Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI – na rok akademicki 2022/2023

Nazwa Pracowni:
PRACOWNIA DESIGNU INSPIRUJĄCEGO

Kierownik Pracowni:
prof. dr hab. Bogumiła Jung
bogumila.jung@uap.edu.pl

Asystent:
mgr Agnieszka Mazurek, asyst.
agnieszka.mazurek@uap.edu.pl

Wydział:
Architektury i Wzornictwa

Sala:
Sala 27, Bud. E

Ogólna formuła zajęć:

Wykłady, konsultacje, korekty zadanych tematów, warsztaty, ćwiczenia, seminaria, plener.

Ogólne treści merytoryczne:

W projektowaniu ważna jest dla nas tradycja europejska, którą niekiedy wzbogacamy o inspiracje, płynące z bogactwa innych kultur, odległych w czasie i przestrzeni. Na podstawie pogłębionej analizy potrzeb użytkownika i dobrze zdefiniowanej jego sylwetki tworzymy punkt wyjścia do projektowej odpowiedzi na znaleziony problem. Współpracując z przedsiębiorstwami organizujemy konkursy projektowe dla studentów. Podstawą dla kreacji formy produktu jest praca intelektualna, prowadzona równolegle z manualnym doświadczaniem różnych materiałów i eksperymentowaniem.

Realizowane przedmioty:

Studia pierwszego stopnia:

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 1

Projektowanie STRUKTURY

W pierwszym module studenci poznają podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące procesu projektowego, użytkownika, funkcji. Zapoznają się z prawidłowym procesem analizy – jako pierwszym elementem projektowania. Na podstawie zadanego tematu wykonują własną analizę wskazanej problematyki, na podstawie której rozpoczynają tworzenie koncepcji projektowej. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 2

Projektowanie STRUKTURY

W drugim module studenci wykonują analizę wybranej problematyki i na tej podstawie tworzą koncepcję projektową – ideę, w której ważnym elementem jest uwzględnienie różnorodnych kontekstów: kulturowych, społecznych, użytkowych, związanych ze środowiskiem itp. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem koncepcji i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 3

Projektowanie STRUKTURY

W trzecim module studenci wykonują analizę wskazanej problematyki, tworzą koncepcję projektową, którą następnie rozwijają w konkretny projekt, adresowany do użytkowników, z uwzględnieniem m.in. określonych potrzeb, wymagań, kontekstów. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem projektu w konkretnej skali i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 4

Projektowanie STRUKTURY

W czwartym module studenci po analizie zadanego tematu projektowego i stworzeniu koncepcji projektowej, realizują całościowy projekt, który wykonują w modelu lub prototypie. Praca kończy się graficzną dokumentacją projektu oraz wykonaniem pełnego modelu/prototypu i jego publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

LICENCJACKA PRACOWNIA DYPLOMOWA

Dyplomanci samodzielnie opracowują temat licencjackiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. Licencjackie prace dyplomowe zrealizowane w pracowni to między innymi: 

– Projekt stanowiska pracy w tradycyjnych technikach modelarskich;

– Świadomy relaks – projekt zestawu wspierającego różne techniki odpoczynku;

– Projekt obiektu świetlnego inspirowanego pozorną wędrówką słońca;

– Rytuał finału zabawy – projekt zestawu wspierającego naukę utrzymania porządku;

– Projektowanie sprzętu sportowego dla dzieci – projekt łyżew;

– Rytuały i oświetlenie wieczorne we wnętrzu – zgodne z cyklem okołodobowym człowieka;

– Dynamiczne siedzenie jako element profilaktyki kręgosłupa;

– Ułatwienia dla osób opiekujących się bliskimi po udarze.

LICENCJACKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE

Dyplomanci opracowują licencjacką pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w licencjackiej pracowni dyplomowej.

PROJEKTOWANIE – PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY / WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA

Studenci studiów pierwszego stopnia pozostałych kierunków realizują tematy z zakresu podstaw projektowania wzornictwa, dotyczące głównych etapów procesu projektowego, formułowania koncepcji i tworzenia projektu całościowego wskazanego zagadnienia.

Studia drugiego stopnia:

PROJEKTOWANIE – TEMAT BADAWCZY

Tematy badawcze realizowane są w zespołach projektowych, składających się z dydaktyków Katedry Designu i studentów pierwszego roku studiów magisterskich kierunku Wzornictwo. Dotychczas zrealizowane tematy to między innymi:

MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNA WYPOSAŻENIA PLACÓWEK MEDYCZNYCH. System elementów funkcjonalnych wspierających proces rehabilitacji ruchowej – we współpracy z firmą TENTE i Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu;

SMART-OFFICE / HOME-OFFICE. Otwarta, zmienna, minimalistyczna struktura „para-meblowa”, niosąca złożone funkcje, związane z pracą, nauką i rozrywką we współpracy z firmą KOMPUTRONIK;

– INFO-POINT. Praca zespołowa i komunikowanie się w firmie, przedsiębiorstwie czy organizacji we współpracy z firmą KOMPUTRONIK.

MAGISTERSKA PRACOWNIA DYPLOMOWA

Dyplomanci samodzielnie opracowują temat magisterskiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. Magisterskie prace dyplomowe zrealizowane w pracowni to między innymi:  

– Erotyka i tabu w XXI wieku. Powrót do zmysłowości;

– Oddychanie człowieka w XXI wieku w kontekście zaburzonego wzorca oddechowego

oraz mikroklimatu wnętrz;

– Współczesna kuchnia – przechowywanie warzyw i owoców przedłużające ich świeżość;

– Jedzenie na wynos – dezynfekcja naczyń wielorazowych w lokalach gastronomicznych;

– Obiekty do terapii multisensorycznej w chorobie Alzheimera. Narzędzie terapeutyczne jako łącznik w komunikacji pomiędzy chorym a terapeutą.

MAGISTERSKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE

Dyplomanci opracowują magisterską pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w magisterskiej pracowni dyplomowej.

PROJEKTOWANIE – PROGRAM WSPOMAGAJĄCY / WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA

Studenci studiów drugiego stopnia pozostałych kierunków przedstawiają własne propozycje tematów prac semestralnych lub uzgadniają je na podstawie wskazanej przez prowadzącego propozycji.

Wymagania wstępne:

Odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni.

Spis zalecanych lektur:

  • podstawowe:

Brown T., Zmiana poprzez Design, Wydawnictwo Libron, 2013

Miodownik M., W rzeczy samej, Karakter, Kraków 2016

Norman D., Wzornictwo i emocje. Dlaczego kochamy lub nienawidzimy rzeczy powszednie, Arkady, 2008

Slack L., Czym jest wzornictwo? Podręcznik projektowania, Dom Wydawniczy ABE, 2007

Sudjic D., Język rzeczy, Karakter, Kraków 2013

  • uzupełniające:

Alexander Ch., Język wzorców, GWP, 2008

Hall E., Bezgłośny język, Warszawa 1987

Hall E., Ukryty wymiar, Warszawa 1976

Język wykładowy:

POLSKI, ANGIELSKI


STUDIO’S PROGRAMME FOR ACADEMIC YEAR 2022-23_INSPIRING DESIGN STUDIO


  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 20.12.2017, 18:28
  • Ostatnia edycja: 10.10.2022, 13:24