Nazwa pracowni
XI Pracownia Malarstwa

Kierownik Pracowni
prof. dr hab. Marek Przybył, prof. zw. UAP
marek.przybyl@up.edu.pl

Asystent
dr Joanna Marcinkowska, ad.
joanna.marcinkowska@uap.edu.pl

Sala
budynek F, s. 22

Język wykładowy
polski i angielski

Godziny i dni otwarcia pracowni
poniedziałek 10.00-14.00
środa 10.00-14.00

Program
Program Pracowni jest skonstruowany tak, aby dawał studentom jak najszerszą ofertę poznawczą. Rozumiemy przez nią – w pierwszym rzędzie – kształcenie umiejętności patrzenia i umiejętności manualnych w kontakcie z naturą. Stąd bazą są często (szczególnie dla studentów młodszych – licencjat) zadania studyjne: akt, portret, martwa natura, pejzaż. Nabywanie tych umiejętności powinno być sprzężone z rozwojem artystycznej świadomości, która naszym zdaniem musi być zgodna z emocjonalnymi predyspozycjami studenta. Dla rozwoju tej świadomości bardzo ważne jest podejmowanie (szczególnie przez studentów lat starszych- studia magisterskie) proponowanych przez nas, lub przez samych studiujących, tematów hasłowych dotyczących zagadnień społecznych, politycznych, religijnych i oczywiście aspektów związanych z samą sztuką, jej rolą i obecnością we współczesnym świecie. Zadania hasłowe może najpełniej służą rozwijaniu wyobraźni studiującego, wskazują na jego indywidualne zainteresowania i predyspozycje.
Jeśli chodzi o wybór przez studenta medium technologicznego, w którym będzie się artystycznie poruszał, nie czynimy w tej kwestii żadnych ograniczeń.
Ważną rzeczą jest wskazanie tego, iż uważamy Pracownię za miejsce wspólnoty, w której studenci młodsi mogą korzystać z uwag nie tylko pedagogów, ale również z doświadczeń studentów artystycznie bardziej zaawansowanych. Ponadto studiowanie jest w dużej mierze procesem autoedukacji, wyciągania wniosków z własnej pracy oraz podejmowania samodzielnych decyzji. Pracownia w naszym rozumieniu ma być też takim miejscem, w którym dyscyplinie pracy i hierarchizacji zadań powinna towarzyszyć niezbędna artystyczna różnorodność i poczucie indywidualnego rozwoju studenta.

Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia z malarstwa sztalugowego rozumiane jako poprzedzane wstępnymi szkicami studia martwej natury, aktu, a także malowanie obrazów z wyobraźni. Formuła prowadzenia zajęć opiera się na korektach i konsultacjach zadanych tematów, sporadycznie również wykładach, np. na temat kompozycji w malarstwie. Raz w roku prowadzony jest także plener malarski. Wszystkie wymienione wyżej zajęcia podlegają korektom i ocenie prowadzących.

Typ przedmiotu
Obowiązkowy – dla studentów malarstwa wszystkich lat studiów i dla studentów I roku wszystkich wydziałów.
Dowolnego wyboru – dla studentów od II do V roku, nie studiujących na Wydziale Malarstwa.

Poziom przedmiotu
Podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany.

Rok studiów
Na wszystkich latach studiów.

Liczba punktów ECTS
Będzie wynikała z planu studiów.

Efekty kształcenia
Wiedza: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu technik malarskich. Umie nazwać i rozróżnić takie techniki malarskie jak: olej, akryl, tempera, akwarela, gwasz, pastel. Ma świadomość technologicznych możliwości i ograniczeń wynikających z użycia danego medium. Student rozumie relację między wiedzą teoretyczną a praktycznym jej stosowaniem w odniesieniu do malarstwa. Ponadto, za sprawą omawianych w pracowni lektur – proponowanych przez prowadzących lub przez samych studentów – student wzbogaca wiedzę na temat różnorodnych aspektów malarstwa.

