Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
XIII Pracownia Rysunku

2/ Kierownik Pracowni
dr Adam Nowaczyk ad.
adam.nowaczyk@uap.edu.pl

3/ Asystent
mgr Sebastian Trzoska asyst.

4/ Sala
nr 305, bud. A

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (III, IV, V, VI semestr), Rysunek z elementami anatomii (I, II
semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).
Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (I, II semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr),
Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura (I, II, III, IV, V, VI semestr)
Design Krajobrazu ( I, II, III, IV semestr)
Projektowanie mebla (I, II, III, IV, V semestr)
Wzornictwo (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura wnętrz (I, II, III, IV, V semestr)
Scenografia (I, II, III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV, V semestr)
Fotografia (I, II, III, IV semestr)
Intermedia (I, II, III, IV, V semestr)
Grafika (I, II, III, IV, V semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV, V semestr)

Pracownia na II stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Architektura wnętrz (I, II semestr)
Fotografia (I, II semestr)
Intermedia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV semestr)
Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Design Krajobrazu (V semestr)
Fotografia (V semestr)
Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Architektura (III semestr)
Projektowanie mebla (III, IV semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (II, I, II, III, IV, V semestr)
Intermedia (III semestr)
Grafika (III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – Rysunek – 17 ECTS, Rysunek z elementami anatomii – 10 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 9 ECTS
II stopień – Rysunek – 8 ECTS, Magisterska Pracownia Artystyczna – 12 ECTS, Pracownia Dyplomująca -5 ECTS, Praca Dyplomowa -10 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Program pracowni przewiduje kształtowanie świadomości zarówno w ramach studiowania i analizy zjawisk natury obejmujących studium przedmiotu, aktu, przestrzeni, iluzji oraz pracy z tematami dotyczącymi gramatyki rysunku, tematami hasłami wymagającymi od studenta otwarcia i wyobraźni.
Powinien doświadczyć w procesie rysowania podstawowych pojęć rysunku takich jak: linia, plama, struktura, materia, walor, kolor, skala, kompozycja, przestrzeń…
Ponieważ częstym zagadnieniem podejmowanym w pracowni jest studium postaci, studium aktu, jego podjęcie służy zarówno budowaniu świadomości formy ludzkiego ciała jak całego kontekstu jego wymiaru egzystencjalnego.
Celem takiego ujęcia programu jest rozwijanie tradycyjnego warsztatu rysunkowego rozszerzonego o możliwości wynikające z doświadczeń sztuki współczesnej jako podstawy wkraczania w nowe obszary, kształty i „definicje” rysunku. Takie ujęcie rysunku ma na celu rozbudzanie wyobraźni i świadomości studenta w kierunku poszukiwania własnych „sposobów” opisu świata. Poprzez zapis, laboratorium formy, laboratorium języka i aktywne widzenie, poszukiwać będziemy narzędzi analizy i wyrażania zjawisk i pojęć. Od studenta oczekuje się podjęcia próby odniesienia się do aksjomatów autonomiczności rysunku bądź jego funkcjonalnego czy służebnego aspektu, poprzez własne doświadczenie procesu rysowania oraz refleksję teoretyczną.
Wszystkie powyższe aspekty programowe realizujemy poprzez rozmowy indywidualne oraz grupowe (podczas plenerów rysunkowych) w zależności od dyspozycji i potrzeb studenta, starając się prowokować do pogłębienia refleksji nad rysunkiem i jego szeroko rozumianą możliwością wyrażania związków i relacji ze światem. Zależy nam na tym aby osobiste rozpoznanie języka rysunku dało studentowi podstawowe kompetencje wizualne oraz możliwość świadomego wyboru postawy artystycznej.
Tematy na rok akademicki 2018-2019: Tematy realizowane w pracowni:
Studium przestrzeni – studium przedmiotu. Akt. Rysunkowa analiza formy:

– studium aktu,
– synteza aktu,
– człowiek wobec przestrzeni, – człowiek i przedmiot.
Tematy semestralne :
1. Studium przedmiotu: otaczają nas, rzeczy i przedmioty. Niektóre mają bardzo określoną funkcje, konstrukcje i kształt ale są i takie, które trudno ujmuje się w słowa. Pozostają znaki, zapisy, dźwięki… forma. Tworzą przestrzeń i są wobec przestrzeni.…
Przeprowadź rysunkową analizę zjawiska i pojęcia przedmiotu próbując odnaleźć dla niegonowy sposób zaistnienia.
1. Transkrypcja rysunkowa wybranego utworu Eugeniusza Rudnika lub innej wybranej kompozycji muzycznej.
2. Przedmiot rysunkowy- akustyczny. Przykładowe tematy dodatkowe:
Na, pod, ponad, w, za… Iluzja
Punkt, linia, płaszczyzna Światło
Studium cienia
Akt: „Studium idealnej formy” deformacja , czy proces? „Poemat rysunkowy”
Rysunek polifoniczny-rysunek homofoniczny
Rysunek jako partytura graficzna
Cisza
Nienarysowane, nienarysowalne

13/ Spis zalecanych lektur
W. Kandyński. Punkt i linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich
K. Clark. Akt. Studium idealnej formy
L. Nead, Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność
R.Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa
J-J Wunenburger, Filozofia obrazów
J. Ludwinski, Epoka Błękitu
W zależności od obszarów zainteresowań studenta indywidualnie proponujemy inne publikacje i artykuły.

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.
Podstawą oceny jest aktywność studenta w procesie kształtowania warsztatu i języka rysunku, weryfikowane w rozmowach indywidualnych i przeglądach semestralnych, podejmowanie prób odniesienia się do tematów pracownianych i semestralnych. Frekwencja studenta.

15/ Język wykładowy
Polski

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:48
  • Ostatnia edycja: 23.03.2021, 13:48