wydziałowe studia doktoranckie (w SD), Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie (MŚSD) i Szkoła Doktorska UAP

Harmonogram zajęć, semestr zimowy, rok akademicki 2019-2020
Terminy bloków zajęć – rok akademicki 2019-2020

Studia doktoranckie są studiami o charakterze elitarnym przeznaczonymi dla osób wyróżniających się, posiadających znaczący dorobek w zakresie sztuk pięknych lub projektowych, które poszukują możliwości wzbogacenia swoich doświadczeń poprzez pogłębienie wiedzy fachowej związanej z uprawianą dziedziną sztuki i możliwością wymiany myśli i doświadczeń, a także chcących wnieść swój wkład w rozwój wybranej dyscypliny.

Prowadzone studia doktoranckie pełnią funkcję platformy wspierającej własne działania artystyczno- projektowo- badawcze doktorantów, zapewniając im możliwość korzystania z wiedzy wykładowców, artystów i projektantów różnych specjalności, tworzących kadrę UAP, przy wykorzystaniu potencjału naukowo-dydaktycznego uczelni. Dodatkowo plan studiów doktoranckich zawiera zajęcia teoretyczne i szereg monograficznych wykładów fakultatywnych, wykładów kierunkowych oraz wykładów profesorów wizytujących, których celem jest stworzenie warunków do wielokierunkowych poszukiwań artystycznych i projektowych, poszerzenie horyzontów uczestników studiów doktoranckich i rozwinięcie umiejętności krytycznej oceny. Zajęcia z pedagogiki oraz praktyki dydaktyczne dają szansę na uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć na poziomie akademickim.

Kształcenie doktorantów na UAP prowadzone jest na następujących wydziałach:

Realizacja studiów doktoranckich trwa 3 lata i kończy się obroną rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

W roku akademickim 2019-2020 prowadzone są wydziałowe studia doktoranckie (3 rok studiów) oraz Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie (2 rok studiów). W wyniku zmian w systemie szkolnictwa wyższego i wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” zwanej Ustawą 2.0, studia te są wygaszane. W ich miejsce powołana została Szkoła Doktorska UAP, do której nabór ma być prowadzony od przyszłego roku akademickiego. 

Krótki czas trwania studiów sprawia, że na studia przyjmowani są wyłącznie kandydaci, którzy wykazują się znaczącym dorobkiem zawodowym – artystycznym lub projektowym – uzyskanym po nadaniu stopnia magistra oraz którzy mają już przemyślenia dotyczące problematyki planowanej pracy doktorskiej i koncepcje na prowadzenie badań.

Rekrutacja na studia doktoranckie  – nabór do Szkoły Doktorskiej UAP jest planowany w roku akademickim 2020-2021


Kierownik studiów doktoranckich
dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP
agnieszka.meller-kawa@uap.edu.pl


Członkowie rady naukowej studiów doktoranckich:

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska
dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska, prof. UAP
dr hab. Wojciech Gorączniak, ad.
prof. dr hab. Wiesław Napierała
prof. dr hab. Piotr Wołyński

Dziekanat
Agnieszka Parysek
agnieszka.parysek@uap.edu.pl

Budynek C, Plac Wielkopolski 9, pok. 410
tel.: 61 853 00 18 w.


Rozwój Kadry – obsługa przewodów doktorskich
Sekcja ds. postępowań awansowych – obsługa postępowań o nadanie stopnia doktora sztuki

Beata Piwecka
beata.piwecka@uap.edu.pl

Specjalista ds. administracyjnych

BIURO REKTORA
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 29, II piętro, pok. 223
tel. 61 855 25 21 wew. 376
(wtorek – piątek 07.30 – 15.30)

Samorząd Studentów Studiów Doktoranckich

skrzynka pocztowa: doktoranci@uap.edu.pl
przewodnicząca: Magdalena Jugo
zastępca: Jana Shostak, Julia Królikowska


Programy Pracowni/Przedmiotu


Dokumenty do pobrania:

Wzory dokumentów:


Archiwum

Harmonogram zajęć – semestr letni 2018-2019
Harmonogram zajęć – semestr zimowy 2018-2019