Przejdź do treści

VII PRACOWNIA MALARSTWA

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

dr hab. Joanna Marcinkowska, prof. UAP – p.o. kierowniczki pracowni

mgr Natalia Brzezińska, asyst. 


KONTAKT

joanna.marcinkowska@uap.edu.pl 

natalia.brzezinska@uap.edu.plLokalizacja 

ul. Szewska 16, bud F, sala 20

Program
Program pracowni oferuje studiującym szerokie spektrum eksploracji malarstwa jako języka plastycznej ekspresji. Tym, co dla nas najważniejsze jest pobudzanie i kształtowanie wyobraźni, która warunkuje wszelką kreację oraz towarzyszenie studiującym w drodze do budowania ich własnego języka plastycznego. Oba te aspekty nieodzownie związane są z nabywaniem umiejętności manualnych. Program pracowni skonstruowany jest zatem w oparciu zarówno o zadania studyjne, takie jak martwa natura, akt czy pejzaż (szczególnie dla osób studiujących na I roku) oraz o tematy hasłowe proponowane przez prowadzące, a także powstające w oparciu o własne koncepcje studiujących.

Ponadto jednym z zadań realizowanych w pracowni przez cały rok akademicki jest analiza różnorodnych aspektów kultury tradycyjnej poprzez pryzmat sztuki. Każdego roku temat dotyczy innego regionu. Co przy tym bardzo istotne, zależy nam przede wszystkim na indywidualnym podejściu studentów, studentek i osób studiujących do zagadnienia związanego z kulturą ludową. Analiza zatem poparta jest każdorazowo wcześniejszym jej rozpoznaniem (prezentacje, wykłady itp.), a także badaniem na danym obszarze w ramach wspólnych, pracownianych plenerów.

Osoby studiujące w pracowni mogą zapoznać się z różnorodnymi technikami malarskimi. Są też wspierane we własnych, także eksperymentalnych poszukiwaniach, niezależnie od medium malarskiego i zainteresowań. Co bardzo ważne, stawiamy na indywidualny rozwój studentów i studentek i osób studiujących, przy jednoczesnym podkreśleniu, że pracownia jest wspólną przestrzenią twórczej pracy dla osób studiujących na wszystkich kierunkach UAP. 


Języki wykładowe

Polski i angielski


Realizowane przedmioty

Jednolite studia magisterskie: Malarstwo Propedeutyka, Konsultacje, Malarstwo – Pracownia Kierunkowa, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Magisterska Pracownia Artystyczna, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy, Malarstwo – przedmiot prowadzony dla innych kierunków.

Studia I stopnia: Malarstwo – Pracownia Kierunkowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy, Malarstwo – przedmiot prowadzony dla innych kierunków.

Studia II stopnia: Magisterska Pracownia Artystyczna, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy. 

Wystawa końcoworoczna 2022

Wystawa końcoworoczna 2021

Wystawa końcoworoczna 2020


VII PAINTING STUDIO

dr hab. Joanna Marcinkowska, prof. UAP – head of the studio

Natalia Brzezińska, MSc, assistant

CONTACT

joanna.marcinkowska@uap.edu.pl

natalia.brzezinska@uap.edu.pl

Location

Szewska street nr 16, building F, room 20

Program

Program of the studio offers a big spectrum of exploration of painting as a language of visual expression. The most important for us is to develop the imagination, which conditions all creation. We also want to accompanying students on the way to building their own artistic language. Both of these aspects are indispensably related to the acquisition of manual skills. The studio’s program is therefore constructed on the basis of both study tasks, such as still life, nude or landscape (especially for first-year students) and slogan topics proposed by the teachers, as well as based on the students’ own concepts.

Moreover, one of the topic that we are working on throughout the academic year is the analysis of various aspects of folk culture through the prism of art. Each year the topic is related to a different region. What is very important, we care about the individual approach of students to the issue related to folk culture. Therefore, the analysis is supported each time by its earlier diagnosis (presentations, lectures, etc.), as well as research in a specific area during the plein-airs.

Students will get know how to use a variety of painting techniques. They will be also supported in their own, also experimental searches, depends of the painting medium and interests. We focus on the individual development of students, but in the same time we want to show that the studio is a common space of creation for people studying at all faculties of UAP.

Subjects

Uniform master’s studies: Painting Propaedeutics, Consultations, Painting – Specialization Studio, Selected Art or Design Studio, Master’s Art Studio, Supplementary Painting Studio, Supplementary Art Studio, Diploma Studio, Diploma Examination, Painting – a subject conducted for other faculties.

Bachelor: Painting – Specialization Studio, Supplementary Artistic Studio, Selected Art or Design Studio, Diploma Studio, Diploma Examination, Painting – subject taught for other faculties.

Master: Master’s Art Studio, Painting Supplementary Studio, Supplementary Art Studio, Selected Art or Design Studio, Diploma Studio, Diploma Examination.

End of year exhibition 2022

https://wk.uap.edu.pl/2022/start/wydzial-malarstwo-i-rysunku/vii-pracownia-malarstwo/

End of year exhibition 2021

End of year exhibition 2020

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:05
  • Ostatnia edycja: 10.05.2023, 16:01