Przejdź do treści

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

dr Dorota Tarnowska-Urbanik, ad. – kierowniczka pracowni
prof. Anna Goebel – konsultantka 
mgr Lidia Wojcieszek, labor.


KONTAKT
dorota.tarnowska-urbanik@uap.edu.pl
anna.goebel@uap.edu.pl

lidia.wojcieszek@uap.edu.pl


Lokalizacja 

Sala nr 1 K, bud. A

Program

Program  Pracowni Tkaniny stanowi kontynuację dotychczasowych założeń i  korzysta z  bogatych doświadczeń związanych z innymi dziedzinami sztuki. Pracownia nie ogranicza się tylko do swojej historii, klasycznych formuł i receptur. Zachęcamy do eksperymentu i nowych doświadczeń. Kładziemy nacisk na świadomy proces twórczy i rozbudzenie wyobraźni dla tematu, do którego poszukujemy formy. Pracownia Tkaniny Artystycznej to miejsce spotkania, wymiany przemyśleń, idei i dialogu mającego doprowadzić osoby studiujące do stworzenia pełnowartościowego dzieła artystycznego. Pracownia dysponuje zapleczem, które pozwala zapoznać się z technikami: malarskimi, tkackimi, barwienia, tworzenia papieru czerpanego, technologiami związanymi z włóknami naturalnymi i syntetycznymi, oraz właściwościami wielorakich surowców, recyclingiem jak i również działaniami w przestrzeni. Zdobyta wiedza, eksperymenty, niestandardowe myślenie o tkaninie kształtuje świadomość i pozwala osobom studiującym rozwijać własny język wypowiedzi twórczej. Różnorodność postaw wymaga indywidualnej pracy z poszczególnymi osobowościami, uwzględniając ich zainteresowania i aktualny stan świadomości artystycznej. Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot. Zajęcia mają charakter artystyczny i warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

Języki wykładowe
Polski, angielski


Realizowane przedmioty

Jednolite studia magisterskie: Konsultacje, Magisterska pracownia artystyczna, Malarstwo-pracownia uzupełniająca, Artystyczna pracownia uzupełniająca, Artystyczna pracownia specjalistyczna, Wybrana pracownia artystyczna lub projektowa

Studia I stopnia: Pracownia dyplomująca, Malarstwo-pracownia kierunkowa, Artystyczna pracownia uzupełniająca, Artystyczna pracownia specjalistyczna, Wybrana pracownia artystyczna lub projektowa

Studia II stopnia: Pracownia dyplomująca, Magisterska pracownia artystyczna, Malarstwo-pracownia uzupełniająca, Wybrana pracownia artystyczna lub projektowa

Pracownia może być wybierana przez osoby studiujące na I i II stopniu w ramach pracowni wolnego wyboru na wszystkich kierunkach.

Pracownia na I stopniu może być wybierana jako pracownia malarska dla pozostałych kierunków.

Wystawa końcoworoczna


Textile Art Studio

dr Dorota Tarnowska-Urbanik, ad. – Head of the Studio
Consultant – prof. Anna Goebel
mgr Lidia Wojcieszek, labor.


Contact
email: dorota.tarnowska-urbanik@uap.edu.pl
email: anna.goebel@uap.edu.pl

email: lidia.wojcieszek@uap.edu.pl


Location

room nr 1 K, build A

Programme

The Textile Art Studio is a place of meeting, dialogue, and the exchange of thoughts and ideas, leading students to the creation of a completed work of art. The studio is not limited only to its history and traditional formulas and recipes. We encourage students to experiment and gain new experiences. We emphasize the conscious creative process and awakening the imagination when searching for a form for our subject. The studio’s facilities allow students to become familiarized with the following techniques: painting, weaving, dyeing, creating handmade paper, using technologies related to natural and synthetic fibres, understanding the properties of various raw materials, recycling and spatial activities. Acquired knowledge and non-standard thinking about the fabric generates awareness and allows students to develop their own language and creative expression. The diversity of personalities requires individualized attention to students, taking into account their interests and the current state of their artistic consciousness. The implementation of the workshop program is diversified due to the various degrees of study of the students. Didactics are one-to-one, corrections and consultations are individual and depend on degree of study and subject matter. Classes are of an artistic and workshop seminar nature. They include consultations, study classes, lectures, classroom workshops and workshop trips. 

Language
Polish, english

Exhibitions


  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:01
  • Ostatnia edycja: 15.05.2023, 12:25