Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Architektonicznego V / G, s. 102
dr inż. arch. Natalia Regimowicz, p.o. kierownika
mgr inż. arch. Jarosław Wroński

Sposób prowadzenia zajęć w Pracowni kładzie nacisk na przyjazną atmosferę studiowania, sprzyjającą intelektualnej dyskusji, wymianie doświadczeń i poszukiwań twórczych. Metodyka zajęć pozwala na identyfikację kluczowych zależności, istotnych dla kreacji dzieła architektonicznego. Ma na celu pobudzenie kreatywności i wyobraźni twórczej jako istotnego elementu twórczości architektonicznej. Szczególna uwaga jest nakierowana na oryginalność myślenia oraz na aktywizację świadomości wyobrażeniowej jako istotnego elementu tworzenia innowacyjnych rozwiązań projektowych. Metoda wpisuje się w tak zwany „sytuacyjny model kształcenia” (Situated Learning Approach) wychodząc z założenia, że wiedza zdobywana przez studentów ma charakter kontekstowy i jest zależna od sytuacji, w której jest wykorzystywana. W tym ujęciu nauka projektowania architektonicznego jest funkcją praktyki i kontekstu, w ramach którego odbywa się proces dydaktyczny. Takie podejście zachęca do świadomego wykorzystania wiedzy teoretycznej w dostosowaniu do konkretnych zadań projektowych. Metoda w oryginalny sposób wykorzystuje dorobek psychologii poznawczej i behawioralnej w nauczaniu architektury.

Program nauczania w Pracowni stosuje trzy zasady:

 • łączenie wiedzy teoretycznej z wdrażaniem umiejętności jej praktycznego wykorzystania,
 • stały kontakt z praktyką architektoniczną i współczesnymi problemami architektury polskiej, europejskiej i światowej,
 • oddziaływanie pedagogiczne (kształtowanie postaw etycznych wynikających z misji zawodu architekta jako profesji zaufania publicznego).

Studenci są zachęcani do interdyscyplinarnego podejścia do każdego problemu, poszukiwania rozwiązań nie tylko w teoretycznych, ale uczą się samodzielności, kreatywności, inwencji i odwagi w rozwiązywaniu zadań projektowych. Sposób prowadzenia zajęć kładzie na  nacisk na umiejętność:

 • krytycznego myślenia w rozwiązywania problemów architektonicznych i urbanistycznych,
 • komunikowania się, zadawania pytań, prezentowania różnych punktów widzenia,
 • pracy grupowej, współdziałania, umiejętności dialogu, negocjacji i i osiągania kompromisu,
 • rozwiązywania konkretnych zadań praktycznych.

Zajęcia w Pracowni angażują studentów emocjonalnie, pobudzą ich zainteresowania i motywację, uczą samodzielnego myślenia i kreacji.

Stosowane w Pracowni systemy i techniki aktywizujące studentów to między innymi:

 • burza mózgów, 
 • konkursowe podejście do zadań projektowych,
 • studia przypadku (case study),
 • gry sytuacyjne, polemiki i debaty.
 • Autor: Matylda Konarska
 • Opublikowano: 06.03.2023, 12:02
 • Ostatnia edycja: 06.03.2023, 12:02