PROGRAM PRACOWNI – na rok akademicki 2019/2020

1) Nazwa Pracowni:
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONTEKSTÓW PRZESTRZENI
2) Kierownik Pracowni:

dr hab. Dariusz Kuźma, prof. UAP
dariusz.kuzma@uap.edu.pl
3) Asystent:
mgr Bartłomiej Pawlak, asyst.
bartlomiej.pawlak@uap.edu.pl
4) Wydział: Architektury i Wzornictwa
5) Sala: Sala 23, Bud. E


6) Ogólna formuła zajęć:
Wykłady, konsultacje, korekty zadanych tematów, warsztaty, ćwiczenia, seminaria, plener.

7) Ogólne treści merytoryczne:
Przestrzeń stanowi punkt odniesienia w procesie projektowania. Jest kontekstem, tłem, ale także treścią projektu. Relacje przestrzenne między ludźmi oraz między ludźmi a otoczeniem mają zasadniczy wpływ na kształtowanie kultury i środowiska człowieka. Przestrzeń postrzegamy, odczuwamy, doświadczamy jej, odbieramy ją wszystkimi zmysłami. Wielość zagadnień, które trzeba wziąć pod uwagę kształtując przestrzeń, składa się na niezwykle ciekawy proces rozwiązywania problemów projektowych. Podczas zajęć w Pracowni student zdobywa umiejętność samodzielnego definiowania i podejmowania zadań projektowych oraz poszukiwania właściwych odpowiedzi i rozwiązań.

8) Realizowane tematy/zadania:

Studia pierwszego stopnia:


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 1
Projektowanie SYSTEMU

W pierwszym module studenci poznają podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące procesu projektowego, użytkownika, funkcji. Zapoznają się z prawidłowym procesem analizy – jako pierwszym elementem projektowania. Na podstawie zadanego tematu wykonują własną analizę wskazanej problematyki, na podstawie której rozpoczynają tworzenie koncepcji projektowej. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 2
Projektowanie SYSTEMU

W drugim module studenci wykonują analizę wybranej problematyki i na tej podstawie tworzą koncepcję projektową – ideę, w której ważnym elementem jest uwzględnienie różnorodnych kontekstów: kulturowych, społecznych, użytkowych, związanych ze środowiskiem, itp. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem koncepcji i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 3
Projektowanie SYSTEMU

W trzecim module studenci wykonują analizę wskazanej problematyki, tworzą koncepcję projektową, którą następnie rozwijają w konkretny projekt, adresowany do użytkowników, z uwzględnieniem m.in. określonych potrzeb, wymagań, kontekstów. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem projektu w konkretnej skali i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 4
Projektowanie SYSTEMU

W czwartym module studenci po analizie zadanego tematu projektowego i stworzeniu koncepcji projektowej, realizują całościowy projekt, który wykonują w modelu lub prototypie. Praca kończy się graficzną dokumentacją projektu oraz wykonaniem pełnego modelu/prototypu i jego publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


LICENCJACKA PRACOWNIA DYPLOMOWA
Dyplomanci samodzielnie opracowują temat licencjackiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. W roku akademickim 2018–19 zrealizowane zostały następujące licencjackie prace dyplomowe:
– Analiza formy i funkcji biurka. Organizacja stanowiska sprzyjającego wydajnej i twórczej pracy;
– System siedzisk wypoczynkowych przystosowanych do małych przestrzeni mieszkalnych;
– Fitto – uprawa i wykorzystanie roślin leczniczych w domu;
– Aluminium – możliwości budowania w przestrzeni.


LICENCJACKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE
Dyplomanci opracowują licencjacką pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w licencjackiej pracowni dyplomowej.


PROJEKTOWANIE – PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY/WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA
Studenci pierwszego stopnia pozostałych kierunków realizują tematy z zakresu podstaw projektowania wzornictwa dotyczące głównych etapów procesu projektowego, formułowania koncepcji i tworzenia projektu całościowego wskazanego zagadnienia.

Studia drugiego stopnia:

PROJEKTOWANIE – TEMAT BADAWCZY
Tematy badawcze realizowane są w zespołach projektowych, składających się z dydaktyków Katedry Designu i studentów pierwszego roku studiów magisterskich kierunku wzornictwo. W roku akademickim 2019–20 realizowane są następujące tematy:
– BIŻUTERIA. KONTEKSTY we współpracy z firmą YES;
– TYMCZASOWA PRYWATNOŚĆ we współpracy z firmą EUGENIUS.


MAGISTERSKA PRACOWNIA DYPLOMOWA
Dyplomanci samodzielnie opracowują temat magisterskiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. W roku akademickim 2018–19 zrealizowana została następująca magisterska praca dyplomowa:
– Eksperymentalne naczynia do picia – forma w kategoriach projektowania synestetycznego (GRAND PRIX 37. Edycji Konkursu im. Marii Dokowicz na najlepszy dyplom magisterski w dziedzinie projektowej);
– Pojazd adaptacyjny (GRAND PRIX 38. Edycji Konkursu im. Marii Dokowicz na najlepszy dyplom magisterski w dziedzinie projektowej).


MAGISTERSKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE
Dyplomanci opracowują magisterską pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w magisterskiej pracowni dyplomowej.


PROJEKTOWANIE – PROGRAM WSPOMAGAJĄCY/WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA
Studenci drugiego stopnia pozostałych kierunków przedstawiają własne propozycje tematów prac semestralnych lub uzgadniają je na podstawie wskazanej przez prowadzącego propozycji.


Wymagania wstępne:
Odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni.

Spis zalecanych lektur:

podstawowe:

  • Brown T., Zmiana poprzez Design. Jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Wydawnictwo Libron 2013
  • Kandyński W., Punkt i linia a płaszczyzna, Oficyna 2019
  • Sudjic D., Język rzeczy, Karakter, Kraków 2013
  • Tatarkiewicz W., Historia estetyki, Wydawnictwo Naukowe PWN 2015
  • Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, Prószyński i S-ka 1999

uzupełniające:

  • Alexander Ch., Język wzorców, GWP, 2008
  • Hall E., Bezgłośny język, Warszawa, 1987
  • Hall E., Ukryty wymiar, Warszawa, 1976

Język wykładowy:
POLSKI, ANGIELSKI

STUDIO’S PROGRAMME FOR ACADEMIC YEAR 2019-20_SPACE CONTEXTS DESIGN STUDIO