Przejdź do treści

MALARSTWO

>>> REKRUTACJA

Tryb studiowania 

Studia stacjonarne I stopnia (licencjat)

Studia stacjonarne II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Studia Podyplomowe

Specjalności
Specjalności: malarstwo, rysunek, malarstwo w architekturze i urbanistyce, tkanina artystyczna.

Sposób kształcenia 

Student na kierunku Malarstwo w trakcie studiów zdobywa wiedzę w zakresie historii malarstwa oraz wiedzy o sztuce i kulturze współczesnej. Poznaje różnorodne techniki malarskie, pogłębia świadomość artystyczną, rozwija kompetencje społeczne, staje się artystą przygotowanym do samodzielnej pracy twórczej na bazie klasycznych i nowoczesnych technologii tworzenia obrazu oraz potrafi łączyć tę pracę ze znajomością jej społecznych i rynkowych uwarunkowań.

Studia I stopnia na kierunku malarstwo trwają 6 semestrów (3 lata) i dają możliwość uzyskania 180 punktów ECTS. Prowadzone są w trybie stacjonarnym. Zajęcia mają formę seminaryjno-warsztatową . Praca studenta oceniana jest co semestr. Zaliczenia semestru dokonuje Dziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku na podstawie kompletu zaliczeń z przedmiotów przewidzianych w programie studiów. Program studiów zakłada możliwość wyboru pracowni w obrębie Wydziału Malarstwa i Rysunku, a także pracowni na innych wydziałach UAP w ramach zajęć obowiązkowych i pracowni wolnego wyboru.

Studia II stopnia kierunku malarstwo trwają 4 semestry (2 lata Prowadzone są w trybie stacjonarnym Zaliczenia semestrów dokonuje Dziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku na podstawie kompletu zaliczeń z przedmiotów przewidzianych w programie studiów. Zajęcia mają formę seminaryjno warsztatową. Praca studenta oceniana jest co semestr. Na początku drugiego roku studiów magisterskich student

wybiera promotora dyplomu. Na drugim roku studiów oceny pracy studenta dokonuje promotor. Więcej szczegółów dotyczących prgramu studiów w zakładce: https://uap.edu.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-malarstwa-i-rysunku/

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta, 

  • licencjat – praca dyplomowa teoretyczna, egzamin praktyczny
  • magister sztuki – praca dyplomowa teoretyczna, egzamin praktyczny

ROZWIN

Opis kierunku

Program kształcenia umożliwia studentom zapoznanie się z różnymi ideowo i metodologicznie podejściami do kierunku studiów oraz inspiruje do indywidualnej aktywności twórczej. Studia są oparte na solidnej praktyce warsztatowej i refleksji teoretycznej w kontekście kultury współczesnej i tradycji. Umożliwiają zdobycie unikalnych kompetencji artystycznych w zakresie szeroko rozumianego malarstwa i przygotowują do samodzielnej pracy twórczej na bazie klasycznych i nowoczesnych technologii tworzenia obrazu. Profesjonalizm łączy się ze znajomością społecznych i rynkowych uwarunkowań pracy artystycznej. Wszystkie przedmioty artystyczne i zajęcia teoretyczne są prowadzone w oparciu o programy autorskie. Pracownicy dydaktyczni Wydziału Malarstwa i Rysunku to jednocześnie aktywni artyści, animatorzy kultury, krytycy i teoretycy sztuki. Wydział współpracuje z wieloma uczelniami i jednostkami badawczymi i wystawienniczymi w Polsce i zagranicą. Nasi studenci i absolwenci uczestniczą w prestiżowych wystawach i konkursach, są laureatami wielu nagród i wyróżnień.

ROZWIN

Kompetencje uzyskane przez absolwenta

Student umie formułować i tworzyć własne koncepcje artystyczne w zakresie malarstwa oraz dostosowywać do nich odpowiednie środki realizacyjne. Posiada i rozwija umiejętności manualne, warsztatowe i technologiczne, które wykorzystuje w swojej pracy artystycznej. Potrafi wnikliwie obserwować rzeczywistość: poddawać ją analizie, oraz przekładać te wizualne dane na język plastyczny. Zna i rozumie rolę rysunku, koloru i światła w kompozycji malarskiej. Student ma świadomość relacji między formą a treścią w malarstwie. Rozumie znaczenie malarstwa w kontekście innych dziedzin sztuki takich jak: fotografia, film, teatr, nowe media cyfrowe. Potrafi wykorzystać intuicję, emocje i wyobraźnię dla rozwoju ekspresji artystycznej. Ma zdolność podejmowania samodzielnych decyzji służących realizacji własnych prac malarskich. Posiada podstawowe umiejętności w zakresie dokumentowania pracy, aranżowania wystaw i redagowania tekstu autokomentarza, oraz publicznej autoprezentacji własnych koncepcji. Rozwija umiejętności komunikacji i współpracy z innymi studentami w zakresie warsztatu malarskiego, praktyki i teorii artystycznej.

ROZWIN

Obszary zatrudnienia

Absolwent legitymujący się dyplomem licencjata może pracować jako artysta malarz (wolny zawód) i animator kultury. Natomiast ukończenie studiów na poziomie uzupełniającym magisterskim umożliwia absolwentowi podjęcie pracy dydaktycznej na uczelniach artystycznych, w liceach plastycznych, liceach ogólnokształcących (nauczyciel przedmiotów artystycznych), ośrodkach kultury itp. Absolwent ma ponadto możliwość rozwoju swojej kariery zawodowej w charakterze kuratora, teoretyka sztuki, projektanta wystaw itp.

ROZWIN

Dalsza możliwość kształcenia

Absolwent legitymujący się dyplomem licencjackim ma możliwość podjęcia studiów uzupełniających magisterskich na wybranej uczelni w Polsce i za granicą.

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Studia doktoranckie (3-letnie studia stacjonarne) – planowane uruchomienie w roku akademickim 2021/2022

Studia Doktoranckie są studiami o charakterze elitarnym przeznaczonymi dla osób wyróżniających się i posiadających znaczący dorobek w zakresie sztuk pięknych lub projektowych. Studia dają możliwość wzbogacenia swoich doświadczeń poprzez pogłębienie wiedzy fachowej związanej z uprawianą dziedziną sztuki i wymianą myśli i doświadczeń, a także są szansą na wniesienie swojego wkładu w rozwój wybranej dyscypliny.

Realizacja studiów doktoranckich trwa 3 lata i kończy się obroną rozprawy doktorskiej w dziedzinie „sztuki”, w dyscyplinie artystycznej „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki” oraz przyznaniem stopnia „doktora sztuki”.

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 06.03.2017, 22:55
  • Ostatnia edycja: 10.02.2023, 20:07