Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
XI Pracownia Malarstwa

2/ Kierownik Pracowni
Prof. dr hab. Marek Przybył
marek.przybyl@uap.edu.pl

3/ Asystent
dr hab. Joanna Marcinkowska, prof. UAP
joanna.marcinkowska@uap.edu.pl

4/ Sala
22, ul. Szewska 16

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II, III, IV, V semestr), Malarstwo Pracownia Uzupełniająca (II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).

Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II semestr), Malarstwo Pracownia Uzupełniająca (I, II, III semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla pozostałych kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie Mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Animacja (III, IV semestr)
Projektowanie Mebla (III, IV, V semestr)
Design Krajobrazu (V semestr)
Wzornictwo (III, IV, V semestr)
Architektura Wnętrz (III, IV, V semestr)
Scenografia (III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (III, IV semestr)
Grafika (III, IV, V semestr)
Fotografia (III, IV, V semestr)
Rzeźba (III, IV semestr)
Intermedia (III, IV, V semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunku:
Animacja (I, II, III semestr)
Architektura (III semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II, III semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV semestr)
Grafika (I, II, III semestr)
Fotografia (I, II, III semestr)
Intermedia (I, II, III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – malarstwo pracownia kierunkowa – 41 ECTS, malarstwo pracownia uzupełniająca – 4 ECTS, pracownia dyplomująca – 5 ECTS, praca dyplomowa – 9 ECTS II stopień – ECTS, malarstwo pracownia kierunkowa 15 ECTS, pracownia uzupełniająca – 25 ECTS, magisterska pracownia artystyczna – 12 ECTS, pracownia dyplomująca – 5 ECTS, praca dyplomowa – 10 ECTS

10/ Efekty kształcenia
Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia
Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków
UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Malarstwo jest jedną z dziedzin sztuki najbardziej zapoznanych i osadzonych w tradycji. W związku z powyższym istnieje praktycznie nieograniczona paleta możliwości korzystania z jego przebogatego dorobku. Jednocześnie malarstwo jest też dziedziną, w której pojęcie obrazowania ulega ciągłej redefinicji czy rozszerzaniu jego aspektów w sensie warsztatowym, formalnym, oraz znaczeniowym. Dlatego staramy się tak konstruować nasz program pracowni, aby dawał uczącemu się studentowi jak najszerszą ofertę poznawczą. Rozumiemy przez nią- w pierwszym rzędzie- kształcenie umiejętności patrzenia i umiejętności manualnych w kontakcie z naturą. Stąd bazą są często (szczególnie dla studentów młodszych- licencjat) zadania studyjne: akt,
portret, martwa natura, pejzaż. Nabywanie tych umiejętności powinno być sprzężone z rozwojem artystycznej świadomości, która naszym zdaniem musi być zgodna z emocjonalnymi predyspozycjami studenta. Dla rozwoju tej świadomości bardzo ważne jest podejmowanie (szczególnie przez studentów lat starszych- studia magisterskie) proponowanych przez nas, lub przez samych studiujących, tematów hasłowych dotyczących zagadnień społecznych, politycznych, religijnych i oczywiście aspektów związanych z samą sztuką, jej rolą i obecnością we współczesnym świecie. Zadania hasłowe może najpełniej służą rozwijaniu wyobraźni studiującego, wskazują na jego indywidualne zainteresowania, predyspozycje. Wśród tematów hasłowych zadawanych przez nas w ostatnich latach znalazły się takie jak: „Hałas w mediach”, „Czy istnieje przypadek w sztuce?”, „Co tam panie w polityce?”, „Olimpiada”, „Ulica”,
„Konwencjonalne- niekonwencjonalne”, „To lubię, to mnie interesuje, tego szukam”, „Pełnia”, „Strefa prywatna- strefa publiczna”, „Lampedusa- utopia wolności”, „Intertekstualność w sztuce”. Za bardzo ważne uważamy rozumienie relacji nie tylko pomiędzy formą a treścią, lecz również estetyką a etyką. Te zagadnienia, ich problematyzacja pojawia się już np. w kontakcie z modelem. Ponieważ akt i portret jest istotnym zagadnieniem w naszej pracowni, staramy się wyczulać studentów na subtelność relacji, w których szacunek dla pozującego
wskazuje drogę do tego, co w sensie artystycznym wolno, a czego nie wolno przedsięwziąć malującemu. Podejmujemy to zagadnienie również w szerszym kontekście. Student musi sobie uświadamiać, że obraz powstaje zawsze w relacji do rzeczywistości i jako taki funkcjonuje w aspekcie społecznym poprzez jego wystawianie i publikację. Inną rzeczą jest wybór tematów i ich prezentacji- artykulacji, które powinny zawierać w sobie, obok walorów estetycznych również walory moralne, etyczne. Jeśli chodzi o wybór przez studenta medium technologicznego, w którym będzie się artystycznie spełniał, poruszał, to nie czynimy w tej kwestii żadnych ograniczeń. Ostatnią ważną rzeczą jest wskazanie tego, iż uważamy pracownie malarską za miejsce wspólnoty, w której studenci młodsi mogą korzystać z uwag nie tylko pedagogów, ale również z doświadczeń studentów artystycznie bardziej zaawansowanych. Ponadto studiowanie jest w dużej mierze procesem autoedukacji, wyciągania wniosków z własnej pracy, oraz podejmowania samodzielnych decyzji. Pracownia w naszym rozumieniu ma być też takim miejscem, w którym dyscyplinie pracy i hierarchizacji zadań powinna towarzyszyć niezbędna artystyczna różnorodność i poczucie indywidualnego rozwoju studenta. Poziom wiedzy studenta powinien być odzwierciedlony w jakości malarskich realizacji, które wynikają z umiejętności warsztatowych, zdolności komponowania obrazu, posługiwania się linią, formą, kolorem, światłem, malarską materią itd. Ważna jest także umiejętność rozumienia i wyboru ikonografii malarskiej- świadomość jej znaczenia dla odczytu dzieła. Takim celom służą między innymi zadawane przez nas tematy hasłowe.
W pracowni stosujemy zarówno korekty indywidualne jak i grupowe. Te ostatnie służą rozwijaniu umiejętności werbalizacji własnych poglądów oraz postawy artystycznej, a także budowaniu świadomości funkcjonowania w kontekście społecznym. W trakcie dyskusji student dzieli się swoją wiedzą i spostrzeżeniami dotyczącymi zarówno własnych prac jak i prac innych studentów.

