Przejdź do treści

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

dr hab. Tomasz Kalitko, prof. UAP – kierownik pracowni

mgr Krzysztof Mętel, as. 


KONTAKT
email: tomasz.kalitko@uap.edu.pl
email: krzysztof.metel@uap.edu.pl



Lokalizacja 

Bud. F, sala nr 10, 11

Program
Nadrzędnym celem naszego programu jest rozwijanie twórczego potencjału osób studiujących w pracowni, a także pogłębienie wrażliwości i świadomości twórczej, wspomagającej proces budowania własnej postawy i tożsamości artystycznej. Założeniem pracowni jest rozbudzenie ciekawości i wrażliwości na otaczający nas świat- zewnętrzny i wewnętrzny – chęci poszerzenia świadomości, poszukiwania prawdy, otwarcia na nowe znaczenia, przemiany nieznanego w znane i przekraczanie granic. Realizacja programu przebiegać będzie w oparciu o dwa zestawy ćwiczeń. W zestawie pierwszym kładziemy nacisk na układy przestrzenne z osobą pozującą. Martwe natury – rozbudowane scenografie – tworzą niezwykły nastrój inspirując i wydobywając kreatywność. Ta grupa tematów ściśle związana jest z nauką warsztatu umożliwiającego skuteczną artykulację wypowiedzi artystycznych. Tematy z zestawu drugiego to zbiór haseł, które poprzez otwartość na interpretację, odwołują się do wyobraźni oraz zmysłu analitycznego i refleksyjnego. Głównym celem tych ćwiczeń jest praca nad określeniem indywidualnego języka plastycznego, a także zapoznanie studentek, studentów i osób studiujących z pracą nad określonym tematem. Największy nacisk jednak kładziemy podczas rozmów, korekt i konsultacji na naukę myślenia abstrakcyjnego, oraz umiejętność świadomego budowania obrazu poprzez używanie światła, kompozycji i koloru, co ustanawia kompetencje potrzebne do realizacji swoich prac, nie tylko malarskich. Tak szeroki wachlarz programowy umożliwia jednoczesny rozwój umiejętności warsztatowych i koncepcyjnych, nadaje wyjątkowego skupienia podczas pracy i przekłada się na energetyczną atmosferę w pracowni.

Języki wykładowe
Polski, angielski

Realizowane przedmioty

Jednolite studia magisterskie: Malarstwo Propedeutyka, Konsultacje, Malarstwo – Pracownia Kierunkowa, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Magisterska Pracownia Artystyczna, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy, Malarstwo – przedmiot prowadzony dla innych kierunków.

Studia I stopnia: Malarstwo – Pracownia Kierunkowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy, Malarstwo – przedmiot prowadzony dla innych kierunków.

Studia II stopnia: Magisterska Pracownia Artystyczna, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy. 



VI PAINTING STUDIO

dr hab. Tomasz Kalitko, prof. UAP – HEAD OF THE STUDIO

mgr Krzysztof Mętel – ASSISTANT

CONTACT

email: tomasz.kalitko@uap.edu.pl 

email: krzysztof.metel@uap.edu.pl



LOCATION

Building F, 16 Szewska Street, room 10, 11

PROGRAM:

The primary goal of the studio’s program is to develop the student’s creative potential, as well as to deepen their artistic awareness and sensitivity, supporting the process of building their own artistic attitude and identity. The premise of the studio is to awaken students’ curiosity and sensitivity to the world around us – external and internal, along with the desire to expand awareness, search for the truth, openness to new meanings, transforming the unknown into the known and crossing borders. The implementation of the program will be based on two sets of exercises. In the first set, we emphasize spatial arrangements supplemented with a posing model. Still lifes – elaborate scenography, create an unusual atmosphere, inspiring and bringing out creativity in students. This group of topics is closely related to learning the technique that enables effective articulation of one’s artistic statements and is intended for undergraduate students. The topics from the second set are a collection of entries that, through openness to interpretation, refer to the imagination and the analytical and reflective sense of students. The main purpose of these exercises is to work on defining the student’s original artistic language, as well as to familiarize the student with work on a specific topic. However, during conversations, corrections and consultations, we put the greatest emphasis on learning abstract thinking, and the ability to consciously build an image through the use of light, composition and color, which enriches our students with real instruments for the implementation of their works, also other than solely painting. Such a wide range of programs enables the simultaneous development of workshop and conceptual skills, gives exceptional concentration during work and translates into an energetic atmosphere in the studio.

Subjects

Uniform master’s studies: Painting Propaedeutics, Consultations, Painting – Specialization Studio, Selected Art or Design Studio, Master’s Art Studio, Supplementary Painting Studio, Supplementary Art Studio, Diploma Studio, Diploma Examination, Painting – a subject conducted for other faculties.

Bachelor: Painting – Specialization Studio, Supplementary Artistic Studio, Selected Art or Design Studio, Diploma Studio, Diploma Examination, Painting – subject taught for other faculties.

Master: Master’s Art Studio, Painting Supplementary Studio, Supplementary Art Studio, Selected Art or Design Studio, Diploma Studio, Diploma Examination.

END OF THE YEAR EXHIBITION


  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:04
  • Ostatnia edycja: 10.05.2023, 15:47