MALARSTWO

>>> REKRUTACJA

Tryb studiowania danego kierunku. Specjalności

Studia stacjonarne I stopnia (licencjat)

Studia stacjonarne II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie)

Specjalności: rysunek, malarstwo, malarstwo w architekturze i urbanistyce, tkanina artystyczna.

Sposób kształcenia 

Student na kierunku Malarstwo w trakcie studiów zdobywa wiedzę w zakresie historii malarstwa oraz wiedzy o sztuce i kulturze współczesnej. Poznaje różnorodne techniki malarskie, pogłębia świadomość artystyczną, rozwija kompetencje społeczne, staje się artystą przygotowanym do samodzielnej pracy twórczej na bazie klasycznych i nowoczesnych technologii tworzenia obrazu oraz potrafi łączyć tę pracę ze znajomością jej społecznych i rynkowych uwarunkowań. Studia I stopnia na kierunku malarstwo trwają 6 semestrów (3 lata). Od 2013 roku prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym. Program studiów dopuszcza możliwość wyboru pracowni w ramach Wydziału Malarstwa i Rysunku oraz innych wydziałów UAP.
Studia II stopnia na kierunku Malarstwo trwają 4 semestry (2 lata). Prowadzone są w trybie stacjonarnym.  Zajęcia mają formę konsultacji.  Student zobligowany jest do wyboru  trzech konsultantów –  na I roku dwóch konsultantów z malarstwa oraz jednego konsultanta z rysunku, na II roku dwóch konsultantów z malarstwa. Konsultacji udzielać mogą wyłącznie samodzielni pracownicy UAP, którzy posiadają co najmniej stopień doktora habilitowanego. W wyjątkowych przypadkach konsultantami mogą być pracownicy naukowo-dydaktyczni ze stopniem doktora, posiadający zgodę rady wydziału. Każdy z konsultantów jest zobowiązany do przeprowadzenia minimum trzech konsultacji w semestrze. Sposób i zakres konsultacji jest opisany w programach nauczania, które zostały opublikowane na stronie internetowej uczelni.­­­­­­­­­

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta, sposób uzyskania dyplomu

  • licencjat – praca dyplomowa teoretyczna, egzamin praktyczny
  • magister sztuki – praca dyplomowa teoretyczna, egzamin praktyczny
  • dr sztuki – publiczna obrona

ROZWIN

Opis kierunku

Program kształcenia umożliwia studentom zapoznanie się z różnymi ideowo i metodologicznie podejściami do kierunku studiów oraz inspiruje do indywidualnej aktywności twórczej. Studia są oparte na solidnej praktyce warsztatowej i refleksji teoretycznej w kontekście kultury współczesnej i tradycji. Umożliwiają zdobycie unikalnych kompetencji artystycznych w zakresie szeroko rozumianego malarstwa i przygotowują do samodzielnej pracy twórczej na bazie klasycznych i nowoczesnych technologii tworzenia obrazu. Profesjonalizm łączy się ze znajomością społecznych i rynkowych uwarunkowań pracy artystycznej. Wszystkie przedmioty artystyczne i zajęcia teoretyczne są prowadzone w oparciu o programy autorskie. Pracownicy dydaktyczni Wydziału Malarstwa i Rysunku to jednocześnie aktywni artyści, animatorzy kultury, krytycy i teoretycy sztuki. Wydział współpracuje z wieloma uczelniami i jednostkami badawczymi i wystawienniczymi w Polsce i zagranicą. Nasi studenci i absolwenci uczestniczą w prestiżowych wystawach i konkursach, są laureatami wielu nagród i wyróżnień.

ROZWIN

Kompetencje uzyskane przez absolwenta

Student umie formułować i tworzyć własne koncepcje artystyczne w zakresie malarstwa oraz dostosowywać do nich odpowiednie środki realizacyjne. Posiada i rozwija umiejętności manualne, warsztatowe i technologiczne, które wykorzystuje w swojej pracy artystycznej. Potrafi wnikliwie obserwować rzeczywistość: poddawać ją analizie, oraz przekładać te wizualne dane na język plastyczny. Zna i rozumie rolę rysunku, koloru i światła w kompozycji malarskiej. Student ma świadomość relacji między formą a treścią w malarstwie. Rozumie znaczenie malarstwa w kontekście innych dziedzin sztuki takich jak: fotografia, film, teatr, nowe media cyfrowe. Potrafi wykorzystać intuicję, emocje i wyobraźnię dla rozwoju ekspresji artystycznej. Ma zdolność podejmowania samodzielnych decyzji służących realizacji własnych prac malarskich. Posiada podstawowe umiejętności w zakresie dokumentowania pracy, aranżowania wystaw i redagowania tekstu autokomentarza, oraz publicznej autoprezentacji własnych koncepcji. Rozwija umiejętności komunikacji i współpracy z innymi studentami w zakresie warsztatu malarskiego, praktyki i teorii artystycznej.

ROZWIN

Obszary zatrudnienia

Absolwent legitymujący się dyplomem licencjata może pracować jako artysta malarz (wolny zawód) i animator kultury. Natomiast ukończenie studiów na poziomie uzupełniającym magisterskim umożliwia absolwentowi podjęcie pracy dydaktycznej na uczelniach artystycznych, w liceach plastycznych, liceach ogólnokształcących (nauczyciel przedmiotów artystycznych), ośrodkach kultury itp. Absolwent ma ponadto możliwość rozwoju swojej kariery zawodowej w charakterze kuratora, teoretyka sztuki, projektanta wystaw itp.

ROZWIN

Dalsza możliwość kształcenia

Absolwent legitymujący się dyplomem licencjackim ma możliwość podjęcia studiów uzupełniających magisterskich na wybranej uczelni w Polsce i za granicą.

Studia doktoranckie (3-letnie studia stacjonarne) – planowane uruchomienie w roku akademickim 2020/2021
Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

O studiach
Studia Doktoranckie są studiami o charakterze elitarnym przeznaczonymi dla osób wyróżniających się i posiadających znaczący dorobek w zakresie sztuk pięknych lub projektowych. Studia dają możliwość wzbogacenia swoich doświadczeń poprzez pogłębienie wiedzy fachowej związanej z uprawianą dziedziną sztuki i wymianą myśli i doświadczeń, a także są szansą na wniesienie swojego wkładu w rozwój wybranej dyscypliny.

Realizacja studiów doktoranckich trwa 3 lata i kończy się obroną rozprawy doktorskiej w dziedzinie „sztuki”, w dyscyplinie artystycznej „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki” oraz przyznaniem stopnia „doktora sztuki”.