PROGRAM PRACOWNI – na rok akademicki 2019/2020

1) Nazwa Pracowni:
II PRACOWNIA PROJEKTOWANIA PRODUKTU
2) Kierownik Pracowni:
dr hab. Marzena Wolińska, prof. UAP
marzena.wolinska@uap.edu.pl
3) Asystent:
mgr Małgorzata Paruch-Piotrowska, asyst.
malgorzata.paruch-piotrowska@uap.edu.pl
4) Wydział: Architektury i Wzornictwa
5) Sala: Sala 24, Bud. E


6) Ogólna formuła zajęć:
Wykłady, konsultacje, korekty zadanych tematów, warsztaty, ćwiczenia, seminaria, plener.

7) Ogólne treści merytoryczne:
Projektowanie podlega wpływom wielu obszarów życia, ale i silnie oddziałuje na wszystkie aspekty życia człowieka. Rozbudzamy w studentach świadomość roli projektanta, jego znaczenia i odpowiedzialności społecznej. Projektant powinien mieć świadomość złożoności problematyki rozwiązywanych zagadnień projektowych. W realizowanych w Pracowni ćwiczeniach kładziemy nacisk na wiele aspektów projektowania: użytkowość, funkcjonalność, ergonomię, estetykę, ekonomię czy ekologię. W oparciu o współpracę z firmami i instytucjami zewnętrznymi realizujemy projekty, w których doskonalimy kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i komunikacji interdyscyplinarnej.

8) Realizowane tematy/zadania:

Studia pierwszego stopnia:


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 1
Projektowanie OBIEKTU

W pierwszym module studenci poznają podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące procesu projektowego, użytkownika, funkcji. Zapoznają się z prawidłowym procesem analizy – jako pierwszym elementem projektowania. Na podstawie zadanego tematu wykonują własną analizę wskazanej problematyki, na podstawie której rozpoczynają tworzenie koncepcji projektowej. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 2
Projektowanie OBIEKTU

W drugim module studenci wykonują analizę wybranej problematyki i na tej podstawie tworzą koncepcję projektową – ideę, w której ważnym elementem jest uwzględnienie różnorodnych kontekstów: kulturowych, społecznych, użytkowych, związanych ze środowiskiem, itp. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem koncepcji i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 3
Projektowanie OBIEKTU

W trzecim module studenci wykonują analizę wskazanej problematyki, tworzą koncepcję projektową, którą następnie rozwijają w konkretny projekt, adresowany do użytkowników, z uwzględnieniem m.in. określonych potrzeb, wymagań, kontekstów. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem projektu w konkretnej skali i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 4
Projektowanie OBIEKTU

W czwartym module studenci po analizie zadanego tematu projektowego i stworzeniu koncepcji projektowej, realizują całościowy projekt, który wykonują w modelu lub prototypie. Praca kończy się graficzną dokumentacją projektu oraz wykonaniem pełnego modelu/prototypu i jego publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


LICENCJACKA PRACOWNIA DYPLOMOWA
Dyplomanci samodzielnie opracowują temat licencjackiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. W roku akademickim 2018–19 zrealizowane zostały następujące licencjackie prace dyplomowe:
– CALMED – biżuteria medyczna z funkcją informacyjną i sensoryczną.
– MOTUM – krzesło mobilne. Poprawa funkcjonowania osób z tymczasową niepełnosprawnością w przestrzeni domowej.
– Akcesorium rowerowe zwiększające funkcjonalność roweru społecznego.
– Wyodrębnienie przestrzeni indywidualnej w pomieszczeniach sublokatorskich.


LICENCJACKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE

Dyplomanci opracowują licencjacką pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w licencjackiej pracowni dyplomowej.


PROJEKTOWANIE – PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY/WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA
Studenci pierwszego stopnia pozostałych kierunków realizują tematy z zakresu podstaw projektowania wzornictwa dotyczące głównych etapów procesu projektowego, formułowania koncepcji i tworzenia projektu całościowego wskazanego zagadnienia.

Studia drugiego stopnia:

PROJEKTOWANIE – TEMAT BADAWCZY
Tematy badawcze realizowane są w zespołach projektowych, składających się z dydaktyków Katedry Designu i studentów pierwszego roku studiów magisterskich kierunku wzornictwo. W roku akademickim 2019–20 realizowane są następujące tematy:
– BIŻUTERIA. KONTEKSTY we współpracy z firmą YES;
– TYMCZASOWA PRYWATNOŚĆ we współpracy z firmą EUGENIUS.


MAGISTERSKA PRACOWNIA DYPLOMOWA
Dyplomanci samodzielnie opracowują temat magisterskiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. W roku akademickim 2018–19 zrealizowana została następująca magisterska praca dyplomowa:
– Projekt form użytkowych, wspomagających poprawę relacji międzypokoleniowych w oparciu o interakcję.


MAGISTERSKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE
Dyplomanci opracowują magisterską pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w magisterskiej pracowni dyplomowej.


PROJEKTOWANIE – PROGRAM WSPOMAGAJĄCY/WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA
Studenci drugiego stopnia pozostałych kierunków przedstawiają własne propozycje tematów prac semestralnych lub uzgadniają je na podstawie wskazanej przez prowadzącego propozycji.


Wymagania wstępne:
Odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni.

Spis zalecanych lektur:

podstawowe:

 • Brown T., Zmiana poprzez Design. Jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Wydawnictwo Libron 2013
 • Miodownik M., W rzeczy samej, Karakter, Kraków 2016
 • Penny Sparke: Design. Historia wzornictwa. Arkady, 2012
 • Sudjic Deyan: Język rzeczy. Karakter, 2013
 • Norman Donald A.: Wzornictwo i emocje. Dlaczego kochamy lub nienawidzimy rzeczy powszednie. Arkady, 2015
 • Roth Bernard: Nawyk osiągania, Galaktyka, 2016

uzupełniające:

 • Bernheimer Lily: Potęga przestrzeni wokół nas. Amber, 2016
 • Rosińska Monika: Przemyśleć u/życie. Fundacja Bęc Zmiana, 2010
 • Bauman Zygmunt: Konsumowanie życia. Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009
 • Borcuch Artur: Ekonomia designu. CeDeWu.PL, 2014
 • Krajewski Marek ( red.): Hand-made. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości. Fundacja Bęc Zmiana, 2010

Język wykładowy:
POLSKI, ANGIELSKI

STUDIO’S PROGRAMME FOR ACADEMIC YEAR 2019-20_PRODUCT DESIGN STUDIO II