Przejdź do treści

 

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
IX Pracownia Rysunku

2/ Kierownik Pracowni
Prof. dr hab. Zbigniew Szot
zbigniew.szot@uap.edu.pl

3/ Asystent
Dr Diana Fiedler ad
diana.fiedler@uap.edu.pl

4/ Sala
nr 12, bud. F

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (III, IV, V, VI semestr), Rysunek z elementami anatomii (I, II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).

Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (I, II semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura (I, II, III, IV, V, VI semestr)
Design Krajobrazu ( I, II, III, IV semestr)
Projektowanie mebla (I, II, III, IV, V semestr)
Wzornictwo (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura wnętrz (I, II, III, IV, V semestr)
Scenografia (I, II, III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV, V semestr)
Fotografia (I, II, III, IV semestr)
Intermedia (I, II, III, IV, V semestr)
Grafika (I, II, III, IV, V semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV, V semestr)

Pracownia na II stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Architektura wnętrz (I, II semestr)
Fotografia (I, II semestr)
Intermedia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Design Krajobrazu (V semestr)
Fotografia (V semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Architektura (III semestr)
Projektowanie mebla (III, IV semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (II, I, II, III, IV, V semestr)
Intermedia (III semestr)
Grafika (III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – Rysunek – 17 ECTS, Rysunek z elementami anatomii – 10 ECTS, Pracownia
Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 9 ECTS
II stopień – Rysunek – 8 ECTS, Magisterska Pracownia Artystyczna – 12 ECTS, Pracownia
Dyplomująca -5 ECTS, Praca Dyplomowa -10 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Rysunek jako wypowiedź i sposób komunikowania jest jedną z najstarszych, najbardziej pierwotnych form. Rysunek jest działaniem człowieka opowiadającym o tym, co jest werbalne, jak i o tym, czego zwerbalizować się nie da. Z jednej strony mamy wielowiekową tradycję, a z drugiej współczesność z całym wachlarzem możliwości realizacyjnych – czasy, w których rysunek z działań pomocniczych stał się samodzielną dyscypliną sztuki. Połączenie tego, co pierwotne z najnowszymi osiągnięciami technologii może stać się inspirujące i odkrywcze. Eksplorujemy rysunek poprzez różne drogi myślenia i różne materiały. Nie ma ograniczeń w wyborze narzędzia i / lub powierzchni. Instalacje rysunkowe,
obiekty, rysunki dźwiękowe i inne, są tak samo mile widziane jak prace na papierze, na ścianie, czy w dowolnej przestrzeni. Chcemy aby idee i materiały wpływały na siebie i się przenikały. Naszym celem jest otwieranie wyobraźni i przełamywanie ograniczeń w rysunku. Skupiamy się na indywidualnych drogach myślenia i indywidualnym rozwoju każdego studenta. Jesteśmy otwarci na propozycje własnych tematów. Będziemy rozmawiać o ideach i pracach w trakcie ich rozwoju.
Zajęcia prowadzone w pracowni – możliwość doskonalenia warsztatu rysunkowego. Dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich w pierwszym semestrze ćwiczenia
rysunkowe z modelem. Dla studentów I roku studiów licencjackich od drugiego semestru możliwy jest program indywidualny, który studenci sami proponują, lub korzystają z tematów proponowanych w programie pracowni. Zajęcia odbywają się na zasadzie korekt i konsultacji podczas pracy w pracowni. Raz w miesiącu przewidujemy przegląd postępu prac wszystkich studentów zapisanych do pracowni. „Rysunek poza Pracownią”. Konfrontacja działań rysunkowych poza kontekstem pracowni, w przestrzeni miasta, natury, zastanych sytuacji. Sposób wykonania, miejsce oraz format prac dowolny, spójny z ideą. Rysunek jest przedmiotem obowiązkowym na wszystkich latach studiów i kierunkach kształcenia – student zalicza przedmiot w wybranej przez siebie pracowni rysunkowej.