13/ Spis zalecanych lektur
– Józef Czapski „Patrząc”
– Herbert Read „Sens sztuki” i „O pochodzeniu formy w sztuce”
– Zbigniew Herbert „Barbarzyńca w ogrodzie”, „Martwa natura z wędzidłem”, „Labirynt nad morzem”, „Mistrz z Delft”
– Kenneth Clark „Akt- studium idealnej formy”
– Lynda Nead „Akt kobiecy”
– Charles Sterling „Martwa natura”
– Umberto Eco „Historia piękna”, „Historia brzydoty”
– John Berger „Sposoby widzenia”
– David Sylvester „Rozmowy z Baconem”
– Maria Rzepińska „Historia koloru”
– John Gage „Kolor i kultura”
– Wiesław Juszczak „Zasłona w rajskie ptaki”, „Wędrówka do źródeł”
– Aneta Grodecka „Poeci patrzą. Obrazy, wiersze, komentarze”
– Tadeusz Boruta „Szkoła patrzenia”
– Jean Baudrillard „Spisek sztuki”
– David Freedberg „Potęga wizerunku”
– Victor Stoichita „Krótka historia cienia”, „Ustanowienia obrazu”
– Zygmunt Bauman „Między chwilą a pięknem”

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.
Na ocenę wpływają następujące czynniki:
– obecność na zajęciach
– zaangażowanie w pracy
– realizacja własnych koncepcji plastycznych poza pracownią
– poziom i stopień zrealizowanych projektów, który powinien być zgodny z emocjonalnymi i intelektualnymi predyspozycjami studenta

15/ Język wykładowy
Polski, angielski

PROGRAM PRACOWNI EN

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:07
  • Ostatnia edycja: 16.10.2020, 13:28