Wydziały_Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej

Dziekan: prof. dr hab. Andrzej Bobrowski prof. zw. UAP
Prodziekan: dr Agata Kulczyk ad.


Władze Wydziału

Dziekan: prof. dr hab. Andrzej Bobrowski prof. zw. UAP
Prodziekan: dr Agata Kulczyk ad.
Kierownik studiów niestacjonarnych: prof. Henryk Regimowicz, prof. zw. UAP

Dziekanat

Ewa Chrzan – Kierownik dziekanatu
Anna Bruss – sprawy socjalne studentów
Bożena Tomala – przewody i stopnie naukowe

Katedry wchodzące w skład Wydziału

Katedra Komunikacji Wizualnej
Kierownik Katedry: prof. Mirosław Adamczyk, prof. ndzw. UAP

Katedra Grafiki Warsztatowej
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Grzegorz Nowicki, prof. zw. UAP

o katedrze

 

OGÓLNE INFORMACJE O WYDZIALE

Nauczanie na kierunku grafika rozpoczęło się wraz z powstaniem Szkoły Zdobniczej w roku 1919. Wówczas to, obok wydziałów Malarstwa Dekoracyjnego, Rzeźby i Fotografii Artystycznej, powstał Wydział Grafiki. W roku 1938 szkoła otrzymała status uczelni wyższej. W okresie powojennym, już w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, grafika stała się częścią Wydziału Malarstwa, Grafiki, Rzeźby, jednego z dwóch wydziałów szkoły. Na zaproszenie ówczesnego Rektora, prof. Stanisława Teisseyre’a, wydział tworzyli młodzi wówczas twórcy: Tadeusz Jackowski, Lucjan Mianowski oraz Zbigniew Lutomski. Samodzielny Wydział Grafiki, początkowo z jedną katedrą, powstał w roku 2003, kiedy to Senat przemianowanej w międzyczasie Akademii Sztuk Pięknych powołał trzy niezależne jednostki, zamiast Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. W 2003 roku do Wydziału Grafiki dołączono Katedrę Komunikacji Wizualnej, funkcjonującą od sześciu lat na Wydziale Komunikacji Multimedialnej.  W tej postaci wydział działa do dzisiaj. Wydział kształci studentów na kierunku grafika w dwóch specjalnościach: grafika warsztatowa oraz projektowanie graficzne. Każda z Katedr realizuje osobne programy dydaktyczne, zakładające jednak wzajemne przenikanie się problemów artystycznych i projektowych. Kandydaci na studia już w trakcie egzaminów deklarują specjalność, na której chcą podjąć edukację. Wydział prowadzi również studia niestacjonarne o specjalności projektowanie graficzne. Wszystkie pracownie artystyczne i projektowe są autonomiczne, mogą w nich studiować wszyscy studenci UAP. Szczególne miejsce obok programu podstawowego każdej pracowni zajmują indywidualne programy studentów. Studenci, biorąc czyny udział w prezentacjach własnego dorobku i projektach artystycznych, zdobywając nagrody w licznych konkursach, aktywnie uczestniczą w budowaniu wysokiej pozycji poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Katedra Grafiki Warsztatowej z kolei jest inicjatorem niezwykle prestiżowego Biennale Grafiki Studenckiej, którego pierwsza edycja odbyła się w 1999 roku.

Prace badawcze prowadzone na Wydziale Grafiki wpływają na rozwój specjalności: komunikacja wizualna, projektowanie graficzne, grafika warsztatowa.

Wydział jest uprawniony do nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wydział Grafiki Uniwersytetu Artystycznego kształci nie tylko przyszłych twórców posługujących się swobodnie artystycznymi środkami wyrazu, ale również przygotowuje studentów do podjęcia pracy w zawodzie projektanta grafika, rozumiejącego potrzeby współczesnego społeczeństwa informatycznego i potrafiącego odpowiadać na jego zapotrzebowanie. Rozwój technologii służących kształtowaniu komunikacji społecznej, poszukiwanie nowych form wizualnych służących obiegowi informacji i łatwiejszemu dostępowi do dóbr kultury powodują zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów. Stale modyfikowany program nauczania zapewnia powiązanie aktualnych oczekiwań zmieniającego się rynku z kwalifikacjami absolwentów.

Link:
http://uap.edu.pl/katalog-ects/informacje-o-programach-studiow/studia-stacjonarne/

Ogólne zasady studiowania na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej

Warunki rekrutacji na studia:

a) Studia licencjackie

Wymagania wstępne: kandydat musi posiadać świadectwo dojrzałości, podstawowe kompetencje rysunkowe i malarskie, graficzne i projektowe oraz wiedzę ogólną o sztuce.
Zasady rekrutacji: rekrutacja odbywa się w trybie jednoetapowym. Sprawdzian kwalifikacyjny polega na sprawdzeniu predyspozycji artystycznych kandydata.

b) Studia magisterskie

Wymagania wstępne: kandydat musi legitymować się dyplomem licencjackim, posiadać zaawansowane kompetencje projektowe, graficzne oraz rysunkowe i malarskie, świadomość artystyczną i wiedzę ogólną z zakresu historii grafiki i  sztuki współczesnej.
Zasady rekrutacji: rekrutacja na studia magisterskie odbywa się w formie rozmowy, podczas której kandydat prezentuje portfolio zawierające wybrane realizacje ze specjalności, na którą zdaje. Komisja rekrutacyjna na tej podstawie dokonuje kwalifikacji kandydatów. 

