Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
VI Pracownia Malarstwa

2/ Kierownik Pracowni
dr hab. Tomasz Kalitko prof. UAP
tomasz.kalitko@uap.edu.pl

3/ Asystent
mgr Krzysztof Mętel, asyst.
krzysztof.metel@uap.edu.pl

4/ Sala
Sala nr. 10, Bud F

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II, III, IV, V semestr), Malarstwo
Pracownia Uzupełniająca (II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).

Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II semestr), Malarstwo Pracownia
Uzupełniająca (I, II, III semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla pozostałych kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie Mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)

Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Animacja (III, IV semestr)
Projektowanie Mebla (III, IV, V semestr)
Design Krajobrazu (V semestr)
Wzornictwo (III, IV, V semestr)
Architektura Wnętrz (III, IV, V semestr)
Scenografia (III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (III, IV semestr)
Grafika (III, IV, V semestr)
Fotografia (III, IV, V semestr)
Rzeźba (III, IV semestr)
Intermedia (III, IV, V semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunku:
Animacja (I, II, III semestr)
Architektura (III semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II, III semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV semestr)
Grafika (I, II, III semestr)
Fotografia (I, II, III semestr)
Intermedia (I, II, III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – malarstwo pracownia kierunkowa – 41 ECTS, malarstwo pracownia uzupełniająca – 4 ECTS, pracownia dyplomująca – 5 ECTS, praca dyplomowa – 9 ECTS II stopień – ECTS, malarstwo pracownia kierunkowa 15 ECTS, pracownia uzupełniająca – 25 ECTS, magisterska pracownia artystyczna – 12 ECTS, pracownia dyplomująca – 5 ECTS, praca dyplomowa – 10 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Nadrzędnym celem programu pracowni jest rozwijanie twórczego potencjału studenta, a także pogłębienie jego świadomości artystycznej i wrażliwości, wspomagającej proces budowania własnej postawy i tożsamości artystycznej. Założeniem pracowni jest rozbudzenie ciekawości i wrażliwości w studentach, na otaczający nas świat- zewnętrzny i wewnętrzny, chęci poszerzenia świadomości, poszukiwania prawdy, otwarcia na nowe znaczenia, przemiany nieznanego w znane i przekraczanie granic. Realizacja programu przebiegać będzie w oparciu o dwa zestawy ćwiczeń. W zestawie pierwszym kładziemy nacisk na układy przestrzenne uzupełnione pozującym modelem. Martwe natury- rozbudowane scenografie, tworzą niezwykły nastrój inspirując i wydobywając ze studentów kreatywność. Ta grupa tematów ściśle związana jest z nauką warsztatu umożliwiającego skuteczną artykulację swoich wypowiedzi artystycznych i przeznaczona jest dla studentów studiów licencjackich. Tematy z zestawu drugiego to zbiór haseł, które poprzez otwartość na interpretację odwołują się do wyobraźni oraz zmysłu analitycznego i refleksyjnego studentów. Głównym celem tych ćwiczeń jest praca nad określeniem indywidualnego języka plastycznego studenta, a także zapoznanie studenta z pracą nad określonym tematem. Największy nacisk jednak kładziemy podczas rozmów, korekt i konsultacji na naukę myślenia abstrakcyjnego, oraz umiejętność świadomego budowania obrazu poprzez używanie światła, kompozycji i koloru, co wzbogaca naszych studentów w realne instrumenty do realizacji swoich prac, nie tylko malarskich. Tak szeroki wachlarz programowy umożliwia jednoczesny rozwój umiejętności warsztatowych i koncepcyjnych, nadaje wyjątkowego skupienia podczas pracy i przekłada się na energetyczną atmosferę w pracowni.

13/ Spis zalecanych lektur
David Freedberg – Potęga wizerunków
Elżbieta Grabska, Hanna Morawska – Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa
Georges Didi-Huberman – Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki
Georges Didi-Huberman – Strategie obrazów. Oko historii 1
Gotfried Boehm – O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów
Hans Belting – Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie
Hans Belting – Faces. Historia twarzy
Heinrich Wolfflin – Podstawowe pojęcia w historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce w
historii nowożytnej
Hubert Damisch – Okno w żółci kadmowej, albo o tym co kryje się pod spodem malarstwa
Jakub Banasiak – Oduczyć sztuki. Metoda pedagogiczna Leona Tarasewicza na tle tradycji
dydaktycznej Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Jakub Banasiak – 15 stuleci / rozmowa z Wilhelmem Sasnalem
Jerzy Ludwiński – Sztuka w epoce postartystycznej i inne teksty
John Gage – Kolor i kultur. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji
Mateusz Salwa – Iluzja w malarstwie: próba filozoficznej interpretacji

Victor Stoichita – Ustanowienie obrazu
W. J. T. Mitchell – Czego chcą obrazy?
Yves Alain Bois – Model as painting
Zbigniew Taranienko – Rozmowy o malarstwie

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest namalowanie 6 obrazów w dowolnej technice malarskiej a także obecność na zajęciach i indywidualnych konsultacjach. Rezultaty pracy studenta są oceniane podczas indywidualnego przeglądu na koniec semestru, podczas którego obrazy analizowane są pod kątem tematu, treści i adekwatności rozwiązań formalnych. Analizie podlega także przebieg współpracy z dydaktykami pracowni.

15/ Język wykładowy
Polski, angielski


WYSTAWA KOŃCOWOROCZNA 3D 

PREZENTACJA VI PRACOWNI MALARSTWA UAP  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:04
  • Ostatnia edycja: 05.10.2020, 16:16