Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie (MŚSD) i wydziałowe Studia Doktoranckie (w SD)

Harmonogram zajęć – semestr zimowy

Informacja o utracie statusu doktoranta po zrealizowaniu programu studiów

Studia doktoranckie są studiami elitarnymi przeznaczonymi dla osób wyróżniających się, posiadających znaczący dorobek w zakresie sztuk pięknych lub projektowych, które poszukują możliwości wzbogacenia swoich doświadczeń poprzez pogłębienie wiedzy fachowej związanej z uprawianą dziedziną sztuki i możliwością wymiany myśli i doświadczeń, a także chcących wnieść swój wkład w rozwój wybranej dyscypliny.

Prowadzone studia doktoranckie pełnią funkcję platformy wspierającej własne działania artystyczno- projektowo- badawcze doktorantów, zapewniając im możliwość korzystania z wiedzy wykładowców, artystów i projektantów różnych specjalności, tworzących kadrę UAP, przy wykorzystaniu potencjału naukowo-dydaktycznego uczelni. Dodatkowo plan studiów doktoranckich zawiera zajęcia teoretyczne i szereg monograficznych wykładów fakultatywnych, wykładów kierunkowych oraz wykładów profesorów wizytujących, których celem jest stworzenie warunków do wielokierunkowych poszukiwań artystycznych i projektowych, poszerzenie horyzontów uczestników studiów doktoranckich i rozwinięcie umiejętności krytycznej oceny. Zajęcia z pedagogiki oraz praktyki dydaktyczne dają szansę na uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć na poziomie akademickim.

Od roku akademickiego 2018/ 2019 zmienia się struktura studiów doktoranckich. Studia nadal są prowadzone na wydziałach, ale zamiast kilku wydziałowych studiów doktoranckich, powołane zostały jedne, Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie. Powodem takiego działania są względy organizacyjne. W efekcie wyznaczony został jeden kierownik studiów doktoranckich, powołani zostali wydziałowi koordynatorzy oraz przedstawiciele każdego wydziału uformowali radę naukową studiów doktoranckich.

Wydziałowe studia doktoranckie będą jeszcze funkcjonowały przez dwa lata, ale nie będzie prowadzony na nie nabór. Decyzja o utrzymaniu wcześniejszych studiów jest podyktowana wolą niezmieniania warunków studiowania osobom, którzy rozpoczęli studia na innych warunkach. Dlatego jeszcze przez dwa lata część dokumentów będzie publikowana w dwóch wariantach: dla Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich (MŚSD) i dla wydziałowych Studiów Doktoranckich (w SD lub wydziałowe SD). Dotyczy to, między innymi, takich dokumentów jak: Regulamin studiów czy Zobowiązania doktoranta w toku studiów.

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie prowadzone są na następujących wydziałach:

Realizacja studiów doktoranckich trwa 3 lata i kończy się egzaminami doktorskimi oraz obroną rozprawy doktorskiej w dziedzinie „sztuki plastyczne”, w dyscyplinie artystycznej „sztuki piękne” bądź „sztuki projektowe” oraz przyznaniem stopnia „doktora sztuki”.

Krótki czas trwania studiów (3 lata, łącznie z obroną doktoratu) sprawia, że na studia przyjmowani są wyłącznie kandydaci, którzy wykazują się znacznym dorobkiem zawodowym – artystycznym lub projektowym – uzyskanym po nadaniu stopnia magistra oraz którzy mają już przemyślenia dotyczące problematyki planowanej pracy doktorskiej i koncepcje na prowadzenie badań.

Kierownik studiów doktoranckich

dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. ndzw. UAP
agnieszka.meller-kawa@uap.edu.pl

Wydziałowi koordynatorzy

(AiW) dr Patrycja Mikołajczak, ad.
patrycja.mikolajczak@uap.edu.pl

(GiKW) dr Dominika Czerniak-Chojnacka
dominika.czerniak-chojnacka@uap.edu.pl

(MiR) dr Paweł Polus, ad.
pawel.polus@uap.edu.pl

(RZ) dr Rafał Kotwis, ad.
rafal.kotwis@uap.edu.pl

(SM) dr hab. Sławomir Decyk
decyk@uap.edu.pl


Członkowie rady naukowej studiów doktoranckich:

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. zw. UAP

dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska, prof. nadzw. UAP

dr hab. Wojciech Gorączniak, ad.

prof. dr hab. Kazimierz Raba, prof. zw. UAP

prof. dr hab. Piotr Wołyński, prof. zw. UAP

Dziekanat

Małgorzata Stempniewicz
malgorzata.stempniewicz@uap.edu.pl

Budynek C, Plac Wielkopolski 9, pok. 402
tel.: 61 853 00 18 w. 125


Programy Pracowni/Przedmiotu


Dokumenty do pobrania:

Wzory dokumentów:

⇒Rekrutacja na studia doktoranckie