Pracownia jest również do wyboru jako dodatkowa pracownia artystyczna (wolnego wyboru).
Tematy na rok 2018 – 2019
Wybierz dwa zagadnienia. Nie ilustruj ich. Eksploruj je poprzez swój indywidualny proces twórczy. Technika dowolna.
Rysunek – jedna z dróg myślenia
Propozycja tematów:
1. Rysunek jako studium…
— dowolnego przedmiotu lub miejsca
— przedmiotu lub miejsca nie istniejącego w rzeczywistości — idei
— problemu, który mnie trapi
2. Obiekt fobiczny
W trakcie procesu twórczego zmierz się z fobią lub innym lękiem, który ci dokucza. Możesz odnieść się też do szerszego zakresu fobii. Stwórz obiekt fobiczny lub grupę obiektów.
3. Stwórz rysunek, którego punktem wyjścia będzie: — znaleziony przedmiot
— znaleziony ślad
— znalezione miejsce
Ślad, przedmiot, miejsce itp… mają być punktem wyjścia procesu twórczego. Praca może się rozpocząć na przykład na ścianie, podłodze, w aparacie fotograficznym lub kamerze wideo, na jakiekolwiek powierzchni w dowolnym miejscu.
4. Rysunek Instalacja
Używając różnych materiałów stwórz rysunek przestrzenny, który – nawiązując do wybranego zagadnienia – przekształci się w obiekt, instalację, lub fragment otoczenia. Możesz odnieść się do następujących haseł:
– Tutaj i tam
– Niewygodnie
– Później
– Przerwa
5. Autoportret
— jako forma autorefleksji — jako forma rozpoznania
Nie traktuj tematu literalnie i nie ilustruj twarzy lub ciała. Rysując poszukaj innych form wypowiedzi, aby dowiedzieć się więcej o sobie.
6. Rysunek jako MAPA – MAPUJĄCY rysunek
a)Wykorzystując różne materiały stwórz mapę swoich myśli. Rozwiń ją i transformuj w rozbudowaną formę, albo instalację odzwierciedlającą mapowane kwestie.
b)Wykorzystując wybrane materiały stwórz mapę, która przemieni miejsce lub miejsca w nowe przestrzenie.
7. Rysunek jako forma “szuflady” w której przechowuję, kolekcjonuję, chronię i przemieniam… "Szuflada", która się powiększa, rozprzestrzenia…

8. Rysunek dźwiękiem
9. W kółko…
10. Propozycja własnych tematów.
Podczas pracy zastanów się nad stworzeniem / znalezieniem swojego własnego narzędzia. Rozważ wykorzystanie niekonwencjonalnych, nie przypisanych rysunkowi narzędzi. Zastanów się także nad powierzchnią, którą wybierzesz dla swojego rysunku. Może być ona dowolnym materiałem.

13/ Spis zalecanych lektur
Roland Barthes „Mitologie”
Roland Barthes „Camera Lucida”
Vilém Flusser „Ku filozofii fotografii”
John Berger „Ways of Seeing” (polskie wydanie „Sposoby widzenia”;)
Giorgio Agamben „The Man Without Content”
Georges Perec „Życie instrukcja obsługi”
Robert Musil „Człowiek bez właściwości”
Bieżące katalogi o sztuce z wystaw polskich i światowych.

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.
Na ocenę wpływają następujące czynniki: Obecność na zajęciach, zaangażowanie, terminowa realizacja wszystkich zadanych ćwiczeń, poziom artystyczny prac

15/ Język wykładowy
Polski, angielski

PROGRAM PRACOWNI EN

 

