Przejdź do treści

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

>>> REKRUTACJA

Tryb studiowania danego kierunku. Specjalności

Studia na kierunku Architektura Wnętrz prowadzone są w następujących trybach:

 • studia stacjonarne I stopnia – licencjackie trwające 3 lata
 • studia stacjonarne II stopnia – magisterskie trwające 2 lata
 • studia niestacjonarne I stopnia – licencjackie trwające 3 lata
 • studia niestacjonarne II stopnia – magisterskie trwające 2 lata

W ramach kierunku Architektura Wnętrz możliwe jest studiowanie specjalności:

Architektura Wnętrz

Projektowanie Wystaw

Sposób kształcenia na danym kierunku

Na kierunku Architektura Wnętrz studenci mają możliwość indywidualnego wyboru pracowni kierunkowych i dwóch innych pracowni uzupełniających o zróżnicowanych programach. Ponadto student może dodatkowo studiować w innych pracowniach artystycznych funkcjonujących na pozostałych wydziałach UAP. Indywidualny rozwój osobowości artystyczno-projektowych poszerzony jest o przedmioty teoretyczne z danej specjalności i praktyczne z zakresu technik przekazu projektowego oraz specjalistycznych programów komputerowych.

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta, sposób uzyskania dyplomu

 1. a) zakres licencjackiej pracy dyplomowej obejmuje:

– wykonanie i przedstawienie pracy praktycznej związanej z kierunkiem studiów i specjalnością oraz prezentacja portfolio,

– przygotowanie i przedłożenie pracy teoretycznej zawierającej przypisy i ilustracje, około 15 stron związanej treścią z pracą praktyczną.

Po trzech latach studiów licencjackich  i obronie pracy dyplomowej, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: licencjata.

 1. b) zakres magisterskiej pracy dyplomowej obejmuje:

– wykonanie i przedstawienie pracy praktycznej związanej z kierunkiem studiów i specjalnością oraz prezentacja portfolio,

– przygotowanie i przedłożenie pracy teoretycznej zawierającej przypisy, ilustracje, około 30 stron,

– praca teoretyczna powinna mieć znamiona samodzielnej pracy badawczej w obszarze sztuk projektowych.

Po dwóch latach studiów magisterskich  i obronie pracy dyplomowej, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magistra sztuki.

ROZWIN

Opis kierunku

Architektura Wnętrz jest najstarszym kierunkiem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, kształcącym studentów od blisko 90 lat, a obecnie współtworzącym Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii. Program edukacyjny zapewnia studentowi wszechstronny rozwój. Kształcenie kierunkowe w ramach indywidualnie wybranej przez studenta pracowni architektury wnętrz, bądź wystawiennictwa, pracowniach uzupełniających dotyczących innych dyscyplin projektowych oraz pracowni technik przekazu projektowego, uzupełniane jest specjalistyczną wiedzą teoretyczną. Obok kształcenia kierunkowego student realizuje program edukacji ogólnoplastycznej w pracowniach rysunku i dowolnych, przez siebie wybranych pracowniach artystycznych oraz bloku przedmiotów humanistycznych. Zasadniczym celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy  indywidualnej lub w zespole. Wykształcenie odpowiedzialnego, świadomego  projektanta, zdolnego do krytycznego, twórczego podejścia do projektowania architektury i przestrzeni wystawienniczych, potrafiącego cenić i chronić wartości zastane i śmiało poszukującego nowych rozwiązań. Na poziomie licencjackim główny nacisk położony jest na wszechstronne, profesjonalne przygotowanie do zawodu architekta wnętrz i projektanta wystaw. Natomiast zasadniczym rysem studiów magisterskich jest dalszy rozwój osobowości twórczej, nowatorska, bardzo zindywidualizowana i samodzielna kreacja w przestrzeni architektonicznej wnętrz.

ROZWIN

Kompetencje uzyskane przez absolwenta

W efekcie kształcenia absolwent uzyskuje:

 •  wiadomości w zakresie metod i technik projektowych,
 • wiedzę dotycząca materiałów, technologii i konstrukcji ,
 • wiedzę w zakresie dziedzin nauki i sztuki powiązanych z kierunkiem studiów,
 • wiedzę w zakresie współczesnych tendencji w projektowaniu,
 • wiedzą humanistyczną w zakresie historii architektury, sztuki i kultury,
 • wiedzę dotyczącą adaptacji i modernizacji wnętrz,
 • wiedzę w zakresie projektowania ekspozycji, przestrzeni i obiektów wystawienniczych,
 • umiejętność samodzielnego definiowania i podejmowania złożonych zadań projektowych oraz poszukiwania właściwych odpowiedzi i rozwiązań,
 • zdolność wnikliwej obserwacji przestrzeni i samodzielnego poszukiwania źródeł inspiracji, doboru środków wyrazu plastycznego oraz dostosowania technologii i materiałów do własnych zamierzeń,
 • umiejętność analizy projektowej, autorefleksji i zindywidualizowanego podejścia do tematu,
 • umiejętność poruszania się w obszarze złożonych zależności między kulturowym i przestrzennym kontekstem architektonicznym,
 • umiejętność przekazania projektu w czytelny sposób oraz omówienia, opisania i obrony swojej koncepcji,
 • umiejętność pracy w zespole, a także zdolność samodzielnego podejmowania pracy projektowej, organizowania jej kreowania inicjatyw twórczych,
 • zdolność krytycznej samooceny.

ROZWIN

Obszary zatrudnienia

Absolwenci mogą podjąć pracę w zespołach projektowych, w pracowniach architektonicznych i znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury. Nabyte w wyniku bardzo szerokiego programu studiów kompetencje umożliwiają absolwentom zatrudnienie w wielu instytucjach państwowych związanych z działalnością w obrębie przestrzeni publicznej, miejskiej, planistyczne: tworzenie małej architektury, wnętrz placów i ulic, działalność konserwatorska (adaptacja zabytkowych wnętrz, działalność wystawiennicza, targowa i muzealna). Studia magisterskie dodatkowo przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy w wolnym zawodzie, podejmowania własnej działalności projektowej oraz tworzenia zespołów projektowych.

ROZWIN

Dalsza możliwość kształcenia

Absolwent studiów licencjackich ma możliwość kontynuowania studiów na poziomie magisterskim na UAP i pokrewnych kierunkach na innych uczelniach w kraju i zagranicą. Absolwent studiów magisterskich może uzupełniać specjalistyczne wykształcenie na studiach podyplomowych, związanych z ukończonym kierunkiem studiów.

 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 06.03.2017, 22:57
 • Ostatnia edycja: 28.02.2023, 15:11