DESIGN KRAJOBRAZU

>>> REKRUTACJA

Tryb studiowania danego kierunku. Specjalności.

Studia dzienne, bezpłatne

 • 3-letnie studia I stopnia – licencjackie – NABÓR ZAWIESZONY na rok akademicki 2021/2022
 • 2-letnie studia II stopnia – magisterskie

Sposób kształcenia na danym kierunku

Studia I stopnia

Posiadają strukturę otwartą i umożliwiają studentowi indywidualne profilowanie ścieżki edukacyjnej.

 • student I roku:

– w ramach kształcenia kierunkowego odbywa zajęcia z zakresu bioniki,

– w ramach kształcenia artystycznego wybiera jedną z  20 pracowni rysunku, z 18 pracowni malarstwa i 12 pracowni rzeźby.

 • student II i III roku:

– w ramach kształcenia kierunkowego (poza częścią obligatoryjną)  wybiera jedną pracownię dużego punktu z 8 pracowni podstawowych i pracownie małego punktu spośród 30 pracowni podstawowych i uzupełniających,

– w ramach kształcenia artystycznego wybiera jedną z  20 pracowni rysunku.

Ponadto każdy student może fakultatywnie korzystać z zasobów dydaktycznych i aparaturowych całej Uczelni.

Wszystkie pracownie prowadzone są zgodnie z autorskimi programami kierowników pracowni.

 • Student może zmieniać pracownię po zaliczeniu każdego semestru lub kontynuować studia w pracowni wybranej w semestrze poprzednim.
 • Po drugim roku obowiązuje 4-tygodniowa praktyka.
 • W piątym semestrze student dokonuje wyboru promotora – kierownika pracowni, w której będzie realizował dyplom. IV semestr jest semestrem dyplomowym. Studia kończą się publiczną obroną dyplomu (pracy licencjackiej).

Studia II stopnia

Indywidualne studia o charakterze badawczo-projektowym kształtują aktywną  i kreatywną postawę badacza i projektanta krajobrazu kulturowego. Jego wyjątkowe kwalifikacje wynikają z połączenia warsztatu artystycznego z warsztatem naukowym.

Student samodzielnie określa problematykę i zakres poszukiwań. Skuteczny rozwój twórczy powinien być wyznaczany konsekwentnym, kreatywnym, samodzielnym pogłębianiem wiedzy i umiejętności.

 • W tym celu z listy załączonej do planu studiów student wybiera trzech konsultantów :

– konsultanta głównego z pracowni kierunkowej,

– konsultanta pomocniczego z pracowni projektowej,

– konsultanta pomocniczego z zakresu swobodnej wypowiedzi artystycznej.

Konsultant jest partnerem w dyskusji programowej, ponadto konsultant opiniuje oraz udziela rad i wyjaśnień.

 • Rysunek i rzeźba realizowane są w pracowniach wybranych z listy załączonej do planu studiów.
 • Po drugim roku student odbywa 4-tygodniową praktykę.
 • W III semestrze student wybiera promotora z pracowni dyplomującej.
 • W IV semestrze student przygotowuje projekt dyplomowy i pracę magisterską.
 • W wyniku pozytywnej oceny pracy dyplomowej absolwent otrzymuje stopień magistra sztuki.

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta, sposób uzyskania dyplomu.

studia I stopnia – licencjat

studia II stopnia – magister sztuki

ROZWIN

Opis kierunku

Powołanie kierunku Design Krajobrazu wynika z czterdziestoletnich tradycji dydaktycznych i badawczych Bioniki w Projektowaniu. W tym czasie w zakładzie, a później w Katedrze Bioniki (obecnie Katedra Bioniki i Krajobrazu) wypromowano samodzielną kadrę dydaktyczno-badawczą, a około 1500 studentów zaprojektowało i wykonało kilkanaście tysięcy prac dotyczących analizy systemów i form przyrodniczych oraz ich aplikacji na układy projektowe. Od 2002 roku Katedra Bioniki prowadziła prace dydaktyczne i badawcze w zakresie projektowania krajobrazu kulturowego. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu jest jedyną w Polsce uczelnią artystyczną prowadzącą kierunek Design KrajobrazuCelem powołanego kierunku jest kształcenie elitarnych kadr  projektantów krajobrazu kulturowego w zakresie rewitalizacji i konserwacji przestrzeni wyróżnionych w krajobrazie zurbanizowanym. Zakres problemowy i dydaktyczny programu jest odmienny i komplementarny do przyrodniczego charakteru kierunku architektura krajobrazu w uczelniach rolniczych. W naszym przekonaniu krajobraz jest wyrazem kultury czasów minionych i przesłaniem naszej duchowej obecności w przyszłość. Przestrzenie wyróżnione identyfikują miejsca, stanowią logo, markę i wizerunek obszaru, miasta lub wioski. Unosi się w nich genius loci. Transcendentny byt wyzwala wyjątkową, niezwykłą aurę, która stymuluje twórczą myśl i rozwój talentów.

