PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
Pracownia Tkaniny Artystycznej

2/ Kierownik Pracowni
prof. dr hab. Anna Goebel
anna.goebel@uap.edu.pl

3/ Asystent
dr Dorota Tarnowska-Urbanik, ad .
dorota.tarnowska-urbanik@uap.edu.pl

4/ Sala
sala nr 1, bud. A

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia
studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo w Architekturze i Urbanistyce (III, IV semestr), Malarstwo Pracownia Kierunkowa (V semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).

Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II semestr), Malarstwo Pracownia Uzupełniająca (I, II, III semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla pozostałych kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie Mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Animacja (III, IV semestr)
Projektowanie Mebla (III, IV, V semestr)
Design Krajobrazu (V semestr)
Wzornictwo (III, IV, V semestr)
Architektura Wnętrz (III, IV, V semestr)
Scenografia (III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (III, IV semestr)
Grafika (III, IV, V semestr)
Fotografia (III, IV, V semestr)
Rzeźba (III, IV semestr)
Intermedia (III, IV, V semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunku:
Animacja (I, II, III semestr)
Architektura (III semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II, III semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV semestr)
Grafika (I, II, III semestr)
Fotografia (I, II, III semestr)
Intermedia (I, II, III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma
charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od
stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – pracownia w ramach obowiązkowego wyboru (z 3 pracowni specjalistycznych) – 7 ECTS, Malarstwo Pracownia Kierunkowa – 10 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 9 ECTS.
II stopień – Malarstwo Pracownia Kierunkowa – 15 ECTS, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca – 25 ECTS, Magisterska pracownia artystyczna – 12 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 10 ECTS.

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Pracownia Tkaniny Artystycznej łączy tradycję z poszukiwaniem i eksperymentem. To miejsce wymiany doświadczeń z różnych dziedzin, gdzie każdy może sięgnąć do swoich najbardziej niezwykłych zainteresowań i je rozwija. Studenci poznają nieznane im dotychczas technologie, aby w zaskakujący sposób łączyć je, często zaprzeczając poznanym zasadom, aby rozwijać własny język wypowiedzi twórczej. Prowokujemy do kwestionowania schematycznego sposobu myślenia o tkaninie. Podejmowane tematy są wynikiem rozmów i wspólnych dyskusji w pracowni. Różnorodność postaw wymaga indywidualnej pracy z poszczególnymi osobowościami, uwzględniając ich zainteresowania i aktualny stan świadomości artystycznej. Pomagamy studentom w ich wyborach, pełniąc rolę stymulatora ich rozwoju. Istotnym elementem programu są wspólne wyjazdy plenerowe.

13/ Spis zalecanych lektur
“From Tapestry to Fiber Art, The Lausanne Biennials 1962- 1995”, Foundation Toms Pauli,
ISBN 978-88-572-3471-7
„Splendor tkaniny”- katalog z wystawy, Zachęta, redakcja Marta Kowalewska, Michał Jachuła,
ISBN 83 60713774
“16th Lausanne International Biennial, Textile and Contemporary Art, Cross-Crossings”,
Lausanne, ISBN 2-88269-015-0
„The Handbook of Textile Culture”, Janis Jefferies, Hazel Clark, Diana Wood Conroy, ISBN 978
0857 857 750
„Farbowanie barwnikami naturalnymi”, Weronika Tuszyńska, ISBN 83-225-0182
„100 X Papier”, Eine Auswahl aus der Sammlung, ISBN 3-9805715-8-0
„Papermaking by Jules Heller”, ISBN 0-8230-3842-4
Ponadto, katalogi i czasopisma o sztuce.

14/ Metody oceny
Zaliczenie z oceną; kryteria oceny: rezultat podjętego zamierzenia twórczego, indywidualny rozwój, aktywność.

15/ Język wykładowy
Polski, angielski

POGRAM PRACOWNI EN