Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI – na rok akademicki 2022/2023

Nazwa Pracowni:
II PRACOWNIA PROJEKTOWANIA PRODUKTU

Kierownik Pracowni:
prof. dr hab. Marzena Wolińska
marzena.wolinska@uap.edu.pl

Asystent:
mgr Małgorzata Paruch-Piotrowska, asyst.
malgorzata.paruch-piotrowska@uap.edu.pl

Wydział:
Architektury i Wzornictwa

Sala:
Sala 24, Bud. E

Ogólna formuła zajęć:

Wykłady, konsultacje, korekty zadanych tematów, warsztaty, ćwiczenia, seminaria, plener.

Ogólne treści merytoryczne:

Projektowanie podlega wpływom wielu obszarów życia, ale i silnie oddziałuje na wszystkie aspekty życia człowieka. Rozbudzamy w studentach świadomość roli projektanta, jego znaczenia i odpowiedzialności społecznej. Projektant powinien mieć świadomość złożoności problematyki rozwiązywanych zagadnień projektowych. W realizowanych w pracowni ćwiczeniach kładziemy nacisk na wiele aspektów projektowania: użytkowość, funkcjonalność, ergonomię, estetykę, ekonomię czy ekologię. W oparciu o współpracę z firmami i instytucjami zewnętrznymi realizujemy projekty, w których doskonalimy kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i komunikacji interdyscyplinarnej.

Realizowane przedmioty:

Studia pierwszego stopnia:

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 1

Projektowanie SPOŁECZNE

W pierwszym module studenci poznają podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące procesu projektowego, użytkownika, funkcji. Zapoznają się z prawidłowym procesem analizy – jako pierwszym elementem projektowania. Na podstawie zadanego tematu wykonują własną analizę wskazanej problematyki, na podstawie której rozpoczynają tworzenie koncepcji projektowej. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 2

Projektowanie SPOŁECZNE

W drugim module studenci wykonują analizę wybranej problematyki i na tej podstawie tworzą koncepcję projektową – ideę, w której ważnym elementem jest uwzględnienie różnorodnych kontekstów: kulturowych, społecznych, użytkowych, związanych ze środowiskiem itp. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem koncepcji i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 3

Projektowanie SPOŁECZNE

W trzecim module studenci wykonują analizę wskazanej problematyki, tworzą koncepcję projektową, którą następnie rozwijają w konkretny projekt, adresowany do użytkowników, z uwzględnieniem m.in. określonych potrzeb, wymagań, kontekstów. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem projektu w konkretnej skali i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 4

Projektowanie SPOŁECZNE

W czwartym module studenci po analizie zadanego tematu projektowego i stworzeniu koncepcji projektowej, realizują całościowy projekt, który wykonują w modelu lub prototypie. Praca kończy się graficzną dokumentacją projektu oraz wykonaniem pełnego modelu/prototypu i jego publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

LICENCJACKA PRACOWNIA DYPLOMOWA

Dyplomanci samodzielnie opracowują temat licencjackiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. Licencjackie prace dyplomowe zrealizowane w pracowni to między innymi:

– CALMED – biżuteria medyczna z funkcją informacyjną i sensoryczną;

– MOTUM – krzesło mobilne. Poprawa funkcjonowania osób z tymczasową niepełnosprawnością w przestrzeni domowej;

– Akcesorium rowerowe zwiększające funkcjonalność roweru społecznego;

– Wyodrębnienie przestrzeni indywidualnej w pomieszczeniach sublokatorskich;

– Pozaestetyczne funkcje biżuterii;

– Modułowe akcesorium dla kota;

– SOL. Obiekt łączący prozdrowotne właściwości światła i roślin;

– Givebox CARE – rozwijanie postawy proekologicznej;

– Tradycyjny wyrób chleba i sera jako poprawa jakości życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;

– Rytuał parzenia kawy metodami alternatywnymi;

– Przeciw samotności. Regulowanie emocji w kontekście poczucia osamotnienia w społeczeństwach rozwiniętych XXI wieku;

– Wykorzystanie skóry rybiej jako materiału zrównoważonego. Podnoszenie świadomości ekologicznej.

LICENCJACKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE

Dyplomanci opracowują licencjacką pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w licencjackiej pracowni dyplomowej.

