Przejdź do treści

VIII PRACOWNIA MALARSTWA

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

dr hab. Wojciech Gorączniak, prof. UAP – kierownik pracowni

dr Monika Shaded, ad.


KONTAKT
wojciech.goraczniak@uap.edu.pl
monika.shaded@uap.edu.pl

Lokalizacja:

ul. Szewska 16, bud F, sala 21

Program:
Pracownia jest miejscem uświadamiania możliwości jakie daje malarstwo w przeżywaniu, interpretowaniu, tłumaczeniu rzeczywistości. Jednym z najistotniejszych elementów programu pracowni jest twórcza refleksja związana z pojęciem formy jako niezbędnego i kluczowego czynnika w procesie urzeczywistniania idei artystycznej. To forma stanowi „najbezpieczniejszą” płaszczyznę dyskusji i dialogu. Jest elementem w jakiś sposób uchwytnym, możliwym do krytycznej weryfikacji i analizy – poddającym się pewnej obiektywizacji. Realizacja zadań artystycznych w pracowni związana jest z kształtowaniem umiejętności krytycznego analizowania formy oraz budowaniem indywidualnych strategii artystycznych, a co za tym idzie, strategii warsztatowych. Jednak warsztat powinien być rozumiany nie tylko w aspekcie czysto praktycznym, ale światopoglądowym – duchowym i intelektualnym. Warsztat jest elementem artystycznej idei – wynika z niej, jednocześnie ją kształtując. Zajęcia w pracowni mają na celu pobudzanie świadomości celowego posługiwania się środkami artystycznego – malarskiego wyrazu, budowanie tożsamości twórczej wykraczającej także poza sferę czysto wizualną. Bardzo ważnym elementem jest rozwijanie wrażliwości społecznej oraz umiejętności współpracy przy realizacji wspólnych zadań. W stymulowaniu tego rodzaju aktywności będą pomagać wykłady, wspólne oglądanie i przygotowywanie wystaw, lektury, wyjazdy plenerowe i warsztatowe, a także współpraca z innymi pracowniami. Wiąże się z tym zasadniczy aspekt dydaktyki artystycznej, jakim jest potrzeba samokształcenia – wzajemnej obserwacji, uczenia się od siebie, dyskutowania o swojej pracy, kształtowania szacunku wobec różnorodności postaw. Z tego powodu tak ważna jest aktywna obecność w pracowni. Istotną częścią myślenia o swojej pracy stanowi proces jej dokumentowania, umiejętność prezentacji i autokomentarza.

Zajęcia obejmują pracę z natury (sytuacje studyjne) głównie w przypadku osób studiujących na I roku jednolitych studiów magisterskich, w przypadku lat starszych oraz osób studiujących na II st. realizację zadań tematycznych (tematy roczne są zmiennym elementem programu) oraz realizację tematów autorskich.

Języki wykładowe:
Polski

Realizowane przedmioty:

Jednolite studia magisterskie: Malarstwo Propedeutyka, Konsultacje, Malarstwo – Pracownia Kierunkowa, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Magisterska Pracownia Artystyczna, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy, Malarstwo – przedmiot prowadzony dla innych kierunków.

Studia I stopnia: Malarstwo – Pracownia Kierunkowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy, Malarstwo – przedmiot prowadzony dla innych kierunków.

Studia II stopnia: Magisterska Pracownia Artystyczna, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy. 

Wystawa końcoworoczna:


  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:05
  • Ostatnia edycja: 10.05.2023, 15:48