Zapisy do pracowni:

– do pracowni malarskich:
w pracowniach są limity miejsc – studenci wyższych lat studiów (od II roku) zapisują się do pracowni u kierownika danej pracowni podczas sesji letniej egzaminacyjnej; studenci I roku studiów mają możliwość zapisywania się do pracowni malarstwa osobiście w dziekanacie malarstwa, od 15.08 -15.09, pokój 402, bud C, tel: 61 853 00 18, wew. 125, nie ma możliwości zapisów drogą mailową.

– do pracowni rysunkowych:
I rok studiów – zapisy osobiście w dziekanacie malarstwa, od 15.08 -15.09, pokój 402, bud C, tel: 61 853 00 18, wew. 125, nie ma możliwości zapisów drogą mailową.
– studenci wyższych lat studiów (od II roku) – po konsultacji u kierownika danej pracowni zapisują się w dziekanacie malarstwa.

– do wszystkich pozostałych pracowni i przedmiotów przewidzianych planem studiów Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej:
studenci wybierają osobiście w dziekanacie Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej, pokój 408, budynek C,  61 853 00 18, wew. 118, w terminie od 15.08-15.09 (I rok), wyższe lata studiów – po sesji letniej, do 15.09.

Zasady dotyczące pracowni kierunkowych:

– pracownie kierunkowe należy wybrać z danej specjalności, którą się studiuje;

– pracowni kierunkowych i wolnego wyboru nie można zmieniać w ciągu roku;

– warunkiem realizacji praktycznej pracy dyplomowej w wybranej pracowni kierunkowej jest zaliczenie w tej pracowni w toku studiów minimum dwóch semestrów, włączając semestr dyplomowy (ta zasada dotyczy zarówno studiów I, jak i II stopnia).

DYPLOMY

a) zakres licencjackiej pracy dyplomowej obejmuje :

– wykonanie i przedstawienie pracy praktycznej związanej z kierunkiem studiów i specjalnością oraz prezentacja portfolio;

– przygotowanie i przedłożenie pracy teoretycznej zawierającej przypisy i ilustracje (około 15 stron) związanej treścią z praca praktyczną;

– oprawę pracy: (paragraf 56 z regulaminu studiów).

 § 56

 Zakres licencjackiej pracy dyplomowej obejmuje:

Wykonanie i przedstawienie pracy praktycznej związanej z kierunkiem studiów, a dla Wydziału Edukacji Artystycznej pracy praktycznej z dowolnie wybranej dyscypliny artystycznej studiowanej w ramach planu studiów,

 przygotowanie i przedłożenie pracy teoretycznej zawierającej przypisy, ilustracje, około 15 stron, dla Wydziału Edukacji Artystycznej około 40 stron, związanej treścią z pracą praktyczną (praca oprawiona introligatorsko). (Font: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, justowanie).

b) zakres magisterskiej pracy dyplomowej obejmuje:

– wykonanie i przedstawienie pracy praktycznej związanej z kierunkiem studiów i specjalnością;

– przygotowanie i przedłożenie pracy teoretycznej zawierającej przypisy, ilustracje (około 30 stron);

– oprawę pracy : paragraf 57 z regulaminu studiów.

Praca teoretyczna powinna mieć znamiona samodzielnej pracy badawczej w obszarze sztuk wizualnych.

 § 57

Zakres magisterskiej pracy dyplomowej obejmuje:

wykonanie i przedstawienie pracy praktycznej związanej z kierunkiem studiów, a dla Wydziału Edukacji Artystycznej pracy praktycznej z dowolnie wybranej dyscypliny artystycznej studiowanej w ramach planu studiów.

przygotowanie i przedłożenie pracy teoretycznej zawierającej przypisy, ilustracje, około 30 stron, dla Wydziału Edukacji Artystycznej około 80 stron. Praca teoretyczna powinna mieć znamiona samodzielnej pracy badawczej (praca oprawiona introligatorsko). (Font: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, justowanie.)

Student studiujący dwie specjalności na jednym kierunku:

zdaje jeden egzamin dyplomowy, przedstawia jedną pracę teoretyczną mogącą obejmować zakresy obu specjalności,

przedstawia dwie prace praktyczne reprezentatywne dla każdej z specjalności, które mogą powstawać pod kierunkiem dwóch promotorów,

ilość otrzymanych punktów ECTS za pracę dyplomową i obronę jest wspólna,  a ich liczba jest taka jak przewidziana dla specjalności głównej Studenta w planie studiów,

Student otrzymuje jeden dyplom w zakresie dwóch specjalności.

Szczegółowe informacje dotyczące dyplomów:

pobierz

KONSULTANCI NA STUDIACH II-ego STOPNIA:

– obowiązuje zasada wyboru trzech konsultantów:  jeden  główny konsultant  z danej  katedry oraz  dwóch pomocniczych (jeden z katedry, a drugi pomocniczy z katedry lub z innego wydziału)

– każdy student wyznacza w porozumieniu z konsultantami (zarówno głównym, jak i pomocniczymi)  zakres problemów badawczo-artystycznych

– każdy konsultant wyznacza własną ocenę

– zapisy do konsultantów: w Dziekanacie Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej, pokój 408, budynek C, 61 853 00 18, wew. 118, po sesji letniej do 15.09

Plenery:

– studenci I stopnia są zobowiązani do zaliczenia jednego pleneru kierunkowego w wymiarze 5 dniu w Studenckim Domu Plenerowym w Skokach

– studenci na studiach II stopnia są zobowiązani do zaliczenia jednego pleneru kierunkowego w wymiarze 5 dniu w Studenckim Domu Plenerowym w Skokach