Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
Interdyscyplinarna Pracownia Dokumentacji i Ochrony Konserwatorskiej Sztuki Nowoczesnej

2/ Kierownik Pracowni
dr hab. Monika Korona, prof. UAP
monika.korona@uap.edu.pl

3/ Asystent
Brak

4/ Sala
sala 104, Pl. Wielkopolski 9, budynek C

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowany jest przedmiot obowiązkowy: Interdyscyplinarna Pracownia Konserwacji Sztuki Nowoczesnej (III, IV semestr), Wybrana pracownia artystyczna lub projektowa (V semestr).

Pracownia, w której na II stopniu kierunku malarstwo realizowane jest przedmiot obowiązkowy: Malarstwo Pracownia Uzupełniająca (I, II, III semestr).

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Animacja (III, IV semestr)
Projektowanie Mebla (III, IV, V semestr)
Design Krajobrazu (V semestr)
Wzornictwo (III, IV, V semestr)
Architektura Wnętrz (III, IV, V semestr)
Scenografia (III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (III, IV semestr)
Grafika (III, IV, V semestr)
Fotografia (III, IV, V semestr)
Rzeźba (III, IV semestr)
Intermedia (III, IV, V semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunku:
Animacja (I, II, III semestr)
Architektura (III semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II, III semestr)
Scenografia (I, II semestr)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV semestr)
Grafika (I, II, III semestr)
Fotografia (I, II, III semestr)
Intermedia (I, II, III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – pracownia w ramach obowiązkowego wyboru (z 3 pracowni specjalistycznych)- 7 ECTS, Wybrana pracownia artystyczna lub projektowa – 4 ECTS
II stopień – Malarstwo Pracownia Uzupełniająca – 25 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia
Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
· Ochrona sztuki współczesnej zarówno w zakresie materii jak i idei sztuki poprzez jej kompleksową konserwację. Ze względu na interdyscyplinarny i integracyjny charakter fenomenu sztuki nowoczesnej pracownia ma charakter otwarty, który dotyczy studentów wszystkich specjalności – oferując wprowadzenie w przede wszystkim problemy trwałości przekazu sztuki i intencji autorów oraz metody konserwacji i restauracji. Pracownia współpracuje z Pracownią Technik Malarskich i Rysunkowych.

· Celem nauczania jest przygotowanie artystów specjalizujących się w opiece nad dziedzictwem sztuki nowoczesnej i współczesnej, zarówno w tradycyjnych dyscyplinach, jak i niekonwencjonalnych, stanowiących odbicie prądów artystycznych minionych stu lat. Metody kształcenia mają na celu pobudzenie kreatywności studentów poprzez kontakt ze sztuką poprzednich pokoleń i także dnia dzisiejszego. W kształceniu konserwatorskim wiedza przedstawiona jest w zakresie podstawowym poprzez wykłady i konwersatoria.

· Stosuje się metody „konserwacji poprzez dokumentację” jako ważnego czynnika pozwalającego utrwalić i zachować dla przyszłości intencje artystów i wiedzę o ich materiałach i
technikach – co stanowi informacje z pierwszego źródła i pozwala zachować cenne a ulotne, nietrwałe dzieła sztuki.

· W zakresie praktycznego przygotowania studenci nabywają umiejętności prowadzenia podstawowych zabiegów konserwatorskich oraz ochrony dzieł sztuki wizualnej – ze szczególnym naciskiem na działania dokumentacyjne, profilaktyczne i prewencyjne.

· Rozwój metod pracy ze studentami stanowi otwarcie Pracowni na zjawiska artystyczne poza jej murami tj: konwersatoria i uczestnictwo studentów w nietypowych działaniach związanych z ochroną najnowszego dziedzictwa sztuki; warsztaty w muzeum we współpracy z kuratorami i konserwatorami (m.in. Muzeum Narodowe w Poznaniu)

13/ Spis zalecanych lektur
· “Wystawiennictwo sztuki współczesnej a ochrona integralności utworów”, MUZEALNICTWO, rocznik 49, 2008, s. 20 – 41, ( współautor: prof. dr hab. W. Kowalskim)
· “Nowa rama konceptualna opieki nad dziedzictwem sztuki nowoczesnej – jako podstawa projektu konserwatorskiego oraz nowych procedur w budowaniu kolekcji” BIKDS, 2009, Vol. 19, Nr 1-4, j. polski s.3-27, j. Ang. 91-95
· “Paradygmat teorii i praktyki konserwatorskiej w odniesieniu do sztuki nowoczesnej, w://Współczesne problemy teorii konserwatorskiej”, praca zbiorowa pod red. B.Szmygina, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS, Politechnika Łódzka, , Warszawa-Lublin, 2008, s.133-145
· “Koncepcja opieki konserwatorsko-kuratoryjnej dla dziedzictwa sztuki najnowszej”, w:// O opiece nad kolekcją , Narodowa Galeria „Zachęta”, 2008, s.17-23także oraz redakcja naukowa wyżej wymienionego tomu
· “Być albo nie być sztuki najnowszej w praktyce”, w://Opieka nad sztuka nowoczesną , Narodowa Galeria „Zachęta”, 2008, s. 27-49, j.w.
· “Rewizja konceptualnej ramy stworzonej przez Cesare Brandiego dla zachowania wartości dziedzictwa kulturowego, patyny i spuścizny sztuki nowoczesnej”, w:// „Sztuka konserwacji-restauracji; Cesare Brandi, jego myśl i debata o dziedzictwie, sztuka konserwacji- restauracji w Polsce ” , materiały z konferencji, oraz redakcja naukowa tego tomu .I. Szmelter, (z M.Jadzińska), Wydawnictwo Rzeczpospolita /MIK ASP. Warszawa, 2007, s. 62-78
· Monografie serii projektów: „Zachować dla przyszłości”: Preserve it for the Future: Poznań, Warszawa. Serie wydawnicze od 2003 – 2018 roku. Egzemplarze dostępne w bibliotekach na terenie całego kraju. Wyd. UAP Poznań, UM Warszawa
· „O potrzebie nowych kierunków badawczych na polu sztuki nowoczesnej”, ://ARS LONGA VITA BREVIS – tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2003, s.469-489,
· “Ewolucja sztuki wraz z koncepcją jej konserwacji – teraz a dawniej” , w://Dzieło sztuki a konserwacja, red. M. Poprzęcka LII Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, 2004, s. 23-52
· „Pamięć jest dziwną krainą…- konserwacja-restauracja, rekonstrukcja – dzieje idei i dzieł”, w:// Powinność i bunt, ASP 1944-2004, Narodowa Galeria Zachęta, 2004, s.14-22
· “ Istnienie : dzieło, artysta, zakup – rejestracja – konserwacja i odbiorca w muzeum sztuki współczesnej”, KOBIDZ, Narodowy Komitet ICOM & AICA, Warszawa, 2005
· Dziedzictwo fenomenu „sztuki dzisiaj”, (red.M. Poprzęcka), w:// Sztuka dzisiaj, Materiały Sesji Stow. Historyków Sztuki, Warszawa, 2002, s.261-285 , passim

14/ Metody oceny
Zaliczenie z oceną. Na ocenę wpływają następujące czynniki:
· obecność na zajęciach
· kreatywność i zaangażowanie
· terminowa realizacja wszystkich zadanych ćwiczeń
· poziom merytoryczny prac

15/ Język wykładowy
Polski

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:02
  • Ostatnia edycja: 14.12.2021, 13:48