Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
VIII Pracownia Malarstwa

2/ Kierownik Pracowni
dr hab. Wojciech Gorączniak, prof. UAP
wojciech.goraczniak@uap.edu.pl

3/ Asystent
dr Monika Shaded, ad.
monika.shaded@uap.edu.pl

4/ Sala
s. 21, bud. F, ul. Szewska 16

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II, III, IV, V semestr), Malarstwo Pracownia Uzupełniająca (II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).

Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II semestr), Malarstwo Pracownia
Uzupełniająca (I, II, III semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla pozostałych kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie Mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Animacja (III, IV semestr)
Projektowanie Mebla (III, IV, V semestr)
Design Krajobrazu (V semestr)
Wzornictwo (III, IV, V semestr)
Architektura Wnętrz (III, IV, V semestr)
Scenografia (III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (III, IV semestr)
Grafika (III, IV, V semestr)
Fotografia (III, IV, V semestr)
Rzeźba (III, IV semestr)
Intermedia (III, IV, V semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunku:
Animacja (I, II, III semestr)
Architektura (III semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II, III semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV semestr)
Grafika (I, II, III semestr)
Fotografia (I, II, III semestr)
Intermedia (I, II, III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – malarstwo pracownia kierunkowa – 41 ECTS, malarstwo pracownia uzupełniająca – 4 ECTS, pracownia dyplomująca – 5 ECTS, praca dyplomowa – 9 ECTS
II stopień – ECTS, malarstwo pracownia kierunkowa 15 ECTS, pracownia uzupełniająca – 25 ECTS, magisterska pracownia artystyczna – 12 ECTS, pracownia dyplomująca – 5 ECTS, praca dyplomowa – 10 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Pracownia jest miejscem uświadamiania możliwości jakie daje malarstwo w przeżywaniu, interpretowaniu, tłumaczeniu rzeczywistości. Jednym z najistotniejszych elementów programu pracowni jest twórcza refleksja związana z pojęciem formy jako niezbędnego i kluczowego czynnika w procesie urzeczywistniania idei artystycznej. To forma stanowi "najbezpieczniejszą" płaszczyznę dyskusji i dialogu. Jest elementem w jakiś sposób uchwytnym, możliwym do krytycznej weryfikacji i analizy – poddającym się pewnej obiektywizacji.
Realizacja zadań artystycznych w pracowni związana jest z kształtowaniem umiejętności krytycznego analizowania formy oraz budowaniem indywidualnych strategii artystycznych, a co za tym idzie, strategii warsztatowych. Jednak warsztat powinien być rozumiany nie tylko w aspekcie czysto praktycznym, ale światopoglądowym – duchowym i intelektualnym. Warsztat jest elementem artystycznej idei – wynika z niej, jednocześnie ją kształtując. Zajęcia w pracowni mają na celu pobudzanie świadomości celowego posługiwania się środkami artystycznego – malarskiego wyrazu, budowanie tożsamości twórczej wykraczającej także poza sferę czysto wizualną. Bardzo ważnym elementem jest rozwijanie wrażliwości społecznej oraz umiejętności współpracy przy realizacji wspólnych zadań. W stymulowaniu tego rodzaju aktywności będą pomagać wykłady, wspólne oglądanie i przygotowywanie wystaw, lektury, wyjazdy plenerowe i warsztatowe, a także współpraca z innymi pracowniami. Wiąże się z tym zasadniczy aspekt dydaktyki artystycznej, jakim jest potrzeba samokształcenia – wzajemnej obserwacji, uczenia się od siebie, dyskutowania o swojej pracy, kształtowania szacunku wobec różnorodności postaw. Z tego powodu tak ważna jest aktywna obecność w pracowni.

Istotną częścią myślenia o swojej pracy stanowi proces jej dokumentowania, umiejętność prezentacji i autokomentarza. Zajęcia obejmują pracę z natury (sytuacje studyjne) głównie w przypadku studentów I roku I st., w przypadku lat starszych oraz studentów II st. realizację zadań tematycznych (tematy roczne są zmiennym elementem programu) oraz realizację zadań autorskich. Podstawą oceny jest aktywny udział w zajęciach i konsultacjach oraz realizacja tematów rocznych.
https://www.facebook.com/groups/1717694658555881/

13/ Spis zalecanych lektur
Max Doerner „Materiały malarskie i ich zastosowanie”
Victor Stoichita „Ustanowienie obrazu”
Hans Belting „Antropologia obrazu”
Gottfried Boehm „O obrazach i widzeniu”
Mieczysław Porębski „Pożegnanie z krytyką”
Mieczysław Porębski „Kubizm”
Fernand Leger „Funkcje malarstwa”
Charles Sterling „Martwa natura”
Elżbieta Grabska, Hanna Szymańska „Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa”
Władysław Strzemiński „Teoria widzenia”
Agnieszka Taborska „Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm”
David Sylvester „Brutalność faktu. Rozmowy z Francisem Baconem”
Zbigniew Podgórzec „Rozmowy z Jerzym Nowosielskim”
Piotr Piotrowski „Znaczenia modernizmu”

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.
Podstawą oceny jest aktywny udział w zajęciach i realizacja tematów rocznych.

15/ Język wykładowy
Polski

 


 

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:05
  • Ostatnia edycja: 05.11.2020, 09:54