Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Przestrzeni Publicznej

kierownik: dr hab. Konstancja Pleskaczyńska, prof. UAP
kontakt: konstancja.pleskaczynska@uap.edu.pl

asystent: mgr Rozalia Świtalska, as.
kontakt: rozalia.switalska@uap.edu.pl

miejsce: ul. Wolnica 9, budynek E, sala 51

https://www.facebook.com/uap.pppp


Karta Pracowni 2023_2024 – Pracownia Projektowania Przestrzeni Publicznej – I – II stopień.odt


Pracownia Projektowania Przestrzeni Publicznej została powołana w 2010 roku, działa w strukturze Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii w Katedrze Architektury Wnętrz.

W Pracowni powstają koncepcje zagospodarowania przestrzeni publicznej i półpublicznej, zarówno miejskiej („wnętrza w przestrzeni publicznej”: parki, skwery, miejsca pamięci, place, ulice, otoczenie obiektów), jak i niezurbanizowanej (kompleksy rekreacyjne, parki uzdrowiskowe, zagospodarowanie krajobrazu), projekty wystaw plenerowych – stałych i czasowych oraz architektury wnętrz obiektów użyteczności publicznej.

Pracownia chętnie podejmuje współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, uczestniczyła m.in. w projekcie „Strefa Święty Marcin” zainicjowanym przez CK Zamek – prace studentów prezentowane były w formie wystawy w Zamku w 2015 roku oraz wydane przez UAP w postaci katalogu (Ożywić ulicę Święty Marcin). W ciągu ostatnich kilku lat współpracowaliśmy z Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu (koncepcje zagospodarowania terenów wokół szpitala), Instytutem Pamięci Narodowej, Oddziałem w Poznaniu (projekty stałej wystawy plenerowej przed siedzibą IPN w Poznaniu). Od kilku lat współpracujemy z Urzędem Miasta Poznania, Oddziałem Rewitalizacji w Biurze Koordynacji Projektów, czego efektem były następujące wystawy prac studenckich: marzec 2017 – „Z KOLEGIATĄ W TLE”, wystawa prezentująca koncepcje tymczasowego zagospodarowania placu Kolegiackiego w Poznaniu, zorganizowana w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, czerwiec 2017 – „MAŁA ARCHITEKTURA NA ŚRÓDCE”, prezentowanej na skwerze przy rondzie Śródka.

Misją Pracowni jest zaszczepienie studentom humanistycznego podejścia do projektowania przestrzeni publicznej i uwrażliwienie przyszłych projektantów na społeczne aspekty jej oddziaływania. Celem jest zdobycie umiejętności tworzenia takich miejsc, które będą przyciągać i zatrzymywać ludzi – dzięki swej wizualnej atrakcyjności, ale również funkcjonalności i wygodzie oraz poprzez wywoływanie określonych nastrojów i emocji.


  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 12.01.2019, 20:59
  • Ostatnia edycja: 03.10.2023, 22:08