PROGRAM PRACOWNI – na rok akademicki 2019/2020

Nazwa Pracowni:
PRACOWNIA DESIGNU INSPIRUJĄCEGO
Kierownik Pracowni:
prof. dr hab. Bogumiła Jung
bogumila.jung@uap.edu.pl
Asystent:
mgr Kamila Szcześniak, asyst. (urlop macierzyński w r. akademickim 2019/2020)
kamila.szczesniak@uap.edu.pl
mgr Mateusz Sipiora, asyst.
mateusz.sipiora@uap.edu.pl

Wydział: Architektury i Wzornictwa
Sala: Sala 27, Bud. E


Ogólna formuła zajęć:
Wykłady, konsultacje, korekty zadanych tematów, warsztaty, ćwiczenia, seminaria, plener.

Ogólne treści merytoryczne:
W projektowaniu ważna jest dla nas tradycja europejska, którą niekiedy wzbogacamy o inspiracje, płynące z bogactwa innych kultur, odległych w czasie i przestrzeni. Na podstawie pogłębionej analizy potrzeb użytkownika i dobrze zdefiniowanej jego sylwetki tworzymy punkt wyjścia do projektowej odpowiedzi na znaleziony problem. Współpracując z przedsiębiorstwami organizujemy konkursy projektowe dla studentów. Podstawą dla kreacji formy produktu jest praca intelektualna, prowadzona równolegle z manualnym doświadczaniem różnych materiałów i eksperymentowaniem.

Realizowane tematy/zadania:
Studia pierwszego stopnia:


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 1
Projektowanie OBIEKTU

W pierwszym module studenci poznają podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące procesu projektowego, użytkownika, funkcji. Zapoznają się z prawidłowym procesem analizy – jako pierwszym elementem projektowania. Na podstawie zadanego tematu wykonują własną analizę wskazanej problematyki, na podstawie której rozpoczynają tworzenie koncepcji projektowej. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 2
Projektowanie OBIEKTU

W drugim module studenci wykonują analizę wybranej problematyki i na tej podstawie tworzą koncepcję projektową – ideę, w której ważnym elementem jest uwzględnienie różnorodnych kontekstów: kulturowych, społecznych, użytkowych, związanych ze środowiskiem, itp. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem koncepcji i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 3
Projektowanie OBIEKTU

W trzecim module studenci wykonują analizę wskazanej problematyki, tworzą koncepcję projektową, którą następnie rozwijają w konkretny projekt, adresowany do użytkowników, z uwzględnieniem m.in. określonych potrzeb, wymagań, kontekstów. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem projektu w konkretnej skali i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 4
Projektowanie OBIEKTU

W czwartym module studenci po analizie zadanego tematu projektowego i stworzeniu koncepcji projektowej, realizują całościowy projekt, który wykonują w modelu lub prototypie. Praca kończy się graficzną dokumentacją projektu oraz wykonaniem pełnego modelu/prototypu i jego publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


LICENCJACKA PRACOWNIA DYPLOMOWA
Dyplomanci samodzielnie opracowują temat licencjackiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. W roku akademickim 2018-19 zrealizowane zostały następujące licencjackie prace dyplomowe:
– Projekt stanowiska pracy w tradycyjnych technikach modelarskich;
– Świadomy relaks – projekt zestawu wspierającego różne techniki odpoczynku;
– Projekt obiektu świetlnego inspirowanego pozorną wędrówką słońca;
– Rytuał finału zabawy – projekt zestawu wspierającego naukę utrzymania porządku.


LICENCJACKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE

Dyplomanci opracowują licencjacką pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w licencjackiej pracowni dyplomowej.


PROJEKTOWANIE – PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY/WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA
Studenci pierwszego stopnia pozostałych kierunków realizują tematy z zakresu podstaw projektowania wzornictwa dotyczące głównych etapów procesu projektowego, formułowania koncepcji i tworzenia projektu całościowego wskazanego zagadnienia.

Studia drugiego stopnia:

PROJEKTOWANIE – TEMAT BADAWCZY
Tematy badawcze realizowane są w zespołach projektowych, składających się z dydaktyków Katedry Designu i studentów pierwszego roku studiów magisterskich kierunku wzornictwo. W roku akademickim 2019-20 realizowane są następujące tematy:
– BIŻUTERIA. KONTEKSTY we współpracy z firmą YES;
– TYMCZASOWA PRYWATNOŚĆ we współpracy z firmą EUGENIUS.


MAGISTERSKA PRACOWNIA DYPLOMOWA
Dyplomanci samodzielnie opracowują temat magisterskiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. W roku akademickim 2018-19 zrealizowana została następująca magisterska praca dyplomowa:
– Erotyka i tabu w XXI wieku. Powrót do zmysłowości.


MAGISTERSKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE
Dyplomanci opracowują magisterską pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w magisterskiej pracowni dyplomowej.


PROJEKTOWANIE – PROGRAM WSPOMAGAJĄCY/WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA
Studenci drugiego stopnia pozostałych kierunków przedstawiają własne propozycje tematów prac semestralnych lub uzgadniają je na podstawie wskazanej przez prowadzącego propozycji.


Wymagania wstępne:
Odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni.

Spis zalecanych lektur:

podstawowe:

  • Slack, L.: Czym jest wzornictwo? Podręcznik projektowania. Dom Wydawniczy, 2007
  • Brown, T.: Zmiana poprzez Design. Wydawnictwo Libron, 2013
  • Sudjic, D.: Język rzeczy. Karakter, 2013
  • Miodownik, M.: W rzeczy samej. Karakter, 2016
  • Norman, D.: Wzornictwo i emocje. Dlaczego kochamy lub nienawidzimy rzeczy powszednie. Arkady, 2008

uzupełniające:

  • Hall, E.: Bezgłośny język. Warszawa, 1987
  • Hall, E.: Ukryty wymiar. Warszawa, 1976
  • Alexander, Ch.: Język wzorców. GWP, 2008

Język wykładowy:
POLSKI, ANGIELSKI

STUDIO’S PROGRAMME FOR ACADEMIC YEAR 2019-20_INSPIRING DESIGN STUDIO