Przejdź do treści
(EN version below)

Pracownia Interpretacji Przestrzeni

PROWADZĄCY:
MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ SPYCHAJ
www.lukaszspychaj.com
lukasz.spychaj@uap.edu.pl

PROF. DR HAB. ANDRZEJ WIELGOSZ
www.andrzejwielgosz.com
andrzej.wielgosz@uap.edu.pl

CZAS ZAJĘĆ:
Poniedziałki od 10:00, bud. A, s. 204

ZAPISY:
lukasz.spychaj@uap.edu.pl

MANIFEST
Projektowanie, w opozycji do tworzenia sztuki, otoczone jest wieloma ograniczeniami. Począwszy od braku możliwości wyboru kontekstu, przez ekonomię i ergonomię aż po zrównoważony rozwój. Projektując, powinniśmy mieć na uwadze jak najmniejsze szkody dla ekosystemu. Destrukcja stała się większą częścią naszej kultury niż jej wytwory. Jako gatunek doprowadziliśmy ekosystem do granic jego możliwości i kontynuujemy to działanie – projektując staramy się niszczyć jak najmniej. Te wąskie ramy wyznaczają pole działania projektowego w jakich staramy się poruszać.

Uniwersytecka pracownia projektowa to miejsce i czas do popełniania błędów i eksperymentowania. Nie ma jednoznacznie dobrych lub złych projektów, a na większość pytań nie ma gotowych odpowiedzi. My również ich nie mamy, a rozwiązań szukamy poprzez wielowątkową analizę podjętych problemów projektowych. Istotniejszy od finalnego rozwiązania jest dla nas proces poszukiwania, podczas którego staramy się wytworzyć egalitarne warunki pracy, gdzie wypowiedzieć mogą się wszyscy a każdy głos jest równy.

PRACE STUDENTÓW:

SUGEROWANA BIBLIOGRAFIA:

 • Carter Rita MAPPING THE MIND
 • De Graaf Reinier FOUR WALLS AND A ROOF: THE COMPLEX NATURE OF A SIMPLE PROFESSION
 • Hall Edward UKRYTY WYMIAR
 • Koolhaas Rem ŚMIECIOWA PRZESTRZEŃ
 • Malinowski A. Strzałko J. ANTROPOLOGIA
 • Papanek Victor DESIGN FOR THE REAL WORLD: HUMAN ECOLOGY AND SOCIAL CHANGE
 • Rose Jonathan F. P. DOBRZE NASTROJONE MIASTO
 • Pod red. Bogny Świątkowskiej MY I ONI
 • Szczepański Jan ELEMENTARNE POJĘCIA SOCJOLOGII
 • Twardoch Agata SYSTEM DO MIESZKANIA
 • Wejchert Kazimierz ELEMENTY KOMPOZYCJI URBANISTYCZNEJ
 • Bringhurst Robert ELEMENTARZ STYLU W TYPOGRAFII
 • Wolański Napoleon EKOLOGIA CZŁOWIEKA
 • Yuval Noah Harari SAPIENS

ENGLISH

SPACE INTERPRETATION STUDIO

LECTURERS:
MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ SPYCHAJ www.lukaszspychaj.com
PROF. DR HAB. ANDRZEJ WIELGOSZ www.andrzejwielgosz.com

SCHEDULE:
Mondays from 10:00 UAP building A, room 204

ENROLLMENT:
lukasz.spychaj@uap.edu.pl

MANIFESTO
Design, in opposition to the creation of art, is surrounded by many constraints. From lack of choice of context to economics and ergonomics as well as sustainability. When designing, we should keep in mind the minimal possible damage to the ecosystem. Destruction has become a bigger part of our culture than its creations. As a species, we have pushed the ecosystem to its limits, and we continue to do so – when designing, we try to destroy as little as possible. This narrow frame determines the field of design activity in which we try to work.

A university design studio is a place and time to make mistakes and experiment. There are no definitively good or bad designs, and there are no ready answers to most questions. We don’t have them either, and we look for solutions through a multi-layered analysis of the design problems. We focus more on the design process than the final solution. During that process we try to create egalitarian working conditions, where everyone can speak freely and every voice is equal.

END-OF-THE YEAR EXHIBITION

 • Autor: Agata Tratwal
 • Opublikowano: 04.10.2021, 19:07
 • Ostatnia edycja: 05.10.2022, 18:19