Przejdź do treści

Zarządzenie nr 69/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie przekształcenia studiów dwustopniowych na kierunku fotografia na jednolite studia magisterskie 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8) oraz art. 53 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023, poz. 742 t.j.), po zapoznaniu się z treścią opinii Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia nr 70/URNiJK/2022-2023 z dnia 25 maja 2023 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzić przekształcenie stacjonarnych studiów dwustopniowych na kierunku fotografia na Wydziale Fotografii na jednolite studia magisterskie. 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2024/2025.

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 30.05.2023, 22:06
  • Ostatnia edycja: 30.05.2023, 22:06