Przejdź do treści

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

dr hab. Tomasz Bukowski, prof. UAP – kierownik pracowni

dr Anna Kołacka, ad.


KONTAKT
email: tomasz.bukowski@uap.edu.pl
email: anna.kolacka@uap.edu.pl


Lokalizacja 

Bud. G, ul. Mielżyńskiego 24, sala 213

Program

Rysunek jako doświadczanie świata.
Wydaje się, że pierwsze jest doznanie wzrokowe. Z niego może zrodzić się refleksja nad światem, która bywa determinowana przez wiele skomplikowanych i często nie do końca dających się wskazać czynników jak nasza osobowość, wspomnienia, doświadczenie…
Pragnąłbym, aby rysunek stawał się miejscem eksperymentu, poligonem doświadczalnym, miejscem sukcesów, a także porażek, jakie w naturalny sposób towarzyszą procesowi twórczemu.
Rysunek jako forma wyrazu artystycznego może stać się pewnego rodzaju azylem czy ucieczką, może być miejscem do zamanifestowania siebie, swoich poglądów czy stosunku do świata.
Studia powinny być początkiem odkrywania własnej tożsamości artystycznej.
Nie da się jej zbudować w próżni. Dlatego tak ważne jest, aby trakcie studiowania nabywać umiejętności potrzebne do realizacji naszych zamierzeń artystycznych. Mają w tym pomóc sytuacje aranżowane w pracowni. Są one niejako punktem wyjścia dla rozwijania szeroko rozumianego warsztatu rysunkowego. Mają pomóc w nauce komponowania, dostrzegania relacji przestrzennych, obserwacji form światła i cienia, kształtowania poczucia formy.

Proponowane tematy hasłowe mają pozwolić znaleźć jedynie jakiś punkt zaczepienia, dać moment startu dla rysunkowej refleksji. Szkic, notatka, fotografia wszystko może być punktem wyjścia do indywidualnej, artystycznej kreacji.

Proponowane tematy (tematy dla I roku mają charakter studyjny): Akcent, Dynamiczny, Statyczny, Zdjęcie, W cieniu, Ja – twarz, dłonie, stopy.

Tematy wolne (do wyboru dla wszystkich lat i kierunków studiów): Sennik, Podwórko, Krawędzie/Przy krawędzi, Gry i zabawy, Nie ma teraźniejszości, są tylko wspomnienia, Format-owanie, W koło, Bez przerwy, To, co mnie określa, Portret rodzinny, Niespodziewany, Pojedyncze-wielokrotne, Kilka przedmiotów, Niby tak samo jak wczoraj.

Języki wykładowe
Polski i angielski

Realizowane przedmioty

Jednolite studia magisterskie: Rysunek z elementami anatomii, Konsultacje, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia I stopnia: Rysunek z elementami anatomii, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia II stopnia: Rysunek,  Wybrana pracownia artystyczna lub projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Egzamin dyplomowy

Wystawa końcoworoczna

2020:  https://wk.uap.edu.pl/2020/start/wydzial-malarstwa-i-rysunku/xvii-pracownia-rysunku/

2021:  https://wk.uap.edu.pl/2021/start/wydzial-malarstwa-i-rysunku/xvii-pracownia-rysunku/

2022:  https://wk.uap.edu.pl/2022/start/wydzial-malarstwa-i-rysunku/xvii-pracownia-rysunku/


XVIIth Drawing Studio

TEACHING STAFF

dr hab. Tomasz Bukowski prof. UAP – coordinator 

dr Anna Kołacka ad.


CONTACT
email:  tomasz.bukowski@uap.edu.pl
email: anna.kolacka@uap.edu.pl


Localisation

building G, ul. Mielżyńskiego 24, room 213

Programme

Drawing as the world’s experience.

The visual experience seems to be the first. From it, a reflection on the world can arise, which is sometimes determined by many complicated and often not fully identifiable factors such as our personality, memories, experience…

I would like drawing to become a place of experimentation, a searching space, a place of successes and failures that naturally accompany the creative process.

Drawing as a form of artistic expression can become a kind of asylum or escape, it can be a place to manifest oneself, one’s view or attitude towards the world.

Study should be the beginning of discovering one’s own artistic identity. It cannot be built in a vacuum. That is why it is so important to acquire the skills needed to implement our artistic intentions while studying. Situations arranged in the studio are to help with this. They are a kind of starting point for developing a broadly understood drawing technical competences. They are to help in learning how to compose, perceive spatial relations, observe forms of light and shadow, and develop a sense of form.

The proposed themes are intended to give a starting point for drawing reflection. A sketch, a note, a photo can be the beginning of individual artistic creation. 

Topic for the 1st year focuses on studying nature: Accent, Dynamic, Static, Photograph, In the shade, I – face, hands, feet

Free topics (available for all fields and years of study): Dream book, Backyard, Edge/At the edge, Games and activities, There is no presence, there are only memories, Format- ting, In circle, Without interruption/Continously, What determines me, Family portrait, Unexpected, Single – multiple, Multiple items, Apparently the same as yesterday.

Languages
Polish and English

Uniform Master’s studies:Drawing with elements of anatomy, Consultations, Drawing, Selected Art and Design Studio, Supplementary Art Studio, Master’s Art Studio, Diploma Studio, Diploma Thesis

1st degree studies:Drawing with elements of anatomy, Drawing, Selected Art and Design Studio, Supplementary Art Studio, Master’s Art Studio, Diploma Studio, Diploma Thesis

2nd degree studies:Drawing, Selected Art or Design Studio, Supplementary Art Studio, Master’s Art Studio, Diploma Studio, Diploma Examination


Exhibition End-Year:

2020:  https://wk.uap.edu.pl/2020/start/wydzial-malarstwa-i-rysunku/xvii-pracownia-rysunku/

2021:  https://wk.uap.edu.pl/2021/start/wydzial-malarstwa-i-rysunku/xvii-pracownia-rysunku/

2022:  https://wk.uap.edu.pl/2022/start/wydzial-malarstwa-i-rysunku/xvii-pracownia-rysunku/

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:52
  • Ostatnia edycja: 10.05.2023, 16:00