Umiejętności
Student umie formułować i tworzyć własne koncepcje artystyczne w zakresie malarstwa oraz dostosowywać do nich odpowiednie środki realizacyjne. Posiada i rozwija umiejętności manualne, warsztatowe i technologiczne, które wykorzystuje w swojej pracy artystycznej. Potrafi wnikliwie obserwować rzeczywistość: poddawać ją analizie, oraz przekładać te wizualne dane na język plastyczny. Zna i rozumie rolę rysunku, koloru i światła w kompozycji malarskiej. Student ma świadomość relacji między formą a treścią w malarstwie. Rozumie znaczenie malarstwa w kontekście innych dziedzin sztuki takich jak: fotografia, film, teatr, nowe cyfrowe media. Potrafi wykorzystać intuicję, emocje i wyobraźnię dla rozwoju własnej ekspresji artystycznej. Ma zdolność podejmowania samodzielnych decyzji służących realizacji własnych prac malarskich. Student posiada podstawowe umiejętności w zakresie dokumentowania własnej pracy, aranżowania wystaw i redagowania tekstu autokomentarza, które pozwalają na publiczną autoprezentację własnych koncepcji. Potrafi również podejmować współpracę artystyczną z innymi studentami.

Kompetencje społeczne
Student posiada umiejętność organizowania własnego warsztatu- stanowiska pracy. Jest świadomy funkcjonowania w pracowni malarskiej jako przestrzeni społecznej, w której obok niego pracują twórczo inne osoby. Posiada i kształci umiejętność komunikacji i współpracy z innymi studentami w zakresie warsztatu malarskiego, praktyki i teorii artystycznej, oraz sensów i idei dotyczących dzieł sztuki. Jest świadomy swojej roli jako artysty malarza w kontekście społecznym. Potrafi zająć krytyczne stanowisko i ocenić własną pracę, a także prace innych kolegów. Jest przygotowany do pracy zespołowej. Posiada umiejętność werbalizacji własnych poglądów i wykorzystania ich w kontekście obrony pracy licencjackiej czy innych występów publicznych.

Wymagania wstępne
Zainteresowanie programem pracowni.

Spis zalecanych lektur
– Józef Czapski „Patrząc”
– Herbert Read „Sens sztuki” i „O pochodzeniu formy w sztuce”
– Zbigniew Herbert „Barbarzyńca w ogrodzie”, „Martwa natura z wędzidłem”, „Labirynt nad morzem”, „Mistrz z Delft”
– Kenneth Clark „Akt- studium idealnej formy”
– Lynda Nead „Akt kobiecy”
– Charles Sterling „Martwa natura”
– Umberto Eco „Historia piękna”, „Historia brzydoty”
– John Berger „Sposoby widzenia”
– David Sylvester „Rozmowy z Baconem”
– Maria Rzepińska „Historia koloru”
– John Gage „Kolor i kultura”
– Wiesław Juszczak „Zasłona w rajskie ptaki”, „Wędrówka do źródeł”
– Aneta Grodecka „Poeci patrzą. Obrazy, wiersze, komentarze”
– Tateusz Boruta „Szkoła patrzenia”
– Jean Baudrillard „Spisek sztuki”
– David Freedberg „Potęga wizerunku”
– Victor Stoichita „Krótka historia cienia”, „Ustanowienia obrazu”

Metody oceny
Zaliczenie z oceną. Na ocenę wpływają następujące czynniki:
– obecność na zajęciach
– zaangażowanie w pracy
– realizacja własnych koncepcji plastycznych poza Pracownią
– poziom i stopień zrealizowanych projektów, który powinien być zgodny z emocjonalnymi i intelektualnymi predyspozycjami studenta.

Poziom wiedzy studenta powinien być odzwierciedlony w jakości malarskich realizacji, które wynikają z umiejętności warsztatowych, zdolności komponowania obrazu, posługiwania się linią, formą, kolorem, światłem, malarską materią itd. Ważna jest także umiejętność rozumienia i wyboru ikonografii malarskiej – świadomość jej znaczenia dla odczytu dzieła. Takim celom służą między innymi zadawane przez nas tematy hasłowe.
W Pracowni stosujemy zarówno korekty indywidualne jak i grupowe. Te ostatnie służą rozwijaniu umiejętności werbalizacji własnych poglądów oraz postawy artystycznej, a także budowaniu świadomości funkcjonowania w kontekście społecznym. W trakcie dyskusji student dzieli się swoją wiedzą i spostrzeżeniami dotyczącymi zarówno własnych prac jak i prac innych studentów.


Program 2018