Przejdź do treści

PRACOWNIA RYSUNKU ANATOMICZNEGO

1/ Nazwa pracowni
Pracownia Rysunku Anatomicznego

2/ Kierownik Pracowni
Prof. dr hab. Sławomir Kuszczak
slawomir.kuszczak@uap.edu.pl

3/ Asystent
dr hab. Paweł Flieger, prof. UAP
pawel.flieger@uap.edu.pl 

4/ Sala
nr 311, bud. A

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (III, IV, V, VI semestr), Rysunek z elementami anatomii (I, II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr). Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (I, II semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura (I, II, III, IV, V, VI semestr)
Design Krajobrazu ( I, II, III, IV semestr)
Projektowanie mebla (I, II, III, IV, V semestr)
Wzornictwo (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura wnętrz (I, II, III, IV, V semestr)
Scenografia (I, II, III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV, V semestr)
Fotografia (I, II, III, IV semestr)
Intermedia (I, II, III, IV, V semestr)
Grafika (I, II, III, IV, V semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV, V semestr)

Pracownia na II stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Architektura wnętrz (I, II semestr)
Fotografia (I, II semestr)
Intermedia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Design Krajobrazu (V semestr)
Fotografia (V semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Architektura (III semestr)
Projektowanie mebla (III, IV semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (II, I, II, III, IV, V semestr)
Intermedia (III semestr)
Grafika (III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – Rysunek – 17 ECTS, Rysunek z elementami anatomii – 10 ECTS, Pracownia
Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 9 ECTS
II stopień – Rysunek – 8 ECTS, Magisterska Pracownia Artystyczna – 12 ECTS, Pracownia
Dyplomująca -5 ECTS, Praca Dyplomowa -10 ECTS

10/ Efekty uczenia 

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Pozytywny wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. 

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Człowiek, jego postać to najdoskonalszy i najmniej nam obojętny twór natury, tym samym najlepszy obiekt inspiracji, poszukiwań twórczych i formalnych rozważań. Anatomia człowieka, anatomia rysunku to swoisty kanon, który pozwala zdefiniować wizualnie całe spektrum rzeczywistości. Określając fragment w konsekwencji definiujemy całość.

Kształcenie podstawowe:

Poznanie przez studia rysunkowe zewnętrznej budowy ludzkiego ciała (zewnętrzny układ mięśniowy i tkanka skórna) i szkieletu (konstrukcji nośnej), ich wzajemnych  powiązań, funkcji i relacji. Z rysunków powstałych w pracowni musi jasno wynikać jak zbudowane jest ciało człowieka i jaką przyjmuje formę, tym samym prace muszą być wnikliwymi analizami formy, struktury i materii. W tych ramach rysunki powinny być jak najbardziej „żywe” i obdarzone indywidualnymi cechami studenta. Studia rysunkowe nie mogą być bezmyślnym kopiowaniem lub imitowaniem natury.

W pracy należy wykorzystywać wiedzę teoretyczną o anatomii człowieka, zdobywaną na odrębnych wykładach, bardzo przydatną do rysunkowego „zobaczenia” problemu.

Wiedza racjonalna i ćwiczenia praktyczne to dwie podstawowe i uzupełniające się metody poznania natury, dające w tym przypadku pełną możliwość tworzenia rzeczywistości rysunkowej.

Opanowanie zasad studium rysunkowego, pierwszej i podstawowej twórczej relacji z naturą .Zdobycie umiejętności: określania formy i proporcji modela, komponowania , określania rytmu rysunku , posługiwania się kontrastem walorowym, budowania przestrzeni rysunkowej i stosowania różnych technik rysunkowych. Poszerzanie  zdolności  obserwowania  i analizowania natury.

Kształcenie zaawansowane:

Określenie i rozwijanie  indywidualnych cech, predyspozycji studenta, poszerzanie jego świadomości i możliwości kreacyjnych w ramach szeroko pojętej idei rysunku w oparciu o analizy i studia ludzkiej postaci, anatomii człowieka i anatomii rysunku.

Możliwość realizacji przez studentów programów indywidualnych.

Realizacje propozycji tematycznych: 

  1. Autoportret (lub Portret) totalny.
  2. Człowiek struktura doskonała.
  3. Format ludzkiego ciała – Format rysunku.
  4. Anatomia człowieka – kreacja natury, Rysunek- kreacja twórcy.
  5. Ruch – zmiana układu – przesunięcie w czasoprzestrzeni.
  6. Anatomia rysunku.
  7. Rysunek jako…………

13/ Spis zalecanych lektur
Wszelkie książki, katalogi i inne publikacje dotyczące problemów sztuk i twórczości oraz Gottfried Bammes „ Die Geschtalt des Menschen” , Josef Zrzavy „Anatomia dla plastyków”, Wasyl Kandynski „O duchowości w sztuce” , „Punkt, linia a płaszczyzna”, Johannes Itten  „ Kunst der Farbe” , „Mein Vorkurs am Bauhaus Gestaltungs und  Formenlehre, Maurice Merleau-Ponty „ Wątpienie Cezanne”,   Józef Czapski „Patrząc”, Elżbieta Grabska  „ Artyści o sztuce”, „Postmodernizm – teksty polskich autorów”.

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.

Zaliczenie z oceną jest wystawiane przede wszystkim  na podstawie dwóch semestralnych przeglądów. Kryterium oceny jest poziom przedstawionych prac rysunkowych. Oceniana jest również obecność i zaangażowanie studenta w realizację programu pracowni.

15/ Język wykładowy
Polski, angielski, niemiecki

https://wk.uap.edu.pl/start/wydzial-malarstwa-i-rysunku/pracownia-rysunku-anatomicznego/

 

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 01.10.2018, 14:52
  • Ostatnia edycja: 16.10.2020, 13:25