Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie (MŚSD) i wydziałowe Studia Doktoranckie (w SD)

Harmonogram zajęć – semestr letni

Harmonogram zajęć – semestr zimowy

Studia doktoranckie są studiami elitarnymi przeznaczonymi dla osób wyróżniających się, posiadających znaczący dorobek w zakresie sztuk pięknych lub projektowych, które poszukują możliwości wzbogacenia swoich doświadczeń poprzez pogłębienie wiedzy fachowej związanej z uprawianą dziedziną sztuki i możliwością wymiany myśli i doświadczeń, a także chcących wnieść swój wkład w rozwój wybranej dyscypliny.

Prowadzone studia doktoranckie pełnią funkcję platformy wspierającej własne działania artystyczno- projektowo- badawcze doktorantów, zapewniając im możliwość korzystania z wiedzy wykładowców, artystów i projektantów różnych specjalności, tworzących kadrę UAP, przy wykorzystaniu potencjału naukowo-dydaktycznego uczelni. Dodatkowo plan studiów doktoranckich zawiera zajęcia teoretyczne i szereg monograficznych wykładów fakultatywnych, wykładów kierunkowych oraz wykładów profesorów wizytujących, których celem jest stworzenie warunków do wielokierunkowych poszukiwań artystycznych i projektowych, poszerzenie horyzontów uczestników studiów doktoranckich i rozwinięcie umiejętności krytycznej oceny. Zajęcia z pedagogiki oraz praktyki dydaktyczne dają szansę na uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć na poziomie akademickim.

W roku akademickim 2018/ 2019 zmieniła się struktura studiów doktoranckich. Studia nadal są prowadzone na wydziałach, ale zamiast kilku wydziałowych studiów doktoranckich, powołane zostały jedne, Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie. Powodem takiego działania są względy organizacyjne. W efekcie wyznaczony został jeden kierownik studiów doktoranckich, powołani zostali wydziałowi koordynatorzy oraz przedstawiciele każdego wydziału, którzy uformowali radę naukową studiów doktoranckich.

Wydziałowe studia doktoranckie będą jeszcze funkcjonowały przez jeden rok, ale nie będzie prowadzony na nie nabór. Decyzja o utrzymaniu wcześniejszych studiów jest podyktowana wolą niezmieniania warunków studiowania osobom, którzy rozpoczęli studia wcześniej. Dlatego jeszcze przez rok część dokumentów będzie publikowana w dwóch wariantach: dla Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich (MŚSD) i dla wydziałowych Studiów Doktoranckich (w SD lub wydziałowe SD). Dotyczy to, między innymi, takich dokumentów jak: Regulamin studiów czy Zobowiązania doktoranta w toku studiów.

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie prowadzone są na następujących wydziałach:

Realizacja studiów doktoranckich trwa 3 lata i kończy się obroną rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki„.

Krótki czas trwania studiów (3 lata, łącznie z obroną doktoratu) sprawia, że na studia przyjmowani są wyłącznie kandydaci, którzy wykazują się znacznym dorobkiem zawodowym – artystycznym lub projektowym – uzyskanym po nadaniu stopnia magistra oraz którzy mają już przemyślenia dotyczące problematyki planowanej pracy doktorskiej i koncepcje na prowadzenie badań.

⇒ Rekrutacja na studia doktoranckie


Kierownik studiów doktoranckich
dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP
agnieszka.meller-kawa@uap.edu.pl

Wydziałowi koordynatorzy

(AiW) dr Patrycja Mikołajczak, ad.

(GiKW) dr Dominika Czerniak-Chojnacka

(MiR) dr Paweł Polus, ad.

(RZ) dr Rafał Kotwis, ad.

(SM) dr hab. Sławomir Decyk


Członkowie rady naukowej studiów doktoranckich:

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska
dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska, prof. UAP
dr hab. Wojciech Gorączniak, ad.
prof. dr hab. Wiesław Napierała
prof. dr hab. Piotr Wołyński

Dziekanat


Małgorzata Stempniewicz
malgorzata.stempniewicz@uap.edu.pl
Budynek C, Plac Wielkopolski 9, pok. 402
tel.: 61 853 00 18 w. 125

Rozwój Kadry – obsługa przewodów doktorskich


Agnieszka Lopez Chavez
agnieszka.lopez.chavez@uap.edu.pl
Budynek C, Plac Wielkopolski 9, pokój 406
tel.: 61 853 00 18 w. 123

 

Dokumenty przewodowe


Samorząd Studentów Studiów Doktoranckich
skrzynka pocztowa: doktoranci@uap.edu.pl
przewodnicząca: Magdalena Jugo
zastępca: Jana Shostak, Julia Królikowska

Programy Pracowni/Przedmiotu


Dokumenty do pobrania:

Wzory dokumentów: