PARAMETR – wystawa studentów MŚSD w ramach Poznań Art Week 2020


Rekrutacja do szkoły doktorskiej rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 nie odbędzie się

Jest możliwość obrony rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym ( skrócony opis procedury i pełen tekst Uchwały Senatu UAP w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora )


Studia doktoranckie są studiami o charakterze elitarnym przeznaczonymi dla osób wyróżniających się, posiadających znaczący dorobek w zakresie sztuk pięknych lub projektowych, które poszukują możliwości wzbogacenia swoich doświadczeń poprzez pogłębienie wiedzy fachowej związanej z uprawianą dziedziną sztuki i możliwością wymiany myśli i doświadczeń, a także chcących wnieść swój wkład w rozwój wybranej dyscypliny.

Prowadzone studia doktoranckie pełnią funkcję platformy wspierającej własne działania artystyczno- projektowo- badawcze doktorantów, zapewniając im możliwość korzystania z wiedzy wykładowców, artystów i projektantów różnych specjalności, tworzących kadrę UAP, przy wykorzystaniu potencjału naukowo-dydaktycznego uczelni. Dodatkowo plan studiów doktoranckich zawiera zajęcia teoretyczne i szereg monograficznych wykładów fakultatywnych, wykładów kierunkowych oraz wykładów profesorów wizytujących, których celem jest stworzenie warunków do wielokierunkowych poszukiwań artystycznych i projektowych, poszerzenie horyzontów uczestników studiów doktoranckich i rozwinięcie umiejętności krytycznej oceny. Zajęcia z pedagogiki oraz praktyki dydaktyczne dają szansę na uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć na poziomie akademickim.

Nabór na studia doktoranckie UAP prowadzony był na następujących wydziałach:

Realizacja studiów doktoranckich trwa 3 lata i kończy się obroną rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Krótki czas trwania studiów sprawia, że na studia przyjmowani są wyłącznie kandydaci, którzy wykazują się znaczącym dorobkiem zawodowym – artystycznym lub projektowym – uzyskanym po nadaniu stopnia magistra oraz którzy mają już przemyślenia dotyczące problematyki planowanej pracy doktorskiej i koncepcje na prowadzenie badań.


Kierownik studiów doktoranckich
dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP
agnieszka.meller-kawa@uap.edu.pl


Członkowie rady naukowej studiów doktoranckich:

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska
dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska, prof. UAP
dr hab. Wojciech Gorączniak, ad.
prof. dr hab. Wiesław Napierała
prof. dr hab. Piotr Wołyński

Dziekanat

Agnieszka Stamm
agnieszka.stamm@uap.edu.pl

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Dział Organizacji Toku Studiów i Kształcenia
Pl. Wielkopolski 9, IV piętro
tel. 61 853 00 18 wew. 119Samorząd Studentów Studiów Doktoranckich

skrzynka pocztowa: 
przewodnicząca:


Programy Pracowni/Przedmiotu


Dokumenty do pobrania:

Wzory dokumentów:


Archiwum