PROJEKTOWANIE – PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY / WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA

Studenci studiów pierwszego stopnia pozostałych kierunków realizują tematy z zakresu podstaw projektowania wzornictwa, dotyczące głównych etapów procesu projektowego, formułowania koncepcji i tworzenia projektu całościowego wskazanego zagadnienia.

Studia drugiego stopnia:

PROJEKTOWANIE – TEMAT BADAWCZY

Tematy badawcze realizowane są w zespołach projektowych, składających się z dydaktyków Katedry Designu i studentów pierwszego roku studiów magisterskich kierunku Wzornictwo. Dotychczas zrealizowane tematy to między innymi:

– BIŻUTERIA. KONTEKSTY – we współpracy z firmą YES;

MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNA WYPOSAŻENIA PLACÓWEK MEDYCZNYCH. Elementy towarzyszące w przestrzeniach placówek medycznych – we współpracy z firmą TENTE i Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu;

BEZPIECZEŃSTWO W DOMU – GAŚNICA – we współpracy z firmą OGNIOCHRON i PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ;

MODA W PANDEMII we współpracy z firmą LPP;

EKSPOZYTOR A*B*C*. Projekt struktury umożliwiającej wystawianie, przechowywanie, gromadzenie, zestawianie czy konfigurowanie elementów z zakresu współcześnie produkowanego osprzętu/urządzeń z dziedziny tzw. „smart home experience” – we współpracy z firmą KOMPUTRONIK;

MASZYNY ROLNICZE. Z cyklu: dizajner potrzebny od zaraz! – we współpracy z firmą UNIA.

MAGISTERSKA PRACOWNIA DYPLOMOWA

Dyplomanci samodzielnie opracowują temat magisterskiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. Magisterskie prace dyplomowe zrealizowane w pracowni to między innymi: 

– Projekt form użytkowych, wspomagających poprawę relacji międzypokoleniowych w oparciu o interakcję;

– Prostota rytuału. Projekt modułowego zestawu naczyń ceramicznych, uwzględniający współczesne zmiany stylu życia;

– Przestrzeń przechowywania. Projekt wyposażenia szatni szkolnej dla dzieci w nauczaniu początkowym;

– Akcesoria poprawiające wspólne użytkowanie łazienki;

– Obiekty prozdrowotne. Zastosowanie materiałów i form, wpływających na dobrostan człowieka;

– FEYOMI – praktykowanie uważności w kuchni minimalistycznej.

 MAGISTERSKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE

Dyplomanci opracowują magisterską pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w magisterskiej pracowni dyplomowej.

PROJEKTOWANIE – PROGRAM WSPOMAGAJĄCY / WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA

Studenci studiów drugiego stopnia pozostałych kierunków przedstawiają własne propozycje tematów prac semestralnych lub uzgadniają je na podstawie wskazanej przez prowadzącego propozycji.

Wymagania wstępne:

Odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni.

Spis zalecanych lektur:

  • podstawowe:

Penny Sparke: Design. Historia wzornictwa. Arkady, 2012

Brown Tim: Zmiana porzez design, Libron,2013

Sudjic Deyan: Język rzeczy. Karakter, 2013

Norman Donald A.: Wzornictwo i emocje. Dlaczego kochamy lub nienawidzimy rzeczy     powszednie. Arkady, 2015

Roth Bernard: Nawyk osiągania, Galaktyka, 2016

Miodownik M: W rzeczy samej. Karakter, 2016

  • uzupełniające:

Bernheimer Lily: Potęga przestrzeni wokół nas. Amber, 2016 

Rosińska Monika: Przemyśleć u/życie. Fundacja Bęc Zmiana, 2010 

Bauman Zygmunt: Konsumowanie życia. Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009

Borcuch Artur: Ekonomia designu. CeDeWu.PL, 2014

Krajewski Marek (red.): Hand-made. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości. Fundacja Bęc Zmiana, 2010 

Język wykładowy:

POLSKI, ANGIELSKI


STUDIO’S PROGRAMME FOR ACADEMIC YEAR 2022-23_PRODUCT DESIGN STUDIO II


  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 20.12.2017, 18:29
  • Ostatnia edycja: 10.10.2022, 13:17