Przejdź do treści

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

prof. dr hab. Zbigniew Szot – kierownik pracowni

mgr Ada Jurczak-Łowkis – asyst.


KONTAKT
zbigniew.szot@uap.edu.pl
adalowkis97@gmail.com

ixpracowniarysunku@uap.edu.plLOKALIZACJA

Sala nr 12, Budynek F, ul. Szewska 16

PROGRAM

Rysunek jako wypowiedź i sposób komunikowania jest jedną z najstarszych, najbardziej pierwotnych form. Rysunek jest działaniem człowieka opowiadającym o tym, co jest werbalne, jak i o tym, czego zwerbalizować́ się nie da. Z jednej strony mamy wielowiekową tradycję, a z drugiej współczesność z całym wachlarzem możliwości realizacyjnych – czasy, w których rysunek z działań pomocniczych stał się samodzielną dyscypliną sztuki. Połączenie tego, co pierwotne z najnowszymi osiągnięciami technologii może stać́ się inspirujące i odkrywcze. Zakres rysowania nieustannie się rozszerza. Rysunek asymiluje elementy innych mediów, a nawet dyscyplin, co zbiega się z zacieraniem granic pomiędzy nimi. 

Eksplorujemy rysunek poprzez różne drogi myślenia oraz najróżniejsze materiały / media.  Nie stawiamy ograniczeń w wyborze narzędzi i powierzchni. Chcemy, aby idee i materiały wzajemnie na siebie wpływały. Celem IX Pracowni Rysunku jest przyczynianie się do indywidualnych twórczych poszukiwań studentek i studentów, do kształtowania się ich indywidualnych postaw artystycznych. Pracownia jest miejscem, w którym doświadczanie rysowania stawać się będzie dla nich rozszerzonym polem – expanded field (Rosalind Krauss) – eksperymentalnym i otwartym.

Zajęcia mają charakter warsztatowo – seminaryjny. Obejmują rozwijanie i pogłębianie indywidualnych praktyk rysunkowych, konsultacje, spotkania i rozmowy studentek i studentów z różnych wydziałów i lat w grupach. Osoby studiujące konfrontują się z różnymi opiniami i pytaniami w kontekście prezentowanych dokonań artystycznych. Oprócz warsztatu, praktykują uważne przyglądanie się i rozwijanie umiejętności dostrzegania różnych aspektów prezentowanej pracy artystycznej. Uświadamiają sobie efektywność przekazu własnej intencji w pracy oraz nabierają pewności w wypowiadaniu własnej opinii wobec komentarzy innych. 
W zakres zajęć wchodzą również warsztaty, wykłady, wyjazdy plenerowe oraz inne działania rysunkowe poza kontekstem pracowni, w wybranych miejscach.

Języki wykładowe
Język polski, język angielski 

Przykładowe tematy 2022/2023

– Reinterpretacja mitu

– Krajobraz graniczny

– Utrzymujący się głód to pierwotny stan, w którym funkcjonował człowiek, a ulga

świadomości, że nie będzie trzeba szukać godzinami pożywienia, jest najważniejszą

zdobyczą kulturową. Im bardziej jesteśmy syci, tym bardziej jesteśmy ludźmi. I tym bardziej jesteśmy ludźmi, im mniej czasu musimy poświęcać na nasycanie się pokarmem” (Martin Caparros)

-Tkanka miejska (miasto jako akt buntu przeciwko bóstwu)


Realizowane przedmioty

Jednolite studia magisterskie: Rysunek z elementami anatomii, Konsultacje, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia I stopnia: Rysunek z elementami anatomii, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia II stopnia: Rysunek,  Wybrana pracownia artystyczna lub projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Egzamin dyplomowy

Wystawa końcoworoczna 2022 r.


IX DRAWING STUDIO

Prof. dr hab. Zbigniew Szot – head of the studio

Ada Jurczak-Łowkis, MA – assistant

CONTACT

zbigniew.szot@uap.edu.pl

adalwwkis97@gmail.com

ixpracowniarysunku@uap.edu.pl

Location

room no. 12, Building F, ul. Szewska 16

Curriculum and the idea

Drawing as a statement and a way of communication is one of the oldest, most primal forms. A drawing is a human activity that tells about what is verbal and about what cannot be verbalized. On the one hand, we have a centuries-old tradition,

and, on the other hand, modernity with a whole range of implementation possibilities – the times when drawing from auxiliary activities became an independent art discipline. The combination of what is original with the latest technological achievements can become inspiring and revealing. The range of drawing is constantly expanding. Drawing assimilates elements of other media, and even disciplines, which coincides with the blurring of boundaries between them. We explore drawing through different ways of thinking and various materials/media. We do not limit the selection of tools and surfaces. We want ideas and materials to influence each other. The aim of the 9th Drawing Studio is to contribute to the individual creative search of female and male students, and to the shaping of their individual artistic attitudes. A studio is a place where the experience of drawing will become for them an expanded field (Rosalind Krauss) – experimental and open.

The classes are of workshop and seminar character. They include the development and deepening of individual drawing practices, consultations, meetings, and conversations of students from different faculties and years in groups. Students are confronted with various opinions and questions in the context of the presented artistic achievements. In addition to the workshop, they practice careful observation and develop the ability to perceive various aspects of the presented artistic work. They become aware of the effectiveness of communicating their own intention at work and become more confident in expressing their own opinion in the face of the comments of others. The classes also include workshops, lectures, outdoor trips, and other drawing activities outside the context of the studio, in selected places.

Languages of instruction

Polish language, English language

Sample topics 2022/2023

-Reinterpretation of the myth

-Border landscape

-Persisting hunger is the original state in which man functioned, and relief.

knowing that you won’t have to spend hours looking for food is the most important thing.

cultural achievement. The more we are full, the more human we are. And the more human we are, the less time we must spend on nourishing ourselves” (Martin Caparros)

-Urban landscape (the city as an act of rebellion against the deity)

Uniform Master’s studies:Drawing with elements of anatomy, Consultations, Drawing, Selected Art and Design Studio, Supplementary Art Studio, Master’s Art Studio, Diploma Studio, Diploma Thesis

1st degree studies:Drawing with elements of anatomy, Drawing, Selected Art and Design Studio, Supplementary Art Studio, Master’s Art Studio, Diploma Studio, Diploma Thesis

2nd degree studies:Drawing, Selected Art or Design Studio, Supplementary Art Studio, Master’s Art Studio, Diploma Studio, Diploma Examination

Exhibition at the end of the academic year 2022

https://wk.uap.edu.pl/2022/start/wydzial-malarstwo-i-rysunku/ix-pracownia-rysunku/

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:44
  • Ostatnia edycja: 23.05.2023, 17:01