1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji a następnie wydrukować Kartę Kandydata, dokument ten będzie wymagany przy rozpoczęciu egzaminu.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia doktoranckie od 1.08 do 14.09.2018

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

20.09.2018, godz. 10.00

Wydział Malarstwa i Rysunku – 20 września 2018 o godzinie 10.00 w sali 22, bud. F przy ul. Szewskiej 16.

Wydział Architektury i Wzornictwa – 20 września 2018 o godzinie 10.00 w sali 204, bud. A przy Al. Marcinkowskiego 29.

Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej – 20 września 2018 o godzinie 10.00 w sali 305, bud. B przy ul. Lewandowskiej 20.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni:
PKO BP
93 1020 4027 0000 1402 1425 6590

pamiętaj

Aby przystąpić do egzaminu należy mieć przy sobie:

  • dowód osobisty lub paszport
  • wydrukowany dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej
  • wydrukowaną Kartę kandydata (karta zawiera niezbędne informacje do rozpoczęcia egzaminu, będzie możliwa do wydrukowania po zakończeniu procesu rejestracji w panelu kandydata).

3. zakwalifikowani do przyjęcia na studia doktoranckie

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA STUDIA DOKTORANCKIE: 
studia doktoranckie 21.09.2018

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w dniach 24-26.09.2018 w dziekanacie studiów niestacjonarnych – budynek C pok. 402 (mapa).

 

Do kandydata:

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie są studiami elitarnymi przeznaczonymi dla osób wyróżniających się, posiadających znaczący dorobek w zakresie sztuk pięknych lub projektowych, które poszukują możliwości wzbogacenia swoich doświadczeń poprzez pogłębienie wiedzy fachowej związanej z uprawianą dziedziną sztuki i możliwością wymiany myśli i doświadczeń, a także chcących wnieść swój wkład w rozwój wybranej dyscypliny.

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie tworzą platformę wspierającą własne działania artystyczno- projektowo- badawcze doktorantów, zapewniając im możliwość korzystania z wiedzy wykładowców, artystów i projektantów różnych specjalności, tworzących kadrę UAP, przy wykorzystaniu potencjału naukowo-dydaktycznego uczelni. Dodatkowo plan studiów zawiera zajęcia teoretyczne i szereg monograficznych wykładów fakultatywnych, wykładów kierunkowych oraz wykładów profesorów wizytujących, których celem jest stworzenie warunków do wielokierunkowych poszukiwań artystycznych i projektowych, poszerzenie horyzontów uczestników studiów doktoranckich i rozwinięcie umiejętności krytycznej oceny. Zajęcia z pedagogiki oraz praktyki dydaktyczne dają szansę na uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć na poziomie akademickim. Mimo iż studia prowadzone są w trybie stacjonarnym wszystkie zajęcia prowadzone w grupach odbywają się w pięciu trzydniowych blokach zajęć w semestrze.

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie prowadzone są na następujących wydziałach:

  • Architektury i Wzornictwa,
  • Grafiki i Komunikacji Wizualnej,
  • Malarstwa i Rysunku,
  • Rzeźby
  • oraz Sztuce Mediów

Realizacja studiów doktoranckich trwa 3 lata i kończy się egzaminami doktorskimi oraz obroną rozprawy doktorskiej w dziedzinie „sztuki plastyczne”, w dyscyplinie artystycznej „sztuki piękne” bądź „sztuki projektowe” oraz przyznaniem stopnia „doktora sztuki”.

Krótki czas trwania studiów (3 lata, łącznie z obroną doktoratu) sprawia, że na studia przyjmowani są wyłącznie kandydaci, którzy wykazują się znacznym dorobkiem zawodowym – artystycznym lub projektowym – uzyskanym po nadaniu stopnia magistra oraz którzy mają już przemyślenia dotyczące problematyki planowanej pracy doktorskiej, koncepcje na prowadzenie badań, a także wstępne rozeznanie kogo „widzą” na miejscu swoich mentorów. Poza dyskusją na temat autoprezentacji dorobku artystycznego lub projektowego oraz listy osiągnięć, także aspekt planowanego doktoratu jest istotnym elementem rozmowy kwalifikacyjnej odbywającej się podczas postępowania rekrutacyjnego.

Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Szczegółowe wytyczne na temat wymaganych dokumentów i trybu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego uzyskać można w Regulaminie organizacji i przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne międzywydziałowe studia doktoranckie.

Do pobrania:

Informacja na temat studiów doktoranckich na UAP