Przejdź do treści

ZARZĄDZENIE NR 96 2018 2019 Rektora UAP z dnia 27.05.2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w UAP

INFORMACJA W SPRAWIE TERMINU ZŁOŻENIA PRACY DOKTORSKIEJ
(dot. przewodów wszczętych przed dniem 30 kwietnia 2019 r.*)

Informujemy, że zgodnie z treścią art. 35 pkt 1) ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21, w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz.1669, z2019r. poz.39 i534 oraz z 2020r. poz.695), art.179 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4.Postępowania, o których mowa w ust.1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.”

Mając powyższe na uwadze, celem dochowania terminów związanych z procedurą przewodową (tj. przekazanie rozprawy doktorskiej recenzentom – czas sporządzenia recenzji 2 miesiące; druga komisja doktorska – dopuszczenie do obrony; zamieszczenie dokumentacji kandydata w BIP – co najmniej 30 dni; trzecia komisja doktorska – dopuszczenie do publicznej obrony; publiczna obrona; opinia właściwej rady naukowej wydziału; nadanie bądź odmowa nadania stopnia przez Uczelnianą Radę ds. Nauki i Jakości Kształcenia), pracę doktorską proszę złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r.

W przypadku złożenia pracy po dniu 01 czerwca 2022 r., z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności, o których mowa powyżej w ustawowo zakreślonych terminach, Uczelnia nie może zagwarantować, że przewód doktorski zostanie zakończony do dnia 31 grudnia 2022 r.

*PODSTAWA PRAWNA:
art. 179 ust. 1,2,3,4 ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz.1669, z2019r. poz.39 i534 oraz z 2020r. poz.695);
art. 35 pkt 1) ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz.U.2020.875).

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w sp. zasad ponoszenia opłat za przewody doktorskie wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 r.


 

 

Rekrutacja do szkoły doktorskiej – rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 nie odbędzie się. 

Cały czas możliwe jest przygotowanie i obrona rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym.


Studia doktoranckie były studiami o charakterze elitarnym przeznaczonymi dla osób wyróżniających się, posiadających znaczący dorobek w zakresie sztuk pięknych lub projektowych, które poszukują możliwości wzbogacenia swoich doświadczeń poprzez pogłębienie wiedzy fachowej związanej z uprawianą dziedziną sztuki i możliwością wymiany myśli i doświadczeń, a także chcących wnieść swój wkład w rozwój wybranej dyscypliny.

Prowadzone studia doktoranckie pełniły funkcję platformy wspierającej własne działania artystyczno- projektowo- badawcze doktorantów, zapewniając im możliwość korzystania z wiedzy wykładowców, artystów i projektantów różnych specjalności, tworzących kadrę UAP, przy wykorzystaniu potencjału naukowo-dydaktycznego uczelni. Dodatkowo plan studiów doktoranckich zawierał zajęcia teoretyczne i szereg monograficznych wykładów fakultatywnych, wykładów kierunkowych oraz wykładów profesorów wizytujących, których celem było stworzenie warunków do wielokierunkowych poszukiwań artystycznych i projektowych, poszerzenie horyzontów uczestników studiów doktoranckich i rozwinięcie umiejętności krytycznej oceny. 

Nabór na studia doktoranckie UAP prowadzony był na następujących wydziałach:

Realizacja studiów doktoranckich trwała 3 lata i kończyła się obroną rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Krótki czas trwania studiów sprawiał, że na studia przyjmowani byli wyłącznie kandydaci, którzy wykazują się znaczącym dorobkiem zawodowym – artystycznym lub projektowym – uzyskanym po nadaniu stopnia magistra oraz którzy mają już przemyślenia dotyczące problematyki planowanej pracy doktorskiej i koncepcje na prowadzenie badań.

Trwają prace nad nową formułą studiów trzeciego stopnia w Szkole Doktorskiej UAP, tworzoną na podstawie doświadczeń zdobytych w prowadzeniu studiów doktoranckich. Nabór do Szkoły Doktorskiej jest jednak na razie zawieszony.

 Samorząd Studentów Studiów Doktoranckich

skrzynka pocztowa: 
przewodnicząca:


Programy Pracowni/Przedmiotu


Dokumenty do pobrania:

Wzory dokumentów:


Archiwum

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 17.10.2017, 02:46
  • Ostatnia edycja: 07.05.2024, 20:42