Przejdź do treści

XI PRACOWNIA MALARSTWA

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

prof. dr hab. Marek Przybył – kierownik pracowni

mgr Magdalena Kasprzak, asyst.


KONTAKT:
email: marek.przybyl@uap.edu.pl 
email: magdalena.kasprzak@uap.edu.plLokalizacja:

ul. Szewska 16, bud F, sala 22

Program
Program Pracowni jest skonstruowany tak, aby dawał osobom studiującym  jak najszerszą ofertę poznawczą. Rozumiemy przez nią – w pierwszym rzędzie – kształcenie umiejętności patrzenia i umiejętności manualnych w kontakcie z naturą. Stąd bazą są często (szczególnie dla młodszych osób studiujących  – licencjat) zadania studyjne: akt, portret, martwa natura, pejzaż. Nabywanie tych umiejętności powinno być sprzężone z rozwojem artystycznej świadomości, która naszym zdaniem musi być zgodna z emocjonalnymi predyspozycjami osób studiujących. Dla rozwoju tej świadomości bardzo ważne jest podejmowanie (szczególnie przez osoby studiujące lat starszych- studia magisterskie) proponowanych przez nas, lub przez same osoby studiujące, tematów hasłowych dotyczących zagadnień społecznych, politycznych, religijnych i oczywiście aspektów związanych z samą sztuką, jej rolą i obecnością we współczesnym świecie. Zadania hasłowe może najpełniej służą rozwijaniu wyobraźni osób studiujących, wskazują na ich indywidualne zainteresowania i predyspozycje.
Jeśli chodzi o wybór przez osobę studiującą medium technologicznego, w którym będzie się artystycznie poruszała, nie czynimy w tej kwestii żadnych ograniczeń.
Ważną rzeczą jest wskazanie tego, iż uważamy Pracownię za miejsce wspólnoty, w której młodsze osoby studiujące mogą korzystać z uwag nie tylko pedagogów i pedagożek, ale również z doświadczeń osób studiujących artystycznie bardziej zaawansowanych. Ponadto studiowanie jest w dużej mierze procesem autoedukacji, wyciągania wniosków z własnej pracy oraz podejmowania samodzielnych decyzji. Pracownia w naszym rozumieniu ma być też takim miejscem, w którym dyscyplinie pracy i hierarchizacji zadań powinna towarzyszyć niezbędna artystyczna różnorodność i poczucie indywidualnego rozwoju osób studiujących. 

Języki wykładowe
Polski, angielski


Realizowane przedmioty

Jednolite studia magisterskie: Malarstwo Propedeutyka, Konsultacje, Malarstwo – Pracownia Kierunkowa, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Magisterska Pracownia Artystyczna, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy, Malarstwo – przedmiot prowadzony dla innych kierunków.

Studia I stopnia: Malarstwo – Pracownia Kierunkowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy, Malarstwo – przedmiot prowadzony dla innych kierunków.

Studia II stopnia: Magisterska Pracownia Artystyczna, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy. 

Wystawa końcoworoczna


XI PAINTING STUDIO

prof. dr. hab. Marek Przybył – head of the studio

mgr Magdalena Kasprzak – assistant


CONTACT

email: marek.przybyl@uap.edu.pl / 501 779 575

email: magdalena.kasprzak@uap.edu.pl / 785602729

Location 

16 Szewska St., building F, room 22

Program:

The Studio’s program is structured to give students the broadest possible cognitive experience. By it we mean – in the first place – the training of observational and manual skills in contact with nature. Therefore, the base is often (especially for younger students – undergraduate) studio assignments: nude, portrait, still life, landscape. Acquisition of these skills should be coupled with the development of artistic consciousness, which, in our opinion, must be in line with the emotional predisposition of those studying. For the development of this consciousness, it is very important to take up (especially by those studying senior years – master’s studies) the slogan topics proposed by us, or by the students themselves, concerning social, political, religious issues and, of course, aspects related to art itself, its role and presence in the modern world. assignments perhaps serve the fullest purpose of developing the imagination of those studying, and indicate their individual interests and predispositions.

As for the student’s choice of the technological medium in which he or she will artistically move, we do not make any restrictions in this regard.

It is important to point out that we consider the Studio to be a place of community, where younger students can benefit from the comments of not only male and female educators, but also from the experience of more advanced artistic students. Moreover, studying is largely a process of self-education, learning from one’s own work and making independent decisions. The studio, as we understand it, is also supposed to be such a place where the discipline of work and the prioritization of tasks should be accompanied by the necessary artistic diversity and a sense of individual development of those studying.

Languages of teaching

Polish, English

Subjects:

Uniform master’s studies: Painting Propaedeutics, Consultations, Painting – Specialization Studio, Selected Art or Design Studio, Master’s Art Studio, Supplementary Painting Studio, Supplementary Art Studio, Diploma Studio, Diploma Examination, Painting – a subject conducted for other faculties.

Bachelor: Painting – Specialization Studio, Supplementary Artistic Studio, Selected Art or Design Studio, Diploma Studio, Diploma Examination, Painting – subject taught for other faculties.

Master: Master’s Art Studio, Painting Supplementary Studio, Supplementary Art Studio, Selected Art or Design Studio, Diploma Studio, Diploma Examination.

End of the year exhibition

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:07
  • Ostatnia edycja: 10.05.2023, 16:01