Przejdź do treści

XII PRACOWNIA MALARSTWA

XII PAINTING STUDIO

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

prof. Janusz Marciniak – kierownik pracowni / head of the studio

st. Monika Szczygieł – (wolontariuszka / volunteer)


Kontakt
Janusz Marciniak – janusz.marciniak@uap.edu.pl
Monika Szczygieł – st11287@uap.edu.pl

https://www.januszmarciniak.pl

Strona internetowa pracowni: http://www.studio12.pl/


Lokalizacja / Location

UAP, budynek „F” przy ul. Szewskiej 16, oficyna w podwórzu, sala 23 (III piętro)

UAP, building „F” at Szewska 16 street, outbuilding in the courtyard, room 23 (3rd floor)

Program 

Program XII Pracowni Malarstwa opiera się na założeniu, że najważniejszym celem dydaktyki artystycznej jest zainicjowanie indywidualnego podejścia do sztuki i samodzielności w problematyzowaniu przedmiotu poznania artystycznego. 

Malarstwo to przeżywanie, myślenie i wyrażanie się obrazem. Wymaga zaangażowania, inwencji i wyobraźni, ale również odpowiedzialności i krytycyzmu. Jakość pracy artystycznej zależy od autentyzmu motywacji twórczej, czyli prawdy sprawy, którą artysta ma ze światem? Podstawą warsztatu malarskiego są kompetencje rysunkowe, wrażliwość kolorystyczna, umiejętność sformułowania koncepcji plastycznej i znajomość stosowanych technik malarskich. Warsztat to także otwarcie na nowe technologie wizualne, troska o ikonograficzną warstwę obrazu, wiedza o sztuce dawnej i najnowszej, świadomość konieczności redefiniowania pojęcia obrazu i pogłębiania poczucia formy w relacji do świata, w którym żyjemy. 

Realizacji konkretnych zadań semestralnych i rocznych towarzyszą inne rodzaje aktywności (dyskusje, lektury, spotkania, wyjazdy artystyczno-naukowe). Dopełnieniem programu jest uczestnictwo w inicjatywach pozauczelnianych i praca nad projektami adresowanymi do zewnętrznych wobec UAP przestrzeni publicznych, która wzbogaca postawę artystyczną o walor zaangażowania społecznego i odpowiedzialności. 

Szczegółowe informacje o przedmiotach realizowanych w XII Pracowni Malarstwa w ramach studiów I stopnia, II stopnia i studiów jednolitych znajdują się w Karcie XII Pracowni Malarstwa.

Program of the Painting Studio XII 

The program of this studio is based on the premise that the most important objective of art didactics is to care about the growth of students’ individual relationship to art and their self-reliance in the discovery process of fine art subjects.

Painting is a domain of emotions, thinking and self-expression. It requires personal engagement, creativity and imagination, but also responsibility and self-criticism. The quality of artwork depends on the authenticity of the artist’s creative motivation and thus on the truthfulness of his issue with the world. The pillars of the painting craft are: drawing competencies, sensitivity to colour, ability to formulate an artistic plan and knowledge of technique. The craft of painting is also based on openness to new visual technologies, sensitivity to the iconographical layer of image, knowledge about classical and modern art, awareness of the need to redefine the notion of “painting” and that of deepening form in relation with the contemporary world.

The realisation of specific semester and annual tasks is connected to other kinds of activities, namely discussions, reading, meetings, artistic and scientific trips as well as outdoor sessions. Complementary to the program is participation in extra-curricular initiatives outside of the University and in public space projects that enrich the artistic standpoint with values of social commitment, personal non-profit and responsibility.

Detailed information on undergraduate and graduate studies can be found in the Charter of Painting Studio XII.

Języki wykładowe
Polski i angielski

Languages

Polish and English


Realizowane przedmioty

Jednolite studia magisterskie: Malarstwo Propedeutyka, Konsultacje, Malarstwo – Pracownia Kierunkowa, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Magisterska Pracownia Artystyczna, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy, Malarstwo – przedmiot prowadzony dla innych kierunków.

Studia I stopnia: Malarstwo – Pracownia Kierunkowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy, Malarstwo – przedmiot prowadzony dla innych kierunków.

Studia II stopnia: Magisterska Pracownia Artystyczna, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy. 

Subjects

Uniform master’s studies: Painting Propaedeutics, Consultations, Painting – Specialization Studio, Selected Art or Design Studio, Master’s Art Studio, Supplementary Painting Studio, Supplementary Art Studio, Diploma Studio, Diploma Examination, Painting – a subject conducted for other faculties.

Bachelor: Painting – Specialization Studio, Supplementary Artistic Studio, Selected Art or Design Studio, Diploma Studio, Diploma Examination, Painting – subject taught for other faculties.

Master: Master’s Art Studio, Painting Supplementary Studio, Supplementary Art Studio, Selected Art or Design Studio, Diploma Studio, Diploma Examination.

Wystawy XII Pracowni Malarstwa / Exhibitions of the 12th Painting Studio

Link do katalogu wystawy końcoworocznej 2021/2022 w XII Pracowni Malarstwa: https://tinyurl.com/yfry5tk7

Link do katalogu wystawy Słowa i obrazy dla Ukrainyhttps://tinyurl.com/9987dr6x

Link do katalogu wystawy końcoworocznej 2020/2021 w XII Pracowni Malarstwa: https://drive.google.com/file/d/1IkK5N2oikipREajNgDcUTFD3Zz6lHCfJ/view?usp=sharing

 
  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:07
  • Ostatnia edycja: 10.05.2023, 15:51