Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
IX Pracownia Malarstwa

2/ Kierownik Pracowni
prof. dr hab. Marek Haładuda
marek.haladuda@uap.edu.pl

3/ Asystent
mgr Agnieszka Sowisło – Przybył, asyst.
agnieszka.sowislo@uap.edu.pl

4/ Sala
6, budynek A

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II, III, IV, V semestr), Malarstwo
Pracownia Uzupełniająca (II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).

Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II semestr), Malarstwo Pracownia
Uzupełniająca (I, II, III semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla pozostałych kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie Mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Animacja (III, IV semestr)
Projektowanie Mebla (III, IV, V semestr)
Design Krajobrazu (V semestr)
Wzornictwo (III, IV, V semestr)
Architektura Wnętrz (III, IV, V semestr)
Scenografia (III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (III, IV semestr)
Grafika (III, IV, V semestr)
Fotografia (III, IV, V semestr)
Rzeźba (III, IV semestr)
Intermedia (III, IV, V semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunku:
Animacja (I, II, III semestr)
Architektura (III semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II, III semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV semestr)
Grafika (I, II, III semestr)
Fotografia (I, II, III semestr)
Intermedia (I, II, III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka
ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności
od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – malarstwo pracownia kierunkowa – 41 ECTS, malarstwo pracownia uzupełniająca – 4 ECTS, pracownia dyplomująca – 5 ECTS, praca dyplomowa – 9 ECTS
II stopień – ECTS, malarstwo pracownia kierunkowa 15 ECTS, pracownia uzupełniająca – 25 ECTS, magisterska pracownia artystyczna – 12 ECTS, pracownia dyplomująca – 5 ECTS, praca dyplomowa – 10 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Kształcenie studentów jest procesem, na który składa się: poznanie malarskiego warsztatu, nauka widzenia problemów plastycznych, rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości i stymulowanie rozwoju samodzielnego myślenia. Jednym z elementów programu pracowni jest relacja wobec rzeczywistości jako zjawiska obserwowalnego (zawierającego byty materialne), spełniająca się w obszarach:
– analizy malarskiej postrzeganych form
– inspiracji wywołującej dalsze poszukiwania artystyczne
Nawiązanie do zjawisk fizycznych traktuję nie tylko jako przejaw propedeutyki malarstwa. Inspiracja formami występującymi w bliższym, czy dalszym otoczeniu, może być obecna na każdym etapie studiów. Ten sam temat może być podjęty przez każdego studenta. Kontynuację programu pracowni stanowi postrzeganie rzeczywistości nie tylko w kontekście
odniesień opartych na wrażeniach zmysłowych. Łączność z rzeczywistością jako zbiorem pojęć z różnych form kulturowej aktywności pogłębia proces studiowania poprzez szukanie znaczeń interesujących danego studenta. Wiąże się ten aspekt z nadrzędną częścią procesu dydaktycznego jaką jest formułowanie indywidualnej postawy twórczej, budowanie artystycznej samodzielności. Potencjalne impulsy mogące stanowić swoisty zaczyn powstawania odrębnej wyobraźni, dostarczyć może problematyka w sferze szeroko rozumianej definicji kultury. Przykładami są tematy określane „hasłami” wywodzącymi się np. z kultury symbolicznej (sztuki plastyczne, literatura, film, filozofia itd.), kultury społecznej (relacje ideologiczne, obyczajowe itd.) czy kultury materialnej (współczesne technologie itd.). Metodą objaśniającą różnorodność rozwiązań w szukaniu klarownego ujęcia podjętego problemu i w znalezieniu optymalnej konstrukcji obrazu jest systematyczne wykonywanie szkiców rysunkowych. Współbieżną czynnością może być prowadzenie notatek na każdym etapie pracy nad obrazem). Uzupełnieniem programu pracowni są pokazy multimedialne wybranych zagadnień malarskich, na przykładzie reprodukcji dzieł sztuki dawnej i współczesnej.
Realizacje wobec rzeczywistości:
(układy przestrzenne, model, bliższe lub dalsze otoczenie)
1. „Punkt i linia a płaszczyzna”
Analiza środków plastycznych.
2. „Kompozycja”
Kompozycja obrazu: dynamiczna albo statyczna. Konstrukcja obrazu.
3. „Kontrast”
Napięcia rytmu, linii, barwy, itd.
4. „Materia”
Struktura obrazu. Ślad malarski.
5. „Światło”
Światło jako element budujący warstwę znaczeniową obrazu.
6. „Przestrzeń”
Płaszczyzna obrazu a iluzja przestrzeni.
7. „Figura we wnętrzu”
Aranżacja przestrzeni z udziałem modela. Obecność człowieka jako wyraz refleksji
egzystencjalnych.

Realizacje określane „hasłem”:

1. „Zapis czasu”
Relacja filmowego, ruchomego kadru wobec malarskiego, zatrzymanego
w czasie obrazu.
2. „Idąc ulicą…”
Fragment miasta „tu i teraz”. Interpretacja sytuacji oglądanej, zapamiętanej.
3. „Obraz telewizyjny”
Pastisz, trawestacja przekazu telewizyjnego.
4. „Nie wierzę w życie pozakomputerowe”
Relacja wobec współczesnych technologii.

5. „Pamięć wody, ziemi…”
Woda, ziemia i inne elementy składające się na kulturowe pojęcie żywiołów.
Żywioły jako znaki symboliczne, reprezentacje określonych treści.
6. „Piony – poziomy”
Dychotomia dwóch elementów formujących dynamikę obrazu.
7. „Znak”
Inspiracja pojęciem znaku jako syntetycznej formy wizualnego komunikatu.
8. „Dzieło otwarte” (wg pojęcia Umberto Eco)
Malarski dialog z wybranym dziełem sztuki dawnej lub współczesnej.
9. „Głośno – cicho”
Próba ujęcia tematu poprzez odpowiednie nasycenie koloru, natężenie światła, organizację
kompozycji oraz głębię przestrzeni.
10. „W drodze”
Wykorzystanie motywu podróży jako próby zobrazowania procesu malarskiego. Analogia
dynamicznego, pełnego napięć kompozycyjnych
i kolorystycznych procesu przemieszczania się do procesu malowania.
11. „Czarno – biały pejzaż miasta”
Próba ujęcia tematu poprzez środki artystycznego wyrazu z pominięciem bieli i czerni.

13/ Spis zalecanych lektur
1. Apollinaire Guillaume „Kubiści”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1959;
2. Clark Kenneth „Akt, studium idealnej formy“, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998;
3. Czapski Józef „Patrząc”, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996;
4. Gadamer Hans-Georg „Aktualność piękna“, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993;
5. Gage John „Kolor i znaczenie”, Uniwersitas, Kraków 2010;
6. Kandyński Wasyl „Punkt i linia a płaszczyzna”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986;
7. Rzepińska Maria „Historia koloru”, Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 1989;
8. Sylwester David „Rozmowy z Francisem Baconem”, Wydawnictwo Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1997;
9. Taranienko Zbigniew „Alchemia obrazu. Rozmowy ze Stanisławem Fijałkowskim”, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2012;

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest realizacja wszystkich tematów podejmowanych w Pracowni oraz realizacja jednego tematu (w semestrze) określanego hasłem. Podstawą oceny jest również aktywny udział w zajęciach.

15/ Język wykładowy
Polski, angielski


  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:06
  • Ostatnia edycja: 04.02.2021, 15:24