Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
XV Pracownia Rysunku

2/ Kierownik Pracowni
prof. dr hab. Grzegorz Keczmerski
grzegorz.keczmerski@uap.edu.pl

3/ Asystent
dr Agata Nowak, ad.
agata.nowak@uap.edu.pl

4/ Sala
nr 111, bud. A

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (III, IV, V, VI semestr), Rysunek z elementami anatomii (I, II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).
Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (I, II semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura (I, II, III, IV, V, VI semestr)
Design Krajobrazu ( I, II, III, IV semestr)
Projektowanie mebla (I, II, III, IV, V semestr)
Wzornictwo (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura wnętrz (I, II, III, IV, V semestr)
Scenografia (I, II, III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV, V semestr)
Fotografia (I, II, III, IV semestr)
Intermedia (I, II, III, IV, V semestr)
Grafika (I, II, III, IV, V semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV, V semestr)

Pracownia na II stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Architektura wnętrz (I, II semestr)
Fotografia (I, II semestr)
Intermedia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV semestr)
Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Design Krajobrazu (V semestr)
Fotografia (V semestr)
Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Architektura (III semestr)
Projektowanie mebla (III, IV semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (II, I, II, III, IV, V semestr)
Intermedia (III semestr)
Grafika (III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – Rysunek – 17 ECTS, Rysunek z elementami anatomii – 10 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 9 ECTS
II stopień – Rysunek – 8 ECTS, Magisterska Pracownia Artystyczna – 12 ECTS, Pracownia Dyplomująca -5 ECTS, Praca Dyplomowa -10 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Podstawowym miejscem pracy studentów jest pracownia. Tu student szkoli swój warsztat rysunkowy, zbiera doświadczenia idące z obserwacji natury i jej interpretacji. Sytuacje przestrzenne, również te z modelem, zawierają hasła, które zwracają uwagę na postawiony problem plastyczny (materia; linia; płaszczyzna; kontrast; czerń; światło, itp.). Pracę wobec natury uzupełniają tematy semestralne, które mają uaktywnić wyobraźnię. Składowa tych dwóch doświadczeń ma na celu wypracowanie przez każdego studenta własnego języka artystycznej wypowiedzi. Ważnym aspektem w pracy twórczej jest otwartość na wszelkie eksperymenty i świadome dążenie do zakładanego celu, w tym również świadomej inspiracji twórczością innych artystów. W semestrze zimowym, jak i letnim, studenci realizują jeden wybrany temat semestralny. Dla studentów I roku zastana w pracowni aranżacja z modelem uzupełniana będzie zagadnieniami z zakresu anatomii człowieka.

13/ Spis zalecanych lektur
Charles Sterling – „Martwa natura”
Kenneth Clark – „Akt”
Wassily Kandinsky – “Punkt i linia a płaszczyzna”
Ponadto, katalogi bieżących wystaw, czasopisma poświęcone sztuce.

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.
Na ocenę mają wpływ: udział w zajęciach, zaangażowanie i aktywność twórcza.

Oceniana jest umiejętność wykorzystywania wiedzy przy realizacji zadań problemowych. Ponadto student powinien wykazać umiejętność swobodnego posługiwania się środkami ekspresji należących do języka rysunku jak i właściwy dobór środków przy realizacji prac. Oceniana jest oryginalność koncepcji, umiejętność niezależnego podejmowania decyzji, twórcze podejście do stawianych problemów plastycznych i umiejętność wykorzystywania eksperymentów technologicznych. Każdy student na koniec każdego semestru prezentuje własny dorobek w formie wystawy i omawia każdą pracę.

15/ Język wykładowy
Polski

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:51
  • Ostatnia edycja: 19.05.2022, 10:38