Przejdź do treści

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

prof. Jacek Strzelecki – kierownik pracowni

dr Adam Gillert, ad. 


KONTAKT
email: jacek.strzelecki@uap.edu.pl
email: adam.gillert@uap.edu.pl


Lokalizacja

Sala 14, Bud. D UAP, ul Solna 4

Program

Przy myśleniu obrazem rysunek jest pierwszym, najbardziej naturalnym odruchem
i bezpośrednim zapisem reakcji na otoczenie, napotkaną sytuację, nastrój chwili. Może być notatką – koncepcją dla powstania obrazu, rzeźby, kompozycji przestrzennej. Może być także skończonym dziełem – spełnieniem artystycznych wizji. Wszystko to sprawia, że rysunek jest najbardziej osobistym przekazem wrażliwości i indywidualności. Studia w pracowni mają na celu pogłębienie umiejętności manualnych, technologicznych oraz poznanie zasad kompozycyjnych. Duży nacisk położony jest na rozwijanie indywidualnego podejścia do postawionych problemów, poszukiwanie własnego języka przekazu i odpowiedniego dla tych poszukiwań doboru narzędzi i technologii. 

Języki wykładowe
Polski, angielski

Realizowane przedmioty

Jednolite studia magisterskie: Rysunek z elementami anatomii, Konsultacje, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia I stopnia: Rysunek z elementami anatomii, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia II stopnia: Rysunek,  Wybrana pracownia artystyczna lub projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Egzamin dyplomowy


Wystawa końcoworoczna


I DRAWING STUDIO 

PROFESSOR JACEK STRZELECKI – head of the Studio

ADAM GILLERT, Ph.D. 

CONTACT

jacek.strzelecki@uap.edu.pl

adam.gillert@uap.edu.pl

Location

Classroom 14, Building D of the Abakanowicz University of the Arts, Solna street no. 4

Programme

While thinking in pictures, a drawing is the first, most natural impulse and a forthright depiction of the artist’s sense of his surroundings, the situation itself and emotions for the moment. It can be a note – a conception for a painting, sculpture, spatial composition. It may also become an independent work of art – the fulfillment of an artistic vision. All of that makes drawing the most personal medium for showing an artist’s sensitivity and individuality. Classes in the studio have a purpose of heightening manual and technological skills, and getting to know rules for composing an artwork. There is a substantial distinction for the development of an individual approach for subjects of interest, and the search for an unique languange for visual communication using appropriate tools and techniques. 

Languages

Polish, English

Uniform Master’s studies: Drawing with elements of anatomy, Consultations, Drawing, Selected Art and Design Studio, Supplementary Art Studio, Master’s Art Studio, Diploma Studio, Diploma Thesis

1st degree studies: Drawing with elements of anatomy, Drawing, Selected Art and Design Studio, Supplementary Art Studio, Master’s Art Studio, Diploma Studio, Diploma Thesis

 2nd degree studies: Drawing, Selected Art or Design Studio, Supplementary Art Studio, Master’s Art Studio, Diploma Studio, Diploma Examination

End of year exhibition


  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:38
  • Ostatnia edycja: 10.05.2023, 15:53