ROZWIN

Kompetencje uzyskane przez absolwenta

Studia I stopnia

Absolwent jest wyposażony w podstawową wiedzę oraz umiejętności dotyczące projektowania przestrzeni wyróżnionych krajobrazu kulturowego. Kompetencje absolwenta opierają się na sprawnościach dotyczących przeprowadzania analizy przestrzennej, historycznej, topograficznej oraz zasobów i tektoniki krajobrazu. Wyniki analizy stanowią podstawę działań projektowych. Wymienione umiejętności kształtowane są w oparciu o filozofię, psychofizjologię widzenia, percepcję przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, programowanie i kształtowanie przestrzeni, bionikę w projektowaniu oraz fizjotektonikę (przestrzeń i forma krajobrazowa w procesie).

Umiejętności projektowe absolwenta wspierają doświadczenia z rysunku, malarstwa i rzeźby.

Absolwent posiada niezbędną do wykonywania zawodu wiedzę z zakresów:

 • przedmiotów przyrodniczych (szata roślinna,  podstawy dendrologii, podstawy gleboznawstwa),
 • ekologii i uwarunkowań prawnych,
 • inwentaryzacji, klasycznego zapisu projektowego łącznie z makietowaniem oraz
 • modelowania przestrzeni w komputerowych programach 3D,
 • techniki i technologii,
 • historii sztuki i historii założeń krajobrazowych,
 • rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni krajobrazu.

Umiejętności projektowe absolwent uzyskuje w siedmiu pracowniach kierunkowych. Możliwość wyboru pracowni uzupełniających (z zakresu designu, mebla oraz architektury i urbanistyki) umożliwia absolwentowi rozszerzenie umiejętności zawodowych.

Studia II stopnia

Absolwent studiów magisterskich jest wyposażony w umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji projektowych. Rozwinięta osobowość artystyczna pozwala mu formułować oryginalne idee artystyczne dotyczące krajobrazu kulturowego. Pogłębiona wiedza z zakresów sztuki i nauki oraz umiejętność systematycznego, samodzielnego studiowania są gwarantem przyszłego rozwoju. Umiejętność przewidywania i planowania efektów estetycznych, społecznych i prawnych stwarza potencjał sprawnego kierowania zespołami złożonymi ze specjalistów różnych dziedzin związanych z kształtowaniem krajobrazu.  Świadomość uwarunkowań cywilizacyjnych i kulturowych daje absolwentowi możliwość szerokiej, inicjatywnej działalności społecznej. Umiejętność formułowania szczegółowych tekstów i opisów dotyczących projektowania, rewaloryzacji oraz konserwacji krajobrazu kulturowego otwiera możliwość aktywności krytycznej i popularyzatorskiej w mediach.

Wymienione kompetencje pozwalają absolwentowi na swobodne i świadome wyznaczanie własnej drogi twórczej w różnych zakresach aktywności zawodowej.

ROZWIN

Obszary zatrudnienia

Absolwent studiów licencjackich jest przygotowany do:

 • współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formy krajobrazu,
 • pracy w biurach projektowych jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Absolwent studiów magisterskich jest przygotowany do:

 • założenia własnej działalności w zakresie projektowania,
 • pełnienia funkcji kierowniczych w biurach projektowych, w biurach konserwacji zabytków, w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

ROZWIN

Dalsza możliwość kształcenia

Absolwent studiów licencjackich ma możliwość podjęcia studiów magisterskich np. na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Absolwent studiów magisterskich ma możliwość podjęcia studiów doktoranckich np. na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.