Składanie wniosków o stypendia na rok akademicki 2018/2019

Doktoranci UAP mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne dla doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga dla doktorantów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej,
  • stypendium dla najlepszych doktorantów,
  • zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

 Termin składania wniosków o stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym upływa 10 października 2018 roku.
W semestrze letnim w/w wnioski należy złożyć do 30 stycznia 2018 roku.

Wnioski złożone po tych terminach w danym semestrze będą rozpatrzone pozytywnie jedynie w przypadku niewyczerpania Funduszu Pomocy Materialnej. Otrzymanie świadczenia zależy od dostępności środków Funduszu Pomocy Materialnej. Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenia mogą zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Wniosek o zapomogę można złożyć w dowolnym momencie trwania roku akademickiego. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów należy złożyć do 20 października. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych należy złożyć do 31.10.2018Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA! Składanie wniosków w semestrze letnim:

Stypendium socjalne:
*Osoby, które ubiegały się o stypendium socjalne w semestrze zimowym składają oświadczenie o niezmienności danych.
*Osoby ubiegające się o stypendium po raz pierwszy wypełniają wniosek w systemie Akademus i dostarczają jego wydrukowaną wersję.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych:
*należy ponownie wypełnić wniosek w systemie Akademus i dostarczyć wydrukowaną wersję.
Dokumenty należy dostarczyć do budynku C, pokój 410 do 30.01.2019.