Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
XIII Pracownia Malarstwa

2/ Kierownik Pracowni / Wykładowca
Prof. dr hab. Grzegorz Ratajczyk
grzegorz.ratajczyk@uap.edu.pl

3/ Asystent
mgr Mateusz Pietrowski, asyst.
mateusz.pietrowski@uap.edu.pl

4/ Sala
sala 310, budynek A

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia
studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

XIII Pracownia Malarstwa_Tematy 2020

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II, III, IV, V semestr), Malarstwo Pracownia Uzupełniająca (II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).

Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II semestr), Malarstwo Pracownia Uzupełniająca (I, II, III semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla pozostałych kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie Mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)

Rzeźba (I, II semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Animacja (III, IV semestr)
Projektowanie Mebla (III, IV, V semestr)
Design Krajobrazu (V semestr)
Wzornictwo (III, IV, V semestr)
Architektura Wnętrz (III, IV, V semestr)
Scenografia (III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (III, IV semestr)
Grafika (III, IV, V semestr)
Fotografia (III, IV, V semestr)
Rzeźba (III, IV semestr)
Intermedia (III, IV, V semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunku:
Animacja (I, II, III semestr)
Architektura (III semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II, III semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV semestr)
Grafika (I, II, III semestr)
Fotografia (I, II, III semestr)
Intermedia (I, II, III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka
ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności
od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – malarstwo pracownia kierunkowa – 41 ECTS, malarstwo pracownia uzupełniająca – 4 ECTS, pracownia dyplomująca – 5 ECTS, praca dyplomowa – 9 ECTS
II stopień – ECTS, malarstwo pracownia kierunkowa 15 ECTS, pracownia uzupełniająca – 25 ECTS, magisterska pracownia artystyczna – 12 ECTS, pracownia dyplomująca – 5 ECTS, praca dyplomowa – 10 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Najważniejszym celem programowym jest kształtowanie osobowości studenta, pomoc w rozwoju jego świadomości artystycznej i poszukiwaniu własnej drogi twórczej. Program pracowni stara się wspierać te dążenia poprzez szereg zagadnień o charakterze studyjnym, interpretacyjnym, często z dookreślającym je hasłem. Dla studentów lat starszych, z większym doświadczeniem twórczym, możliwe są działania abstrakcyjne, gdzie najważniejszym celem jest aktywne poszukiwanie własnego języka artystycznego, tego co indywidualne i niepowtarzalne. Realizacja tych zadań powinna być oparta na propozycjach studenta w formie dyskusji i szkiców koncepcyjnych.
Szkic jest ważnym punktem wyjścia do realizacji obrazu. Ten pierwszy zapis myśli, często może okazać się istotnym zaczynem w budowaniu indywidualnego, autonomicznego języka. Istotną formą kontaktu w procesie dydaktycznym jest korekta. To właśnie jej wspomagająca rola stanowi właściwą płaszczyznę dialogu. Myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy jest przygotowanie studentów nie tylko do odnoszenia sukcesów, ale także do ponoszenia porażek, traktowanych jako istotnych momentów w samodzielnej pracy twórczej. Pracownianą społeczność zachęcam do aktywności, dyskusji i wzajemnej pomocy. Obowiązkowość i systematyczność to cechy nieodzowne w pracy artystycznej. Pragnę, żeby pracownia była przestrzenią, gdzie szanuje się fundamentalne zasady etyczne i estetyczne w duchu tolerancji dla innych poglądów. Uważam, że cały trud dydaktyczny powinien tak przebiegać, aby wzajemne relacje pedagoga i studenta były oparte na koleżeństwie i współpracy, co łagodzi spór artystyczny i sprowadza go na właściwe tory. Warto też uświadamiać studentom, że kreowanie własnych treści w sztuce musi być związane z szerszym zainteresowaniem kulturą jako całością. Chciałbym jeszcze raz pokreślić, że zadaniem pedagoga jest zachęcanie do pracy, wspomaganie procesu twórczego, kształtowanie umiejętności patrzenia i mobilizowanie do poszukiwania własnej drogi artystycznej.

13/ Spis zalecanych lektur
John Berger, Sposoby widzenia/O patrzeniu
Józef Czapski, Patrząc
Krystyna Czerni, Jerzy Nowosielski, Sztuka po końcu świata
John Gage, Kolor i kultura/Kolor i znaczenie
Ernst Gombrich, O sztuce/Sztuka i złudzenie
Zbigniew Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie/Labirynt nad morzem/Martwa natura z
wędzidłem

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.
Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz realizacja przygotowanych zadań studyjnych.

15/ Język wykładowy
Polski, angielski

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:08
  • Ostatnia edycja: 01.10.2020, 09:48