym trybie również mają możliwość wyboru pracowni, zarówno na studiach I jak i II stopnia, a tym samym indywidualnego kształtowania procesu kształcenia zgodnie z zainteresowaniami. Warunkiem uzyskania tytułu licencjata oraz magistra jest realizacja i publiczna obrona pracy dyplomowej.

Grafika Projektowa (roczne studia podyplomowe) adresowane są do tych, którzy ukończyli już studia licencjackie lub magisterskie. Celem ich powołania jest z jednej strony umożliwienie absolwentom różnych wydziałów UAP uzupełnienia wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania graficznego, jak i otwarcie takiej możliwości dla osób, które wcześniej nie miały doświadczeń w tym obszarze, a więc absolwentom innych uczelni także nieartystycznych. W ciągu roku studenci nabywają kompetencje między innymi w takich dziedzinach jak plakat, ilustracja, typografia, grafika wydawnicza czy identyfikacja wizualna. Wykorzystują też zdobywane doświadczenia realizując projekty o charakterze autorskim jak i zespołowym w kontekście współczesnej narracji wizualnej.

Pracownie:
Pracownia Grafiki Informacyjnej – budynek B, s. 305
Pracownia Grafiki Kinetycznej – budynek B, s.312
Pracownia Ilustracji Wydawniczej – budynek B, s. 304
Pracownia Interfejsu Graficznego – budynek B, s. 313
I Pracownia Plakatu – budynek B, s. 303
II Pracownia Plakatu – budynek B, s. 302
Pracownia Projektowania Litery – budynek B, s. 301
Pracownia Projektowania Opakowań – budynek B, s. 305
Pracownia Wydawnictw – budynek B, s. 303
Pracownia Znaku i Identyfikacji – budynek B, s. 301

ROZWIN

Opis kierunku

Grafika Projektowa obejmuje dynamicznie rozwijający się obszar komunikacji wizualnej. Oferuje szerokie spektrum pracowni projektowania graficznego od zakorzenionych w tradycji form wydawniczych po projektowanie dla nowych mediów. Interdyscyplinarny charakter kształcenia umożliwia przygotowanie studenta do działalności twórczej, będącej odpowiedzią na złożone potrzeby współczesnego świata, jednocześnie podkreślając znaczenie kreatywności i oryginalności oraz inicjując nowatorskie rozwiązania. Efektem tych działań są liczne sukcesy studentów w postaci udziału w wystawach i przeglądach projektowania graficznego na arenie krajowej i międzynarodowej oraz licznych wyróżnień w konkursach, a także realizacje i wdrożenia wybranych projektów.
Konfrontacja i współpraca z innymi studentami, również zagranicznymi, tworzy płaszczyznę dla wymiany doświadczeń oraz rozwoju umiejętności współdziałania i organizacji pracy w grupie. Absolwenci zyskują umiejętności i kompetencje do pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej w sektorze kreatywnym.

Istotnym elementem procesu edukacyjnego jest przekazywanie i podkreślanie znaczenia wiedzy oraz wartości merytorycznych, jako elementów stanowiących podstawę realizowanych projektów.
Poszczególne pracownie projektowe niejednokrotnie współpracują z interesariuszami zewnętrznymi, realizując tematy zamawiane, odpowiadające na potrzeby społeczne, projekty konkursowe czy też ćwiczenia o charakterze interdyscyplinarnym. Służy to kształtowaniu u studentów dojrzałych, świadomych i odpowiedzialnych postaw projektowych.
Założenia programowe przewidują przede wszystkim opanowanie standardów niezbędnych do profesjonalnego projektowania, równocześnie kładąc nacisk na poszukiwanie oryginalnych i nowatorskich rozwiązań w drodze indywidualnego procesu twórczego.