Wymagania wstępne dla studentów – Studenci Studiów Magisterskich
Podstawowym kryterium jest pomyślne przejście rozmowy kwalifikacyjnej umożliwiającej studia magisterskie. Student powinien prezentować wysoki poziom wiedzy na temat kierunku studiów, prezentować otwartą postawę, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji artystycznych.
Otwarta postawa na zjawiska mające miejsce we współczesnej sztuce polskiej i światowej jest elementem istotnym w kreowaniu dojrzałych poglądów na temat własnych realizacji w których rysunek może być elementem składowym w przyszłej twórczości artystycznej magistranta.
Absolwenci powinni posiadać umiejętność świadomego posługiwania się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności plastycznej. Powinni posiadać umiejętność świadomego posługiwania się właściwą techniką i technologią trakcie realizacji prac artystycznych.Powinni umieć podejmować samodzielnie decyzje odnośnie realizacji i projektowania swoich prac artystycznych. Na bazie doświadczeń związanych ze studiami I st. móc realizować własne koncepcje artystyczne w obszarze swojej specjalności. Absolwenci powinni umieć podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych.
Świadomość ta powinna być wystarczająco bogata dla uzasadniania własnych twórczych motywacji, a jednocześnie otwarta na odmienne widzenie świata i subiektywne obrazowanie.
Wiedza:
Posiada szczegółową wiedzę w zakresie formułowania koncepcji artystycznych oraz wyboru i użycia środków w celu realizacji tych koncepcji. Posiada szczegółową wiedzę na temat warsztatowych i technologicznych aspektów tworzenia dzieła sztuki oraz łączenia rozmaitych mediów w jednej kompozycji. Posiada wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z różnorodnych mediów (książki,
albumy, Internet, itp.) oraz umiejętność samodzielnego poszerzania i rozwijania wiedzy dotyczącej studiowanej specjalności. Posiada szeroką wiedzę na temat kontekstu historycznego sztuki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego życia.
Umiejętności:
Kontynuując i rozwijając doświadczenia nabyte na studiach pierwszego stopnia posiada praktyczną umiejętność realizowania własnych koncepcji artystycznych w zakresie studiowanego kierunku studiów i wybranej specjalności. Posiada pogłębioną umiejętność formułowania własnych koncepcji artystycznych oraz wyboru i użycia odpowiednich środków w celu realizacji tych koncepcji. Posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów artystycznych (także w powiązaniu z innymi dyscyplinami) oraz jest przygotowany do kierowania zespołem. Posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w formie słownej i pisemnej (także o charakterze
multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno własnej specjalizacji, jak i szerokiej problematyki z obszaru sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i logicznego wnioskowania.
Kompetencje społeczne:
Jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych. Wykazuje się umiejętnością funkcjonowania w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnej pracy artystycznej. Umie świadomie zaplanować swoją karierę zawodową na podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy, wykorzystując również wiedzę zdobytą w procesie ustawicznego samokształcenia. Rozumie potrzebę ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem kultury narodowej (współczesnej i dawnej).
Program konsultacji:
Ważnym elementem programu konsultacji jest zwrócenie uwagi na samodzielną pracę badawczo – artystyczną studenta która oprócz rozwiązywania twórczych problemów kreowanych przez niego samego jest polem dialogu pomiędzy konsultantem i studentem który powinien przekonująco i odpowiedzialnie kreować swoje poglądy artystyczne w bardzo otwartej formule jaką jest obecnie
rysunek. Student sam określa zakres swoich działań artystycznych, nieograniczony w żaden sposób co do techniki i formy realizacji swoich zamierzeń. Rozwijanie idei i formułowanie krytycznej argumentacji jest ważnym aspektem wewnętrznej motywacji i organizacji. Student powinien wykazywać się umiejętnością efektywnego życia i komunikowania się we współczesnym
społeczeństwie.
Warunki zaliczenia i kryteria oceny konsultacji:
Zaliczenie z oceną na podstawie zrealizowanych w trakcie konsultacji działań artystycznych. Elementem składowym oceny są też zaangażowanie w realizację samodzielnie podjętego programu, Ważnym aspektem jest też ażeby student potrafił rozwinąć ideę i sformułować krytyczną argumentację, wykazać się wewnętrzną motywacją i własną organizacją pracy. Zdolność formułowania krytycznych ocen wobec otaczającego nas świata oraz własnych prac też nie jest bez znaczenia dla ogólnej oceny pracy studenta
Język, w którym konsultant może udzielać konsultacji
Język polski/ angielski

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:44
  • Ostatnia edycja: 23.03.2021, 13:48